Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
29 maja
temperatura: 10°C
wiatr: 7,3 km/h
opady: 0,0 mm

Informacje o ogłoszonych konkursach z budżetu Województwa Małopolskiego

Kultura i Dziedzictwo Narodowe

  1. „Kapliczki Małopolski_2023” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Gmina lub powiat może zgłosić do konkursu zadanie dotyczące kapliczki nie będącej jej własnością z zastrzeżeniem, że uzyskają tytuł prawny do dysponowania nią na realizację zadania objętego wnioskiem, zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu konkursu.

Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi. Prowadzenie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego wymaga stosowania procedury przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację zadania może być udzielona w wysokości do 60% ogółu nakładów koniecznych wykonania prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł.

Wymagane dokumenty:

Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Jeden wnioskodawca może wystąpić z jednym wnioskiem.

Do wniosku należy załączyć:

kosztorys prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowej kapliczce (inwestorski lub ofertowy), spójny z kalkulacją przewidywanych kosztów prac wskazaną we wniosku, fotografie – co najmniej 5 kolorowych zdjęć przedstawiających plan ogólny i zbliżenia głównych elementów kapliczki, w formie wydruku dołączonego do wniosku i obowiązkowo także w wersji elektronicznej w formacie jpg (max. wielkość jednego zdjęcia do 1 MB), przesłane na adres e-mail: dziedzictwo@umwm.malopolska.pl.

Termin składania wniosków:2023-03-10 Szczegóły pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2228699,konkurs-kapliczki-malopolski2023-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-terenu-wojewodztwa-malopol.html

Rolnictwo – Ekologia

  1. „Małopolska Pszczoła”, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z ochroną tych pożytecznych owadów oraz edukację ekologiczną.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu w jakim realizowane jest zadanie oraz będą realizować zadania na obszarze województwa małopolskiego. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80%sumy wszystkich kosztów realizacji zadania oraz nie może przekraczać kwoty 60 tys. zł.

Składanie wniosków:

Etap pierwszy: Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-03-03  do godziny16:00 Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi: Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być z godna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-03-03

Szczegóły pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2231744,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-ekologii-.html

Gospodarka i Handel – Przedsiębiorczość

  1. „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ”pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem w jakim realizowane jest zadanie, tj. „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, a także celami i założeniami Konkursu.

Celami zadania są

podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/ osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji, w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy,

wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu w/w osób.

Składanie wniosków:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 8 marca 2023 r. do godziny 16:00.Oferent zobowiązany jest także dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zwanego dalej „Urzędem”, w terminie do 10 marca 2023 r. do godziny16:00 ofertę (forma pisemna)wygenerowaną z Generatora eNGO, podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta, wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w ust. 4 Regulaminu Konkursu. Oferta składana w wersji pisemnej musi być tożsama z ofertą złożoną za pośrednictwem Generatora eNGO.

Szczegóły pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2232000,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania wniosków konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów  - I piętro, p. 123.Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie: Sekretariat 12/ 61 60 104Kierownik  12/  61 60 105 Krystyna Kolis-Radziszewska Kierownik Agendy Zamiejscowe UMWM tel.: +48 12 61 60 105Diana Kajmowicz-Niemiec Kancelista Agendy Zamiejscowe UMWM tel.: +48 12 61 60 106

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 20.02.2023 r.

Kultura i Dziedzictwo Narodowe „Kapliczki Małopolski_2023” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Gmina lub powiat może zgłosić do konkursu zadanie dotyczące kapliczki nie będącej jej własnością z zastrzeżeniem, że uzyskają tytuł prawny do dysponowania nią na realizację zadania objętego wnioskiem, zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu konkursu. Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi. Prowadzenie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego wymaga stosowania procedury przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację zadania może być udzielona w wysokości do 60% ogółu nakładów koniecznych wykonania prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł. Wymagane dokumenty: Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Jeden wnioskodawca może wystąpić z jednym wnioskiem. Do wniosku należy załączyć: kosztorys prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowej kapliczce (inwestorski lub ofertowy), spójny z kalkulacją przewidywanych kosztów prac wskazaną we wniosku, fotografie – co najmniej 5 kolorowych zdjęć przedstawiających plan ogólny i zbliżenia głównych elementów kapliczki, w formie wydruku dołączonego do wniosku i obowiązkowo także w wersji elektronicznej w formacie jpg (max. wielkość jednego zdjęcia do 1 MB), przesłane na adres e-mail: dziedzictwo@umwm.malopolska.pl. Termin składania wniosków:2023-03-10 Szczegóły pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2228699,konkurs-kapliczki-malopolski2023-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-terenu-wojewodztwa-malopol.html Rolnictwo – Ekologia „Małopolska Pszczoła”, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z ochroną tych pożytecznych owadów oraz edukację ekologiczną. Kogo dotyczy? O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu w jakim realizowane jest zadanie oraz będą realizować zadania na obszarze województwa małopolskiego. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80%sumy wszystkich kosztów realizacji zadania oraz nie może przekraczać kwoty 60 tys. zł. Składanie wniosków: Etap pierwszy: Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-03-03  do godziny16:00 Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia. Etap drugi: Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być z godna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-03-03 Szczegóły pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2231744,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-ekologii-.html Gospodarka i Handel – Przedsiębiorczość „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ”pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”. Kogo dotyczy? O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem w jakim realizowane jest zadanie, tj. „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, a także celami i założeniami Konkursu. Celami zadania są:· podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/ osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji, w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu w/w osób. Składanie wniosków: Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 8 marca 2023 r. do godziny 16:00.Oferent zobowiązany jest także dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zwanego dalej „Urzędem”, w terminie do 10 marca 2023 r. do godziny16:00 ofertę (forma pisemna)wygenerowaną z Generatora eNGO, podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta, wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w ust. 4 Regulaminu Konkursu. Oferta składana w wersji pisemnej musi być tożsama z ofertą złożoną za pośrednictwem Generatora eNGO. Szczegóły pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2232000,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania wniosków konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów  - I piętro, p. 123.Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie: Sekretariat 12/ 61 60 104Kierownik  12/  61 60 105 Krystyna Kolis-Radziszewska Kierownik Agendy Zamiejscowe UMWM tel.: +48 12 61 60 105Diana Kajmowicz-Niemiec Kancelista Agendy Zamiejscowe UMWM tel.: +48 12 61 60 106   Wprowadzenie: Karol Mikos 20.02.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe