Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 17°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,0 mm

Kontrole Palenisk w Gminie Gręboszów

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że ruszają kontrole domowych pieców i kotłów, które prowadzone będą przez pracowników Urzędu Gminy Gręboszów. Mają one na celu wyeliminowanie przypadków nielegalnego i szkodliwego dla środowiska i ludzi spalania odpadów, kontrolę jakości paliwa oraz rodzajów źródła ogrzewania.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

  • art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, 1718, 2269, 814 i 960)
  • art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888,1648, 2320 i 2151)
  • Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrole będą wykonywane na podstawie upoważnienia udzielonego pracownikom Urzędu Gminy przez Wójta Gminy, działającego w oparciu o zapisy artykułów 379 i 380 Prawa ochrony środowiska.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić wstęp kontrolującego na teren nieruchomości w godzinach od 600 do 2200, przeprowadzanie badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, udzielić niezbędnych informacji, a także okazać dokumenty.

Kontrolowany jest uprawniony do otrzymania jednego egzemplarza protokołu kontroli oraz do podpisania protokołu. Kontrolowany ma również prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem. Ponadto kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu oraz może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie.

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska – a taką jest kontrola prowadzona na podstawie art. 379 POŚ i dotycząca np. spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej, stanowi przestępstwo o którym mowa w art. 225 § 1 k.k.: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wójt

(-) Krzysztof Gil

 

 

Opracowanie: Kinga Sobota

Wprowadzenie: Karol Mikos 24.02.2022 r.

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że ruszają kontrole domowych pieców i kotłów, które prowadzone będą przez pracowników Urzędu Gminy Gręboszów. Mają one na celu wyeliminowanie przypadków nielegalnego i szkodliwego dla środowiska i ludzi spalania odpadów, kontrolę jakości paliwa oraz rodzajów źródła ogrzewania. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, 1718, 2269, 814 i 960) art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888,1648, 2320 i 2151) Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Kontrole będą wykonywane na podstawie upoważnienia udzielonego pracownikom Urzędu Gminy przez Wójta Gminy, działającego w oparciu o zapisy artykułów 379 i 380 Prawa ochrony środowiska. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić wstęp kontrolującego na teren nieruchomości w godzinach od 600 do 2200, przeprowadzanie badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, udzielić niezbędnych informacji, a także okazać dokumenty. Kontrolowany jest uprawniony do otrzymania jednego egzemplarza protokołu kontroli oraz do podpisania protokołu. Kontrolowany ma również prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem. Ponadto kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu oraz może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska – a taką jest kontrola prowadzona na podstawie art. 379 POŚ i dotycząca np. spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej, stanowi przestępstwo o którym mowa w art. 225 § 1 k.k.: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wójt (-) Krzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie Nr 190 2021 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2021 roku.pdf     Opracowanie: Kinga Sobota Wprowadzenie: Karol Mikos 24.02.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe