Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,3 km/h
opady: 0,0 mm

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia SUiKZP dla gminy Gręboszów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gręboszów uchwały Nr XXXVI/308/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gręboszów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 8 marca 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2023 r. w formie pisemnej na adres: Gręboszów 144, 33 -260 Gręboszów, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: gmina@greboszow.pl, adres skrytki ePUAP: /g67r5wch0o/skrytka bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Gręboszów.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gręboszów, którą reprezentuje Wójt Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko,
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres iod@greboszow.pl lub pisemnie pod adresem: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow

 

Wójt Gminy Gręboszów

/-/ Krzysztof Gil

 

Opracowanie: Grzegorz Dymon

Wprowadzenie: Karol Mikos 08.03.2023 r.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gręboszów uchwały Nr XXXVI/308/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gręboszów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 8 marca 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2023 r. w formie pisemnej na adres: Gręboszów 144, 33 -260 Gręboszów, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: gmina@greboszow.pl, adres skrytki ePUAP: /g67r5wch0o/skrytka bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Gręboszów. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gręboszów, którą reprezentuje Wójt Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres iod@greboszow.pl lub pisemnie pod adresem: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow   Wójt Gminy Gręboszów /-/ Krzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik Wniosek_SUiKZP_Gręboszów.pdf   Opracowanie: Grzegorz Dymon Wprowadzenie: Karol Mikos 08.03.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe