Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
28 maja
temperatura: 9°C
wiatr: 10,0 km/h
opady: 0,0 mm

XXXIX Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2023 Zwołana na 27 czerwca 2022 roku

Gręboszów, dnia 20.06.2022 r.

Znak: OA.0002.39.2022

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583,1005 i 1079), w związku z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zwołuję XXXIX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018 - 2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 czerwca 2022 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów w roku 2021.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2021.
 8. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów:
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok,
  • przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2021,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok,
  • głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 - 2028,
  • zmiany ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018 - 2023 z perspektywą do roku 2025”,
  • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Gręboszów.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2021 rok.
 12. Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020 - 2026 za 2021 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście

Uwaga!

Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie radny, sołtys lub mieszkaniec winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 12:00.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały na sesję

Gręboszów, dnia 20.06.2022 r. Znak: OA.0002.39.2022   ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583,1005 i 1079), w związku z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zwołuję XXXIX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018 - 2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 czerwca 2022 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów w roku 2021. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2021. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów: przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok, przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2021, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok, głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2021 rok. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 - 2028, zmiany ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018 - 2023 z perspektywą do roku 2025”, wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Gręboszów. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2021 rok. Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020 - 2026 za 2021 rok. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście Uwaga! Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie radny, sołtys lub mieszkaniec winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 12:00. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały na sesję
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe