Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,1 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja dla właścicieli nieruchomości dot. szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ostatnia zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na Urzędy Gmin obowiązek dokonania kontroli wszystkich nieruchomości, w zakresie prawidłowości i częstotliwości pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Kontrolą taką muszą zostać objęte wszystkie nieruchomości raz na dwa lata.

Kontrola obejmuje posiadanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych. Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Gręboszów, częstotliwość opróżniania szamba nie może być rzadsza niż jeden raz na pół roku, a osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków nie rzadsza niż jeden raz na rok (chyba, że instrukcja eksploatacji wskazuje inaczej).

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości ciekłych może skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o wykonaniu wywozów zastępczych.

Ze względu na powyższe Wójt Gminy Gręboszów zwraca się do właścicieli nieruchomości o dostarczanie do Urzędu Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pok. Nr 1, faktur oraz umów na opróżnianie szamb i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu odnotowania tego faktu w rejestrze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sporządzenie stosownego protokołu na tą okoliczność. Termin dostarczenia przynajmniej dwóch ostatnich faktur za wywóz nieczystości ciekłych upływa w dniu 31 października 2023 r.

Informuję, również właścicieli szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy nie zgłosili ich jeszcze do gminnej ewidencji, o pilne uregulowanie tego obowiązku. Obowiązek zgłoszenia do ewidencji dotyczy również właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opróżniania szamb i osadników mogą dokonywać tylko firmy asenizacyjne posiadające zezwolenie Wójta na wykonywanie takiej działalności. Na terenie naszej gminy są to następujące firmy:

  1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie – tel. 14 64 16 224
  2. Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. ul. Kolejowa 10 – tel. 14 657 50 28

 

Gręboszów, dnia 30 sierpnia 2023 r

 

ZASTĘPCA WÓJTA

(-) Zdzisław Kogut

 

Wprowadzenie: Karol Mikos 30.08.2023 r.

Ostatnia zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na Urzędy Gmin obowiązek dokonania kontroli wszystkich nieruchomości, w zakresie prawidłowości i częstotliwości pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Kontrolą taką muszą zostać objęte wszystkie nieruchomości raz na dwa lata. Kontrola obejmuje posiadanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych. Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Gręboszów, częstotliwość opróżniania szamba nie może być rzadsza niż jeden raz na pół roku, a osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków nie rzadsza niż jeden raz na rok (chyba, że instrukcja eksploatacji wskazuje inaczej). Brak udokumentowanego wywozu nieczystości ciekłych może skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o wykonaniu wywozów zastępczych. Ze względu na powyższe Wójt Gminy Gręboszów zwraca się do właścicieli nieruchomości o dostarczanie do Urzędu Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pok. Nr 1, faktur oraz umów na opróżnianie szamb i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu odnotowania tego faktu w rejestrze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sporządzenie stosownego protokołu na tą okoliczność. Termin dostarczenia przynajmniej dwóch ostatnich faktur za wywóz nieczystości ciekłych upływa w dniu 31 października 2023 r. Informuję, również właścicieli szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy nie zgłosili ich jeszcze do gminnej ewidencji, o pilne uregulowanie tego obowiązku. Obowiązek zgłoszenia do ewidencji dotyczy również właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Opróżniania szamb i osadników mogą dokonywać tylko firmy asenizacyjne posiadające zezwolenie Wójta na wykonywanie takiej działalności. Na terenie naszej gminy są to następujące firmy: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie – tel. 14 64 16 224 Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. ul. Kolejowa 10 – tel. 14 657 50 28   Gręboszów, dnia 30 sierpnia 2023 r   ZASTĘPCA WÓJTA (-) Zdzisław Kogut   Wprowadzenie: Karol Mikos 30.08.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe