Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 19°C
wiatr: 10,6 km/h
opady: 0,0 mm

XXXI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 6 grudnia 2021 roku

Gręboszów, dnia 30.11.2021 r.

Znak: OA.0002.31.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXXI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 października 2021 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów,
  2. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022,
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022,
  5. ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022,
  6. obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022,
  7. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów,
  8. ustalania wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów,
  9. ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały dotyczące posiedzenia: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/157370

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Grzegorz Skowron 01.12.2021 r.

Gręboszów, dnia 30.11.2021 r. Znak: OA.0002.31.2021 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXXI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 października 2021 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów, przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022, ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022, obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2022, ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów, ustalania wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów, ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio     Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały dotyczące posiedzenia: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/157370       Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Grzegorz Skowron 01.12.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe