Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,3 km/h
opady: 0,0 mm

L Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2024 Zwołana na 19 czerwca 2023 roku

Znak: OA.0002.50.2023

Gręboszów, dnia 12.06.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), zwołuję L Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024 która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2023 r. i XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 kwietnia 2023 r.
 4. Wręczenie „Medalu Złotego za Długoletnią Służbę”.
 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów w roku 2022.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2022.
 9. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2022 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów:
  1. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia gminy Gręboszów na dzień 31 grudnia 2022 r.,
  2. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2022,
  3. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2022,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2022 rok,
  6. głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,
  2. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręboszowie,
  3. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach,
  4. przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim,
  5. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok,
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023-2028,
  7. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gręboszów,
  8. określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
  9. ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie oraz nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2022 rok.
 13. Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020-2026 za 2022 rok.
 14. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Gręboszów.
 15. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów w roku 2022 i efektów jego realizacji.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

/pismo podpisane elektronicznie/

 

Otrzymują:

Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Znak: OA.0002.50.2023 Gręboszów, dnia 12.06.2023 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), zwołuję L Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024 która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2023 r. i XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 kwietnia 2023 r. Wręczenie „Medalu Złotego za Długoletnią Służbę”. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gręboszów w roku 2022. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2022. Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gręboszów. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2022 r. oraz absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów: przedstawienie opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia gminy Gręboszów na dzień 31 grudnia 2022 r., przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2022, przedstawienie opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2022, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2022 rok, głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2022 rok. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręboszowie, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim, zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023-2028, określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gręboszów, określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy, ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie oraz nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2022 rok. Sprawozdanie z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020-2026 za 2022 rok. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Gręboszów. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów w roku 2022 i efektów jego realizacji. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio /pismo podpisane elektronicznie/   Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe