Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,1 km/h
opady: 0,0 mm

XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołana na 23 stycznia 2023 roku

Gręboszów, dnia 18.01.2023 r.

Znak: OA.0002.46.2023

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2023 r.,
   2. zmiany uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Gręboszów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
   3. określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną osobom w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
   4. zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w  zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
   5. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024-2025,
   6. sprostowania błędu pisarskiego w numeracji uchwały Nr XVL/364/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2022 r.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

/pismo podpisane elektronicznie/

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały na posiedzenie

Gręboszów, dnia 18.01.2023 r. Znak: OA.0002.46.2023 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2023 r., zmiany uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Gręboszów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną osobom w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w  zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024-2025, sprostowania błędu pisarskiego w numeracji uchwały Nr XVL/364/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 grudnia 2022 r. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio /pismo podpisane elektronicznie/ Otrzymują: Radni Rady – wszyscy Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały na posiedzenie
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe