Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
3 października
temperatura: 24°C
wiatr: 18,1 km/h
opady: 0,0 mm

XXXVIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 10 czerwca 2022 roku

Gręboszów, dnia 30.05.2022 r.

Znak:OA.0002.38.2022

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583 i 1005), w związku z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zwołuję XXXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 marca 2022 r. i XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 kwietnia 2022 r.
 4. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie aktywizacji gospodarczej w Gminie Gręboszów.
 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy marmurowym portalu głównym w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,
  2. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gręboszów,
  3. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gręboszów,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Gręboszów, położonych w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 48/2 i 48/3,
  5. wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Gręboszów przez Gminę Gręboszów.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały na sesje

Gręboszów, dnia 30.05.2022 r. Znak:OA.0002.38.2022 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583 i 1005), w związku z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zwołuję XXXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 marca 2022 r. i XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 kwietnia 2022 r. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie aktywizacji gospodarczej w Gminie Gręboszów. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy marmurowym portalu głównym w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gręboszów, określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gręboszów, wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Gręboszów, położonych w obrębie 0004 – Borusowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 48/2 i 48/3, wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Gręboszów przez Gminę Gręboszów. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio     Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały na sesje
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe