Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 18°C
wiatr: 20,0 km/h
opady: 0,0 mm

XXVI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 14 czerwca 2021 roku

Gręboszów, dnia 08.06.2021 r.

Znak: OA.0002.26.2021

 

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378/ zwołuję XXVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 1500 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie i przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie odznaczenia państwowego „Medalu za zasługi dla obronności kraju”.

4. Przyjęcie protokołu z XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2021 r.

5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów w roku 2020.

8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2020.

9. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów.

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2020 rok oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów,

b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2020,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2020 rok,

f) głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2020 rok.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,

b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok,

c) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,

d) niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gręboszów lub jej jednostkom organizacyjnym.

12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2020 rok.

13. Ocena zasobów pomocy społecznej.

14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-)Marek Mosio

/pismo podpisane elektronicznie/

 Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Uwaga!

Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 12:00.

Zgodnie z obowiązującymi  przepisami w celu zachowania zasad bezpieczeństwa istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Osoby nie spełniające tego wymogu nie będą mogły brać udziału w posiedzeniu komisji i obradach Sesji.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Materiały na posiedzenie

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.06.2021 r.

Gręboszów, dnia 08.06.2021 r. Znak: OA.0002.26.2021   ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378/ zwołuję XXVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 1500 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie i przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wręczenie odznaczenia państwowego „Medalu za zasługi dla obronności kraju”. 4. Przyjęcie protokołu z XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2021 r. 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów w roku 2020. 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2020. 9. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów. 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2020 rok oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów: a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów, b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2020, c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2020, e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2020 rok, f) głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2020 rok. 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2021 rok, c) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, d) niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gręboszów lub jej jednostkom organizacyjnym. 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2020 rok. 13. Ocena zasobów pomocy społecznej. 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 15. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 16. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-)Marek Mosio /pismo podpisane elektronicznie/   Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Uwaga! Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 12:00. Zgodnie z obowiązującymi  przepisami w celu zachowania zasad bezpieczeństwa istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Osoby nie spełniające tego wymogu nie będą mogły brać udziału w posiedzeniu komisji i obradach Sesji.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Materiały na posiedzenie         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.06.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe