Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,2 km/h
opady: 0,0 mm

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie z siedzibą Gręboszów 142

Gręboszów, dnia 11.10.2022 r.

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie z siedzibą Gręboszów 142

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633, 655, 974 i 1079) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) oraz w oparciu o Regulamin Przeprowadzenia Konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie.

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, Gręboszów 142, 33 - 260 Gręboszów.

II. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, Gręboszów 142, 33 - 260 Gręboszów.

III. Wymagane kwalifikacje kandydata:

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633, 655, 974 i 1079), tj. osoby:

 1. posiadające wykształcenie wyższe;
 2. posiadające wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie;
 3. posiadające co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;
 4. które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

IV. W zakresie wiedzy i doświadczenia:

od kandydatów wymagana jest w szczególności:

 1. dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia;
 2. umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole;
 3. umiejętność podejmowania decyzji;
 4. umiejętność motywowania podległych pracowników;
 5. znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 6. znajomość programów i procedur dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych;
 7. znajomość przepisów w zakresie prawa pracy dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

V. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. życiorys(CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 3. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie;
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata), w przypadku lekarza – dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu;
 5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy wskazany w ogłoszeniu o konkursie – świadectwa pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy, w przypadku gdy stosunek pracy trwa (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
 6. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
 7. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego;
 9. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);
 10. na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

VI. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

 1. Oferty z dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kandydaci umieszczają na kopercie swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie”.
 2. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gręboszowie, Gręboszów 144, lub listownie na adres Urzędu Gminy w Gręboszowie (Gręboszów 144, 33 - 260 Gręboszów) do dnia 26 października 2022 r. do godziny 10:00. Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Gręboszowie. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.
 3. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie można uzyskać w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00 – po uprzednim uzgodnieniu z p.o. Kierownika GZOZ terminu udostępnienia żądanych materiałów, tel.14 64 16 006. Możliwe jest też obejrzenie pomieszczeń GZOZ po wcześniejszym umówieniu się pod nr 14 64 16 006.

VIII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

 1. Przystąpienie do rozpatrywania przez Komisję Konkursową zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania wymaganych dokumentów, tj. do dnia 09 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy w Gręboszowie pokój Nr 9 (piętro).
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie.
 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Uchwałą nr XLI/349/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu.

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trybie i na zasadach Regulaminu Konkursu przyjętego przez komisję konkursową.
 2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.greboszow.pl.
 3. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Gręboszowie.

X. Warunki pracy.

Z kandydatem na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie wybranym w drodze konkursu nawiązany zostanie stosunek pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

XI. Dodatkowe informacje:

 1. Wskazanie kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnieniu na stanowisko kierownika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Wójt

(-) Krzysztof Gil

 

Gręboszów, dnia 09.11.2022 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIECIU KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  GRĘBOSZOWIE

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

informuje, że procedura naboru kandydatów na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie  została zakończona.

Uzasadnienie:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Mając powyższe na uwadze konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie nie został rozstrzygnięty.

 

Wójt

(-) Krzysztof Gil

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 11.10.2022 r.

Gręboszów, dnia 11.10.2022 r. Wójt Gminy Gręboszów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie z siedzibą Gręboszów 142 Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633, 655, 974 i 1079) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) oraz w oparciu o Regulamin Przeprowadzenia Konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie. I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, Gręboszów 142, 33 - 260 Gręboszów. II. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, Gręboszów 142, 33 - 260 Gręboszów. III. Wymagane kwalifikacje kandydata: Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633, 655, 974 i 1079), tj. osoby: posiadające wykształcenie wyższe; posiadające wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie; posiadające co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy; które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie. IV. W zakresie wiedzy i doświadczenia: od kandydatów wymagana jest w szczególności: dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia; umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole; umiejętność podejmowania decyzji; umiejętność motywowania podległych pracowników; znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; znajomość programów i procedur dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych; znajomość przepisów w zakresie prawa pracy dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. V. Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; życiorys(CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej; koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie; dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata), w przypadku lekarza – dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu; dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy wskazany w ogłoszeniu o konkursie – świadectwa pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy, w przypadku gdy stosunek pracy trwa (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego; oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.); na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. VI. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Oferty z dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kandydaci umieszczają na kopercie swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie”. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gręboszowie, Gręboszów 144, lub listownie na adres Urzędu Gminy w Gręboszowie (Gręboszów 144, 33 - 260 Gręboszów) do dnia 26 października 2022 r. do godziny 10:00. Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Gręboszowie. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. VII. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie można uzyskać w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00 – po uprzednim uzgodnieniu z p.o. Kierownika GZOZ terminu udostępnienia żądanych materiałów, tel.14 64 16 006. Możliwe jest też obejrzenie pomieszczeń GZOZ po wcześniejszym umówieniu się pod nr 14 64 16 006. VIII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Przystąpienie do rozpatrywania przez Komisję Konkursową zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania wymaganych dokumentów, tj. do dnia 09 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy w Gręboszowie pokój Nr 9 (piętro). O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Uchwałą nr XLI/349/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie. IX. Rozstrzygnięcie konkursu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trybie i na zasadach Regulaminu Konkursu przyjętego przez komisję konkursową. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.greboszow.pl. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Gręboszowie. X. Warunki pracy. Z kandydatem na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie wybranym w drodze konkursu nawiązany zostanie stosunek pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. XI. Dodatkowe informacje: Wskazanie kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnieniu na stanowisko kierownika. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny. Wójt (-) Krzysztof Gil   Gręboszów, dnia 09.11.2022 r. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIECIU KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  GRĘBOSZOWIE WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW informuje, że procedura naboru kandydatów na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie  została zakończona. Uzasadnienie: W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na uwadze konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie nie został rozstrzygnięty.   Wójt (-) Krzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU.pdf   Wprowadzenie: Karol Mikos 11.10.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe