Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,1 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z XLV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XLV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 28 grudnia 2022 roku godzina 10.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 listopada 2022 r. i XLIV Zwyczajnej Uroczystej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 grudnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2023:
  1. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2023,
  2. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2023,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2023.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 -2028:
  1. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów,
  2. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023-2028,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023-2028.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2028,
  3. zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów,
  4. zmiany uchwały Nr XXIX/257/2021 Rady Gminy Gręboszów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2023 r”,
  6. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają opłaty komunalne, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gręboszów,
  7. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/76/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,
  8. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  9. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gręboszów na lata 2022-2025,
  10. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2023 rok,
  11. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2023 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 28.12.2022 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XLV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 28 grudnia 2022 roku godzina 10.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 listopada 2022 r. i XLIV Zwyczajnej Uroczystej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 grudnia 2022 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2023: przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2023, przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok, przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2023, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2023. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 -2028: przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów, przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023-2028, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023-2028. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022 – 2028, zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów, zmiany uchwały Nr XXIX/257/2021 Rady Gminy Gręboszów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2023 r”, określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają opłaty komunalne, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gręboszów, ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/76/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gręboszów na lata 2022-2025, przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2023 rok, zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2023 rok. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Wprowadzenie: Karol Mikos 28.12.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe