Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
21 maja
temperatura: 19°C
wiatr: 13,2 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku

Zarządzenie Nr 350/2022
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku

Na podstawie art. 5 ust. 4, art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz uchwałą Nr LXIII/359/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem, stanowi załącznik do zarządzenia.

4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów,

3) na stronie internetowej www.greboszow.pl

§ 3. Realizację zadania powierzam Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt


Krzysztof Gil

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 350/2022
Wójta Gminy Gręboszów
z dnia 21 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku.

I. CELE I RODZAJ ZADANIA.

 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 2. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej m.in. poprzez:

  1. organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów,
  2. organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  3. organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów, np. o Puchar Wójta,
  4. prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób,
  5. udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych,
  6. prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA.

Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.
 3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków:
  1. koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,
  2. koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach,
  3. koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,
  4. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),
  5. koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody i treningi,
  6. koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),
  7. inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,
  8. koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników,
  9. koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na:
  1. zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,
  2. nabycie gruntów,
  3. prace remontowo-budowlane,
  4. zadania inwestycyjne,
  5. działalność gospodarczą i polityczną,
  6. kary za niesportowe zachowanie.
 5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.

IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

 1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. Dotowani są zobowiązani:
  1. przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,
  2. posiadania odrębnego rachunku bankowego,
  3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  4. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 1 lutego 2023 r. do 20 lipca 2023 r.
 4. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2023 roku do godz. 900 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Przyjmuje się następujące kryteria formalne przy ocenie złożonych ofert:
  1. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Oferta złożona w sposób zgodny z ogłoszeniem.
  3. Oferta złożona na właściwym formularzu.
  4. Oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza.
  5. Oferta złożona przez podmiot uprawniony, który zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji, prowadzi działalność w dziedzinie objętej konkursem.
  6. Oferta podpisana przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z zapisami KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
  7. Oferent złożył do konkursu 1 ofertę.
  8. Wnioskowana kwota dotacji nie przekracza kwoty określonej w konkursie.
 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja konkursowa przystępuje do oceny merytorycznej ofert z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  Kryteria oceny

  Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; planowany przez oferenta wkład rzeczowy , osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków; kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

  1) możliwości techniczne i organizacyjne oferenta zapewniające właściwą realizację zadania(baza lokalowa, sprzętowa)

  0-2 pkt

  2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania (kompetencje osób zaangażowanych w realizacje oferty – wykształcenie, uprawnienia, praktyka)

  0-2 pkt

  3) świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków

  0-2 pkt

  4) doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o zbliżonym charakterze

  0-2 pkt

  Proponowana jakość wykonania zadania

  1) celowość realizacji zadania (wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców)

  0-3 pkt

  2) efekty i rezultaty proponowanych działań

  0-3 pkt

  3) zasięg i obszar działania przedstawionej oferty – zadanie, które skierowane jest do mieszkańców:

  a) tylko jednego sołectwa

  b) całej gminy

   

   

   

  0 pkt

  1 pkt

  4) liczba/częstotliwość form działania:

  a) działanie/wydarzenie jednorazowe

  b) cykliczność działań

   

  0 pkt

  2 pkt

  Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

  1) przedstawione w kosztorysie koszty są zasadne tj. mają bezpośredni związek z realizacją zadania publicznego i są niezbędne do jego realizacji

  0-2 pkt

  2) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie zawiera błędów rachunkowych

  0-1 pkt

  Udział wkładu własnego oferenta w stosunku do całości budżetu zadania

  1) wartość wkładu własnego oferenta (finansowego i/lub osobowego) w stosunku do całości budżetu zadania wynosi:

  a) od 1 do 25 %

  b) powyżej 25 % jednak nie więcej niż 55 %

  c) powyżej 55 %

   

   

   

  1 pkt

  2 pkt

  3 pkt

  W przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – Komisja uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych

  2) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków

  0-2 pkt

 4. Na etapie oceny merytorycznej oferty komisja może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień treści oferty, z zastrzeżeniem, że złożone wyjaśnienia nie mogą skutkować zmianą oferty.
 5. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl
 7. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji.
 8. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Wójt Gminy Gręboszów może odmówić przyznania dotacji bez podania przyczyny.
 10. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 11. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 12. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje zadania.
 13. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Wójta Gminy Gręboszów, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Wójta Gminy Gręboszów i po podpisaniu aneksu do umowy.
 14. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2021 – 2022.

 1. W 2021 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono łącznie 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), natomiast w 2022 roku przekazano kwotę 78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
 2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane były przez:
 • Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa
 • Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy
 • Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie
 • Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będą przetwarzane przez Gminę Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 2. Obowiązek podania danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/-ów, jak i osób upoważnionych do składania wyjaśnień wynika z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. Oferent ma obowiązek poinformowania osób, których dane osobowe będą zawarte w ofercie o przetwarzaniu ich danych osobowych tj. osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu z Gminą Gręboszów, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie.

   

Wójt


Krzysztof Gil

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Karol Mikos 22.12.2022 r.

Zarządzenie Nr 350/2022Wójta Gminy Gręboszów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku Na podstawie art. 5 ust. 4, art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz uchwałą Nr LXIII/359/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku. 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem, stanowi załącznik do zarządzenia. 4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). § 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, 3) na stronie internetowej www.greboszow.pl § 3. Realizację zadania powierzam Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     WójtKrzysztof Gil     Załącznik do zarządzenia Nr 350/2022Wójta Gminy Gręboszówz dnia 21 grudnia 2022 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 1 lutego 2023 roku do 20 lipca 2023 roku. I. CELE I RODZAJ ZADANIA. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Rodzaj zadania: Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej m.in. poprzez: organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów, organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów, np. o Puchar Wójta, prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób, udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych, prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu. II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków: koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach, koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień, koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe), koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody i treningi, koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach), inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP, koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników, koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na: zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa, nabycie gruntów, prace remontowo-budowlane, zadania inwestycyjne, działalność gospodarczą i polityczną, kary za niesportowe zachowanie. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy. IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Dotowani są zobowiązani: przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie, posiadania odrębnego rachunku bankowego, wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 1 lutego 2023 r. do 20 lipca 2023 r. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. V. TERMIN SKŁADANIA OFERT. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2023 roku do godz. 900 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania. Przyjmuje się następujące kryteria formalne przy ocenie złożonych ofert: Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Oferta złożona w sposób zgodny z ogłoszeniem. Oferta złożona na właściwym formularzu. Oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza. Oferta złożona przez podmiot uprawniony, który zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji, prowadzi działalność w dziedzinie objętej konkursem. Oferta podpisana przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z zapisami KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Oferent złożył do konkursu 1 ofertę. Wnioskowana kwota dotacji nie przekracza kwoty określonej w konkursie. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja konkursowa przystępuje do oceny merytorycznej ofert z uwzględnieniem następujących kryteriów: Kryteria oceny Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; planowany przez oferenta wkład rzeczowy , osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków; kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne 1) możliwości techniczne i organizacyjne oferenta zapewniające właściwą realizację zadania(baza lokalowa, sprzętowa) 0-2 pkt 2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania (kompetencje osób zaangażowanych w realizacje oferty – wykształcenie, uprawnienia, praktyka) 0-2 pkt 3) świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków 0-2 pkt 4) doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o zbliżonym charakterze 0-2 pkt Proponowana jakość wykonania zadania 1) celowość realizacji zadania (wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców) 0-3 pkt 2) efekty i rezultaty proponowanych działań 0-3 pkt 3) zasięg i obszar działania przedstawionej oferty – zadanie, które skierowane jest do mieszkańców: a) tylko jednego sołectwa b) całej gminy       0 pkt 1 pkt 4) liczba/częstotliwość form działania: a) działanie/wydarzenie jednorazowe b) cykliczność działań   0 pkt 2 pkt Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 1) przedstawione w kosztorysie koszty są zasadne tj. mają bezpośredni związek z realizacją zadania publicznego i są niezbędne do jego realizacji 0-2 pkt 2) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie zawiera błędów rachunkowych 0-1 pkt Udział wkładu własnego oferenta w stosunku do całości budżetu zadania 1) wartość wkładu własnego oferenta (finansowego i/lub osobowego) w stosunku do całości budżetu zadania wynosi: a) od 1 do 25 % b) powyżej 25 % jednak nie więcej niż 55 % c) powyżej 55 %       1 pkt 2 pkt 3 pkt W przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – Komisja uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych 2) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków 0-2 pkt Na etapie oceny merytorycznej oferty komisja może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień treści oferty, z zastrzeżeniem, że złożone wyjaśnienia nie mogą skutkować zmianą oferty. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. Wójt Gminy Gręboszów może odmówić przyznania dotacji bez podania przyczyny. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje zadania. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Wójta Gminy Gręboszów, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Wójta Gminy Gręboszów i po podpisaniu aneksu do umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania. VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2021 – 2022. W 2021 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono łącznie 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), natomiast w 2022 roku przekazano kwotę 78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane były przez: Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będą przetwarzane przez Gminę Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. Obowiązek podania danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/-ów, jak i osób upoważnionych do składania wyjaśnień wynika z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Oferent ma obowiązek poinformowania osób, których dane osobowe będą zawarte w ofercie o przetwarzaniu ich danych osobowych tj. osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu z Gminą Gręboszów, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie.     WójtKrzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik wzór oferty.doc Pobierz plik wzór oferty.PDF Pobierz plik Zarządzenie.350.2022.2022-12-21.pdf   Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Karol Mikos 22.12.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe