Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 18°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie dwunastoprzęsłowym mostem drogowym rzeki Wisły w km 754+412, w km 24+816 drogi wojewódzkie nr 973 Busko Zdrój - Tarnów

Kraków, dnia 8 listopada 2018

KR.RUZ.4211.173.2018.MLP

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1); art. 389 pkt 9); art. 389 pkt 6), w związku z art. 16 pkt 65) lit. a) i f), art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b); art. 389 pkt 1), w związku art. 35 ust. 3 pkt 7); art. 393 ust. 4; art. 400 ust. 6 i ust. 7; art. 401 ust. 1; art. 403 ust.1 i ust. 2 pkt 2) i 12); art. 407 ust. 1 i ust. 2; art. 409 ust. 1 i ust. 2; art. 397 ust 3 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Tadeusza Stefanowskiego,  w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisły w km 754+412 oraz jej wały przeciwpowodziowe obiektu mostowego, przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, wykonanie rowów retencyjno-infiltracyjnych wraz z przepustami, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanej drogi do w/w rowów oraz lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z planowanym przedsięwzięciem: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa, gm. Gręboszów wraz z dojazdami”, oraz o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

o r z e k a m

I. Udzielam Zarządowi Województwa Małopolskiego pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przekroczenie dwunastoprzęsłowym mostem drogowym rzeki Wisły w km 754+412, w km 24+816 drogi wojewódzkie nr 973 Busko Zdrój - Tarnów, o następujących parametrach:

- współrzędne geodezyjne w punkcie

 przecięcia osi obiektu z osią rzeki - X: 5572719.99, Y: 7485857.45

- długość mostu - 686,0 m (37+3x47+75+130+75+4x47+37)

- światło - 661,7 m

- przepływ miarodajny Q0,3% - 176,61 m3/s

- rzędna zwierciadła wody miarodajnej - 177,31 m n.p.m.

- minimalna rzędna spodu konstrukcji mostu  - 178,39 m n.p.m.

2. Przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, tj.:

1) lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, polegającą na:

- wykonaniu wykopu, po stronie odpowietrznej wału, do rzędnej 170,09 m n.p.m., pod  żelbetowy fundament przyczółka P1, o wymiarach: długość 15,7 m, szerokość 6,5 m, głębokość 1,4 m, w osłonie ścianki szczelnej zabitej od strony wału do rzędnej 167,20 m n.p.m., a po wykonaniu przyczółka ścięcie górnej części ścianki szczelnej 20 cm poniżej poziomu terenu,

- posadowieniu żelbetowego przyczółka P1 mostu na palach żelbetowych,

- zasypaniu wykopu gruntem zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia  IS>0,95 oraz umocnieniu skarpy odpowietrznej wału kostką betonową,

- wykonaniu rampy zjazdowej, po stronie odpowietrznej, z półki lewego wału przeciwpowodziowego na poziom terenu,

2) prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, polegającą na:

- wykonaniu wykopu, po stronie odpowietrznej wału, do rzędnej 171,17 m n.p.m., pod żelbetowy fundament przyczółka P13, o wymiarach: długość 15,7 m, szerokość 6,5 m, głębokość 1,4 m, w osłonie ścianki szczelnej zabitej od strony wału do rzędnej 164,80 m n.p.m., a po wykonaniu przyczółka ścięcie górnej ścianki szczelnej części 20 cm poniżej poziomu terenu,

- posadowieniu żelbetowego przyczółka P1 mostu na palach żelbetowych,

- zasypaniu wykopu gruntem zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia IS>0,98 oraz umocnieniu skarpy odpowietrznej wału kostką betonową.

2. Wykonanie, po prawej stronie drogi krajowej nr 79, na działce nr 1707 obręb 11 Nowy Korczyn, rowu RL-1 mającego początek w km 276+774,00 DK 79 i wylot do naturalnego zagłębienia terenu, zlokalizowanego na dz. nr 1707, 1712 obręb 11 Nowy Korczyn, w ten sposób, że:

- na odcinku o długości ok. 55,5 m od km 276+774,00 do km 276+720,60 drogi krajowej nr 79 rów będzie wykonany jako trawiasty, o następujących parametrach:

- współrzędne geodezyjne:

km 276+774,00 - X: 5573142,70, Y: 7485832,61

km 276+720,60 - X: 5573147,35, Y: 7485887,87

- szerokość w dnie - 0,4 m

- głębokość - 0,5 m

- nachylenie skarp - 1 : 1,5

- rzędna dna

km 276+774,00 - 170,50 m n.p.m.

km 276+720,60 - 168,55 m n.p.m.

- na odcinku o długości ok. 49 m rów będzie wykonany jako ziemny, pogłębiony, w celu umożliwienia retencjonowania i infiltrowania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z przelewem umożliwiającym odprowadzanie namiaru wód do naturalnego zagłębienia terenu, o następujących parametrach:

- współrzędne geodezyjne punktów skrajnych górnej krawędzi rowu:

- X: 5573147,35, Y: 7485887,87

- X: 5573150,40, Y: 7485891,65

- X: 5573140,72, Y: 7485891,17

- X: 5573125,34, Y: 7485920,59

- X: 5573126,81, Y: 7485913,64

- szerokość w dnie - 0,4 - 5,0 m

- głębokości - 0,5 - 0,7 m

- nachylenie skarp - 1:1,5

- rzędna dna - 168,55 - 169,50 m n.p.m.

- umocnienie skarp rowu od strony korpusu drogi krajowej nr 79 i drogi wojewódzkiej nr 973, za pomocą czterech warstw płyt ażurowych o wymiarach 60x40 [m], podpartych w dnie płytami jomb o wymiarach 100x75 [m]

- szerokość przelewu - 5,0 m

- rzędna przelewu - 169,15 m n.p.m.

- umocnienie przelewu płytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5 [m], ułożonymi na betonie o grubości 20 cm i podsypce piaskowej o grubości 20 cm

- na odcinku od przelewu z części retencyjno-infiltracyjnej rów będzie zabudowany rurociągiem o średnicy 150 cm i długości 45,38 m, z betonowa płytą wpadową i wylotem do naturalnego zagłębienia terenu, umocnionego w obrębie wylotu brukiem kamiennym na długości 5,0 m i wysokości 3,0 m, o następujących parametrach:

- współrzędne geodezyjne początku przepustu - X: 5573121,70, Y: 7485920,00

współrzędne geodezyjne końca przepustu - X: 5573112,30, Y: 7485964,61

- rzędna wlotu do przepustu  - 169,10 m n.p.m.

- rzędna wylotu z przepustu - 168,67m n.p.m.

- półka dla zwierząt o szerokości 0,5 m i długości 45,38 m.

3. Wykonanie, po prawej stronie drogi krajowej nr 79, na działce nr 1021 obręb 11 Nowy Korczyn, rowu RL-2, ziemnego, mającego początek w km 276+570,40 DK 79 i wylot do naturalnego zagłębienia terenu, zlokalizowanego na dz. nr 1707, 1712 obręb 11 Nowy Korczyn, w ten sposób, że:

- na odcinku o długości ok. 35 m rów będzie wykonany jako ziemny, pełniący funkcję retencyjno – infiltrującą wód opadowych i roztopowych do ziemi, z przelewem umożliwiającym odprowadzanie namiaru wód do naturalnego zagłębienia terenu, o następujących parametrach:

- współrzędne geodezyjne punktów skrajnych górnej krawędzi rowu:

- X: 5573205,12, Y: 7485988,96

- X: 5573240,31, Y: 7486002,18   

- X: 5573237,44, Y: 7486006,39

- X: 5573204,41, Y: 7485994,01   

- szerokość w dnie - 3,0 m

- głębokości - 0,7 m

- pojemność - 81,9 m3

- nachylenie skarp - 1:1,5

- rzędna dna - 168,60 m n.p.m.

- umocnienie skarp od strony korpusu drogi krajowej nr 79 za pomocą czterech warstw płyt ażurowych o wymiarach 60x40 [m], podpartych w dnie płytami jomb o wymiarach 100x75 [m]

- szerokość przelewu  - 3,0 m

- rzędna przelewu - 169,20 m n.p.m.

- umocnienie przelewu płytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5 [m], ułożonymi na betonie o grubości 20 cm i podsypce piaskowej o grubości 20 cm

- na odcinku od przelewu z części retencyjno-infiltracyjnej rów będzie zabudowany rurociągiem o średnicy 80 cm i długości 55,0 m, z betonową płytą wpadową i wylotem do naturalnego zagłębienia terenu, umocnionego w obrębie wylotu brukiem kamiennym na długości 5,0 m i wysokości 3,0 m, o następujących parametrach:

- współrzędne geodezyjne

wlot do przepustu - X: 5573202,08, Y: 7485992,00

wylot z przepustu - X: 5572147,91, Y: 7485982,45

- rzędna wlotu do przepustu - 169,10 m n.p.m.

- rzędna wylotu z przepustu - 168,60 m n.p.m.

4. Wykonanie, na działkach nr 38, 37, 36, 35 obręb 4 Borusowa, gm. Gręboszów, rowu infiltracyjnego RP-1, ziemnego, z umocnionymi skarpami od strony korpusu drogi wojewódzkiej nr 973 za pomocą sześciu warstw płyt ażurowych o wymiarach 60x40 [m], podpartych w dnie płytami jomb o wymiarach 100x75 [m], o parametrach:

- współrzędne geodezyjne punktów skrajnych górnej krawędzi rowu:

- X: 5572196,40, Y: 7485750,41

- X: 5572114,02, Y: 7485766,92   

- X: 5572111,17, Y: 7485760,00

- X: 5572196,49, Y: 7485739,35   

- długość: - 80 m

- szerokość w dnie - 4,0 m

- głębokości - 1,2 m

- pojemność - 283 m3

- nachylenie skarp - 1:1,5

- rzędna dna początek - 169,88 m n.p.m.

- rzędna dna końca - 169,80 m n.p.m.

5. Wykonanie, na działce nr 1707 obręb 11 Nowy Korczyn, wylotu kanalizacji deszczowej 1L do rowu RL-1, opisanego w pkt 2, wraz z umocnieniem skarpy w obrębie wylotu i skarpy przeciwległej trzema warstwami płyt betonowych o wymiarach 0,5x0,5 [m] ułożonymi na podsypce piaskowej o gr. 20 cm i betonie C16/20 gr. 20 cm oraz dna rowu RL-1 na długości 3,0 m, o parametrach:

- współrzędne geodezyjne - X: 5573150.40, Y: 7485900.89

- średnica - 400 mm

- rzędna dna wylotu - 169,20 m n.p.m.

6. Wykonanie, na działce nr 1021 obręb 11 Nowy Korczyn, wylotu kanalizacji deszczowej 2L do rowu infiltracyjnego RL-2, opisanego w pkt 3, wraz z umocnieniem skarpy w obrębie wylotu i skarpy przeciwległej trzema warstwami płyt betonowych o wymiarach 0,5x0,5 [m] ułożonymi na podsypce piaskowej o gr. 20 cm i betonie C16/20 gr. 20 cm oraz dna rowu RL-2 na długości 3,0 m, o parametrach:

- współrzędne geodezyjne - X: 5573237.94, Y: 7486001.28

- średnica - 300 mm

- rzędna dna wylotu - 169,20 m n.p.m.

7. Wykonanie, na działce nr 35 obręb 0004 Borusowa, wylotu kanalizacji deszczowej 1P do rowu infiltracyjnego RP-1, opisanego w pkt 4, wraz z umocnieniem skarpy w obrębie wylotu i skarpy przeciwległej  pięcioma warstwami płyt betonowych o wymiarach 0,5x0,5 [m] ułożonymi na podsypce piaskowej o gr. 20 cm i betonie C16/20 gr. 20 cm oraz dna rowu RP-1 na długości 5,0 m, o parametrach:

- współrzędne geodezyjne - X: 5572124.08, Y: 7485761.50

- średnica - 400 mm

- rzędna dna wylotu - 171,00 m n.p.m.

8. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły nowych obiektów budowalnych, tj.:

- wykonanie i rozbiórkę tymczasowych rusztowań posadowionych na palach stalowych rurowych wbitych w grunt,

- wykonanie kabla energetycznego w rurze ochronnej, na głębokości 0,7 m, od słupa energetycznego, zlokalizowanego na dz. nr 47, do projektowanej podpory mostu P-10.

II. Udzielam Zarządowi Województwa Małopolskiego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia mostu, jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych a także poboczy i skarp, wylotami 1L, 2L i 1P, z powierzchni i w ilości zgodnie z poniższą tabelką:

 

L.p.

Wylot

Odbiornik

Nr działki, obręb, gmina

Powierzchnia zlewni

Ilość wód opadowych lub roztopowych

Rzeczywis-ta

Zreduko-wana

Maksymalna Qmax s

Średnia

Qśr r

[ha]

[ha]

[m3/s]

[m3/rok]

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1L

rów RL-1

1707 obręb 11 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn

0,84

0,74

0,011

4581

2

2L

rów RL-2

1021 obręb 11 Nowy Korczyn gmina Nowy Korczyn

0,52

0,46

0,007

2847

3

1P

rów RP-1

35 obręb 0004 Borusowa, gm. Gręboszów

1,19

1,02

0,015

6314

 

III. Ustalam, jako warunek wykonywania uprawnienia udzielonego w punkcie II.  nieprzekraczanie we wprowadzanych wodach opadowych i roztopowych następujących dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne 100 mg/l,

- węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

IV. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Ustalam termin ważności pozwolenia udzielonego w punkcie II niniejszej decyzji na okres 30 lat liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

VI. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

U Z A S A D N I E N I E

 Zarząd Województwa Małopolskiego, działając przez pełnomocnika Pana Tadeusza Stefanowskiego, pismem z dnia 14.08.2018r., znak: 082/TS/2018/BO/INT, wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisły w km 754+412 oraz jej wały przeciwpowodziowe obiektu mostowego, przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, wykonanie rowów retencyjno-infiltracyjnych wraz z przepustami, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanej drogi do w/w rowów oraz lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z planowanym przedsięwzięciem: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa, gm. Gręboszów wraz z dojazdami””. Przy wniosku przedłożono operat wodnoprawny i kopię decyzji Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20.06.2011r., znak: RŚ/7624/4/09/10, o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kopię pełnomocnictwa. Przedmiotowa inwestycja jest procedowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1474), zatem decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla tej inwestycji nie jest wymagana.

Pismem z dnia 24.08.2018r., znak: KR.RUZ.4211.173.2018.MLP, Dyrektor RZGW w Krakowie, na podstawie art. 64 § 2 Kpa, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. W dniu 07.09.2018 r., Wnioskodawca uzupełnił złożony wniosek, m.in. o: oryginał decyzji Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20.06.2011r., znak: RŚ/7624/4/09/10, o środowiskowych uwarunkowaniach, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty od pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto w/w pismem Wnioskodawca rozszerzył wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie: przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, wykonania rowów retencyjno-infiltrujących wraz z przepustami, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanej drogi do w/w rowów infiltracyjnych.

Strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania i  o możliwości wypowiedzenia się co do wniosku i przedłożonych materiałów, zawiadomieniem oraz w drodze obwieszczenia z dnia 19.09.2018 r., znak: KR.RUZ.4211.173.2018.mlp. Jednocześnie pismem z dnia 19.09.2018r., znak: KR.RUZ.4211.173.2018.mlp, na podstawie art. 50 Kpa, Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o decyzję Dyrektora RZGW w Krakowie zwalniającą z zakazów określonych w art. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Planowana inwestycja wiąże się z koniecznością przebudową wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły. Wobec tego, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a)  ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania przedmiotowych pozwoleń jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Inwestycja polega na wykonaniu przekroczenia dwunastoprzęsłowym mostem drogowym rzeki Wisły i jej wałów przeciwpowodziowych w ciągu drogi wojewódzkiej 973 łączącej miejscowość Borusowa i Nowy Korczyn. Przyjęte światło i rzędna spodu konstrukcji obiektu są zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). Ze względów technologicznych inwestycja obejmuje wykonanie tymczasowych rusztowań posadowionych na palach stalowych rurowych wbitych w grunt, zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Inwestycja obejmuje również wykonanie, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, kabla energetycznego ułożonego w rurze ochronnej od słupa energetycznego, zlokalizowanego na dz. nr 47, do projektowanej podpory mostu P-10.

W ramach inwestycji zachodzi konieczność przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły oraz wykonania prac w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.  W celu posadowienia konstrukcji przyczółka P1 i P13 projektowanego obiektu mostowego lewy i prawy wał rzeki Wisły, po stronie odpowietrznej, zostaną rozkopane na długości 15,7 m. Po zakończeniu prac skarpy wałów zostaną odbudowane i umocnione kostką betonową. Ponadto  w ramach inwestycji przewiduje się wykonanie rampy zjazdowej z półki lewego wału przeciwpowodziowego, po stronie odpowietrznej, na poziom terenu. Na wykonanie w/w prac Inwestor uzyskał decyzję Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 09.10.2018 r., znak: KR.RPP.423.187.2018.PT, zwalniającą z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy Prawo wodne.

Odwodnienie projektowanego obiektu mostowego i  drogi realizowane będzie głównie poprzez kanalizację deszczową grawitacyjną, z której wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do projektowanych rowów RL-1, RL2 i RP-1, pełniących również funkcję retencyjno - infiltrującą.  Odprowadzane wody będą podczyszczane na osadnikach we wpustach deszczowych, osadnikach w studniach kanalizacyjnych i separatorach substancji ropopochodnych. Zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800 z późn. zm., z dnia 16 grudnia 2014 r.) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, w tym terenów (…), dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, (…), w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 I na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. W myśl §23 ust. 1 w/w rozporządzenia ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w § 21 ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

W myśl art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (…). Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja należy do Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Wisła od Dunajca do Wisłoki, o europejskim kodzie JCWP - PLRW20002121799. Jest to silnie zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego i dobry stan chemiczny. Aktualna ocena stanu wykazała zły stan wód. Jest to JCWP zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych dla której przewidziano derogację, ze względu na brak możliwości technicznych. Rzeka Wisła, na analizowanym odcinku stanowi granicę pomiędzy dwoma jednolitymi częściami wód podziemnych JCWPd: JCWPd nr 100 (kod PLGW2000100) i JCWPd nr 133 (kod PLGW2000133). Zarówno stan chemiczny jak i stan ilościowy obu w/w JCWPd oceniony jest jako dobry. Są to JCWPd niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, jakimi są dobry stan ilościowy i chemiczny. Realizacja prac związanych z przekroczeniem rzeki Wisły mostem drogowym oraz odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, nie spowoduje zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych, nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, Organ  ustalił termin obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, udzielonych w pkt II decyzji na okres  30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych, pozwolenie jednak wygasa w przypadku, gdy inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne

Pismem z dnia 02.10.2018r., znak: 113/TS/2018/BO/INT, Wnioskodawca złożył wniosek o nadanie decyzji natychmiastowej wykonalności. Pełnomocnik Inwestora uzasadnił wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji  interesem społecznym i ekonomicznym, gdyż planowana inwestycja jest niezbędna dla poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz jest niezbędna dla poprawy warunków ruchu m.in. samochodów ciężarowych, osobowych oraz niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Działając na podstawie art. 108 kpa, uznając przedstawione uzasadnienie uwzględniono wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

 

 

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 Z-ca DYREKTORA

 Małgorzata Owsiany

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.11.2018 r.

Kraków, dnia 8 listopada 2018 KR.RUZ.4211.173.2018.MLP D E C Y Z J A Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1); art. 389 pkt 9); art. 389 pkt 6), w związku z art. 16 pkt 65) lit. a) i f), art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b); art. 389 pkt 1), w związku art. 35 ust. 3 pkt 7); art. 393 ust. 4; art. 400 ust. 6 i ust. 7; art. 401 ust. 1; art. 403 ust.1 i ust. 2 pkt 2) i 12); art. 407 ust. 1 i ust. 2; art. 409 ust. 1 i ust. 2; art. 397 ust 3 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Tadeusza Stefanowskiego,  w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisły w km 754+412 oraz jej wały przeciwpowodziowe obiektu mostowego, przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, wykonanie rowów retencyjno-infiltracyjnych wraz z przepustami, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanej drogi do w/w rowów oraz lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z planowanym przedsięwzięciem: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa, gm. Gręboszów wraz z dojazdami”, oraz o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności o r z e k a m I. Udzielam Zarządowi Województwa Małopolskiego pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Przekroczenie dwunastoprzęsłowym mostem drogowym rzeki Wisły w km 754+412, w km 24+816 drogi wojewódzkie nr 973 Busko Zdrój - Tarnów, o następujących parametrach: - współrzędne geodezyjne w punkcie  przecięcia osi obiektu z osią rzeki - X: 5572719.99, Y: 7485857.45 - długość mostu - 686,0 m (37+3x47+75+130+75+4x47+37) - światło - 661,7 m - przepływ miarodajny Q0,3% - 176,61 m3/s - rzędna zwierciadła wody miarodajnej - 177,31 m n.p.m. - minimalna rzędna spodu konstrukcji mostu  - 178,39 m n.p.m. 2. Przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, tj.: 1) lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, polegającą na: - wykonaniu wykopu, po stronie odpowietrznej wału, do rzędnej 170,09 m n.p.m., pod  żelbetowy fundament przyczółka P1, o wymiarach: długość 15,7 m, szerokość 6,5 m, głębokość 1,4 m, w osłonie ścianki szczelnej zabitej od strony wału do rzędnej 167,20 m n.p.m., a po wykonaniu przyczółka ścięcie górnej części ścianki szczelnej 20 cm poniżej poziomu terenu, - posadowieniu żelbetowego przyczółka P1 mostu na palach żelbetowych, - zasypaniu wykopu gruntem zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia  IS>0,95 oraz umocnieniu skarpy odpowietrznej wału kostką betonową, - wykonaniu rampy zjazdowej, po stronie odpowietrznej, z półki lewego wału przeciwpowodziowego na poziom terenu, 2) prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, polegającą na: - wykonaniu wykopu, po stronie odpowietrznej wału, do rzędnej 171,17 m n.p.m., pod żelbetowy fundament przyczółka P13, o wymiarach: długość 15,7 m, szerokość 6,5 m, głębokość 1,4 m, w osłonie ścianki szczelnej zabitej od strony wału do rzędnej 164,80 m n.p.m., a po wykonaniu przyczółka ścięcie górnej ścianki szczelnej części 20 cm poniżej poziomu terenu, - posadowieniu żelbetowego przyczółka P1 mostu na palach żelbetowych, - zasypaniu wykopu gruntem zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia IS>0,98 oraz umocnieniu skarpy odpowietrznej wału kostką betonową. 2. Wykonanie, po prawej stronie drogi krajowej nr 79, na działce nr 1707 obręb 11 Nowy Korczyn, rowu RL-1 mającego początek w km 276+774,00 DK 79 i wylot do naturalnego zagłębienia terenu, zlokalizowanego na dz. nr 1707, 1712 obręb 11 Nowy Korczyn, w ten sposób, że: - na odcinku o długości ok. 55,5 m od km 276+774,00 do km 276+720,60 drogi krajowej nr 79 rów będzie wykonany jako trawiasty, o następujących parametrach: - współrzędne geodezyjne: km 276+774,00 - X: 5573142,70, Y: 7485832,61 km 276+720,60 - X: 5573147,35, Y: 7485887,87 - szerokość w dnie - 0,4 m - głębokość - 0,5 m - nachylenie skarp - 1 : 1,5 - rzędna dna km 276+774,00 - 170,50 m n.p.m. km 276+720,60 - 168,55 m n.p.m. - na odcinku o długości ok. 49 m rów będzie wykonany jako ziemny, pogłębiony, w celu umożliwienia retencjonowania i infiltrowania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z przelewem umożliwiającym odprowadzanie namiaru wód do naturalnego zagłębienia terenu, o następujących parametrach: - współrzędne geodezyjne punktów skrajnych górnej krawędzi rowu: - X: 5573147,35, Y: 7485887,87 - X: 5573150,40, Y: 7485891,65 - X: 5573140,72, Y: 7485891,17 - X: 5573125,34, Y: 7485920,59 - X: 5573126,81, Y: 7485913,64 - szerokość w dnie - 0,4 - 5,0 m - głębokości - 0,5 - 0,7 m - nachylenie skarp - 1:1,5 - rzędna dna - 168,55 - 169,50 m n.p.m. - umocnienie skarp rowu od strony korpusu drogi krajowej nr 79 i drogi wojewódzkiej nr 973, za pomocą czterech warstw płyt ażurowych o wymiarach 60x40 [m], podpartych w dnie płytami jomb o wymiarach 100x75 [m] - szerokość przelewu - 5,0 m - rzędna przelewu - 169,15 m n.p.m. - umocnienie przelewu płytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5 [m], ułożonymi na betonie o grubości 20 cm i podsypce piaskowej o grubości 20 cm - na odcinku od przelewu z części retencyjno-infiltracyjnej rów będzie zabudowany rurociągiem o średnicy 150 cm i długości 45,38 m, z betonowa płytą wpadową i wylotem do naturalnego zagłębienia terenu, umocnionego w obrębie wylotu brukiem kamiennym na długości 5,0 m i wysokości 3,0 m, o następujących parametrach: - współrzędne geodezyjne początku przepustu - X: 5573121,70, Y: 7485920,00 współrzędne geodezyjne końca przepustu - X: 5573112,30, Y: 7485964,61 - rzędna wlotu do przepustu  - 169,10 m n.p.m. - rzędna wylotu z przepustu - 168,67m n.p.m. - półka dla zwierząt o szerokości 0,5 m i długości 45,38 m. 3. Wykonanie, po prawej stronie drogi krajowej nr 79, na działce nr 1021 obręb 11 Nowy Korczyn, rowu RL-2, ziemnego, mającego początek w km 276+570,40 DK 79 i wylot do naturalnego zagłębienia terenu, zlokalizowanego na dz. nr 1707, 1712 obręb 11 Nowy Korczyn, w ten sposób, że: - na odcinku o długości ok. 35 m rów będzie wykonany jako ziemny, pełniący funkcję retencyjno – infiltrującą wód opadowych i roztopowych do ziemi, z przelewem umożliwiającym odprowadzanie namiaru wód do naturalnego zagłębienia terenu, o następujących parametrach: - współrzędne geodezyjne punktów skrajnych górnej krawędzi rowu: - X: 5573205,12, Y: 7485988,96 - X: 5573240,31, Y: 7486002,18    - X: 5573237,44, Y: 7486006,39 - X: 5573204,41, Y: 7485994,01    - szerokość w dnie - 3,0 m - głębokości - 0,7 m - pojemność - 81,9 m3 - nachylenie skarp - 1:1,5 - rzędna dna - 168,60 m n.p.m. - umocnienie skarp od strony korpusu drogi krajowej nr 79 za pomocą czterech warstw płyt ażurowych o wymiarach 60x40 [m], podpartych w dnie płytami jomb o wymiarach 100x75 [m] - szerokość przelewu  - 3,0 m - rzędna przelewu - 169,20 m n.p.m. - umocnienie przelewu płytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5 [m], ułożonymi na betonie o grubości 20 cm i podsypce piaskowej o grubości 20 cm - na odcinku od przelewu z części retencyjno-infiltracyjnej rów będzie zabudowany rurociągiem o średnicy 80 cm i długości 55,0 m, z betonową płytą wpadową i wylotem do naturalnego zagłębienia terenu, umocnionego w obrębie wylotu brukiem kamiennym na długości 5,0 m i wysokości 3,0 m, o następujących parametrach: - współrzędne geodezyjne wlot do przepustu - X: 5573202,08, Y: 7485992,00 wylot z przepustu - X: 5572147,91, Y: 7485982,45 - rzędna wlotu do przepustu - 169,10 m n.p.m. - rzędna wylotu z przepustu - 168,60 m n.p.m. 4. Wykonanie, na działkach nr 38, 37, 36, 35 obręb 4 Borusowa, gm. Gręboszów, rowu infiltracyjnego RP-1, ziemnego, z umocnionymi skarpami od strony korpusu drogi wojewódzkiej nr 973 za pomocą sześciu warstw płyt ażurowych o wymiarach 60x40 [m], podpartych w dnie płytami jomb o wymiarach 100x75 [m], o parametrach: - współrzędne geodezyjne punktów skrajnych górnej krawędzi rowu: - X: 5572196,40, Y: 7485750,41 - X: 5572114,02, Y: 7485766,92    - X: 5572111,17, Y: 7485760,00 - X: 5572196,49, Y: 7485739,35    - długość: - 80 m - szerokość w dnie - 4,0 m - głębokości - 1,2 m - pojemność - 283 m3 - nachylenie skarp - 1:1,5 - rzędna dna początek - 169,88 m n.p.m. - rzędna dna końca - 169,80 m n.p.m. 5. Wykonanie, na działce nr 1707 obręb 11 Nowy Korczyn, wylotu kanalizacji deszczowej 1L do rowu RL-1, opisanego w pkt 2, wraz z umocnieniem skarpy w obrębie wylotu i skarpy przeciwległej trzema warstwami płyt betonowych o wymiarach 0,5x0,5 [m] ułożonymi na podsypce piaskowej o gr. 20 cm i betonie C16/20 gr. 20 cm oraz dna rowu RL-1 na długości 3,0 m, o parametrach: - współrzędne geodezyjne - X: 5573150.40, Y: 7485900.89 - średnica - 400 mm - rzędna dna wylotu - 169,20 m n.p.m. 6. Wykonanie, na działce nr 1021 obręb 11 Nowy Korczyn, wylotu kanalizacji deszczowej 2L do rowu infiltracyjnego RL-2, opisanego w pkt 3, wraz z umocnieniem skarpy w obrębie wylotu i skarpy przeciwległej trzema warstwami płyt betonowych o wymiarach 0,5x0,5 [m] ułożonymi na podsypce piaskowej o gr. 20 cm i betonie C16/20 gr. 20 cm oraz dna rowu RL-2 na długości 3,0 m, o parametrach: - współrzędne geodezyjne - X: 5573237.94, Y: 7486001.28 - średnica - 300 mm - rzędna dna wylotu - 169,20 m n.p.m. 7. Wykonanie, na działce nr 35 obręb 0004 Borusowa, wylotu kanalizacji deszczowej 1P do rowu infiltracyjnego RP-1, opisanego w pkt 4, wraz z umocnieniem skarpy w obrębie wylotu i skarpy przeciwległej  pięcioma warstwami płyt betonowych o wymiarach 0,5x0,5 [m] ułożonymi na podsypce piaskowej o gr. 20 cm i betonie C16/20 gr. 20 cm oraz dna rowu RP-1 na długości 5,0 m, o parametrach: - współrzędne geodezyjne - X: 5572124.08, Y: 7485761.50 - średnica - 400 mm - rzędna dna wylotu - 171,00 m n.p.m. 8. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły nowych obiektów budowalnych, tj.: - wykonanie i rozbiórkę tymczasowych rusztowań posadowionych na palach stalowych rurowych wbitych w grunt, - wykonanie kabla energetycznego w rurze ochronnej, na głębokości 0,7 m, od słupa energetycznego, zlokalizowanego na dz. nr 47, do projektowanej podpory mostu P-10. II. Udzielam Zarządowi Województwa Małopolskiego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia mostu, jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych a także poboczy i skarp, wylotami 1L, 2L i 1P, z powierzchni i w ilości zgodnie z poniższą tabelką:   L.p. Wylot Odbiornik Nr działki, obręb, gmina Powierzchnia zlewni Ilość wód opadowych lub roztopowych Rzeczywis-ta Zreduko-wana Maksymalna Qmax s Średnia Qśr r [ha] [ha] [m3/s] [m3/rok] 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1L rów RL-1 1707 obręb 11 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn 0,84 0,74 0,011 4581 2 2L rów RL-2 1021 obręb 11 Nowy Korczyn gmina Nowy Korczyn 0,52 0,46 0,007 2847 3 1P rów RP-1 35 obręb 0004 Borusowa, gm. Gręboszów 1,19 1,02 0,015 6314   III. Ustalam, jako warunek wykonywania uprawnienia udzielonego w punkcie II.  nieprzekraczanie we wprowadzanych wodach opadowych i roztopowych następujących dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń: - zawiesiny ogólne 100 mg/l, - węglowodory ropopochodne 15 mg/l. IV. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. V. Ustalam termin ważności pozwolenia udzielonego w punkcie II niniejszej decyzji na okres 30 lat liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna. VI. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.   U Z A S A D N I E N I E  Zarząd Województwa Małopolskiego, działając przez pełnomocnika Pana Tadeusza Stefanowskiego, pismem z dnia 14.08.2018r., znak: 082/TS/2018/BO/INT, wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisły w km 754+412 oraz jej wały przeciwpowodziowe obiektu mostowego, przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, wykonanie rowów retencyjno-infiltracyjnych wraz z przepustami, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanej drogi do w/w rowów oraz lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z planowanym przedsięwzięciem: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa, gm. Gręboszów wraz z dojazdami””. Przy wniosku przedłożono operat wodnoprawny i kopię decyzji Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20.06.2011r., znak: RŚ/7624/4/09/10, o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kopię pełnomocnictwa. Przedmiotowa inwestycja jest procedowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1474), zatem decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla tej inwestycji nie jest wymagana. Pismem z dnia 24.08.2018r., znak: KR.RUZ.4211.173.2018.MLP, Dyrektor RZGW w Krakowie, na podstawie art. 64 § 2 Kpa, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. W dniu 07.09.2018 r., Wnioskodawca uzupełnił złożony wniosek, m.in. o: oryginał decyzji Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20.06.2011r., znak: RŚ/7624/4/09/10, o środowiskowych uwarunkowaniach, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty od pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto w/w pismem Wnioskodawca rozszerzył wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie: przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, wykonania rowów retencyjno-infiltrujących wraz z przepustami, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanej drogi do w/w rowów infiltracyjnych. Strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania i  o możliwości wypowiedzenia się co do wniosku i przedłożonych materiałów, zawiadomieniem oraz w drodze obwieszczenia z dnia 19.09.2018 r., znak: KR.RUZ.4211.173.2018.mlp. Jednocześnie pismem z dnia 19.09.2018r., znak: KR.RUZ.4211.173.2018.mlp, na podstawie art. 50 Kpa, Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o decyzję Dyrektora RZGW w Krakowie zwalniającą z zakazów określonych w art. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Planowana inwestycja wiąże się z koniecznością przebudową wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły. Wobec tego, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a)  ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania przedmiotowych pozwoleń jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Inwestycja polega na wykonaniu przekroczenia dwunastoprzęsłowym mostem drogowym rzeki Wisły i jej wałów przeciwpowodziowych w ciągu drogi wojewódzkiej 973 łączącej miejscowość Borusowa i Nowy Korczyn. Przyjęte światło i rzędna spodu konstrukcji obiektu są zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). Ze względów technologicznych inwestycja obejmuje wykonanie tymczasowych rusztowań posadowionych na palach stalowych rurowych wbitych w grunt, zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Inwestycja obejmuje również wykonanie, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, kabla energetycznego ułożonego w rurze ochronnej od słupa energetycznego, zlokalizowanego na dz. nr 47, do projektowanej podpory mostu P-10. W ramach inwestycji zachodzi konieczność przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły oraz wykonania prac w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.  W celu posadowienia konstrukcji przyczółka P1 i P13 projektowanego obiektu mostowego lewy i prawy wał rzeki Wisły, po stronie odpowietrznej, zostaną rozkopane na długości 15,7 m. Po zakończeniu prac skarpy wałów zostaną odbudowane i umocnione kostką betonową. Ponadto  w ramach inwestycji przewiduje się wykonanie rampy zjazdowej z półki lewego wału przeciwpowodziowego, po stronie odpowietrznej, na poziom terenu. Na wykonanie w/w prac Inwestor uzyskał decyzję Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 09.10.2018 r., znak: KR.RPP.423.187.2018.PT, zwalniającą z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy Prawo wodne. Odwodnienie projektowanego obiektu mostowego i  drogi realizowane będzie głównie poprzez kanalizację deszczową grawitacyjną, z której wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do projektowanych rowów RL-1, RL2 i RP-1, pełniących również funkcję retencyjno - infiltrującą.  Odprowadzane wody będą podczyszczane na osadnikach we wpustach deszczowych, osadnikach w studniach kanalizacyjnych i separatorach substancji ropopochodnych. Zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800 z późn. zm., z dnia 16 grudnia 2014 r.) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, w tym terenów (…), dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, (…), w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 I na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. W myśl §23 ust. 1 w/w rozporządzenia ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w § 21 ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia. W myśl art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (…). Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja należy do Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Wisła od Dunajca do Wisłoki, o europejskim kodzie JCWP - PLRW20002121799. Jest to silnie zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego i dobry stan chemiczny. Aktualna ocena stanu wykazała zły stan wód. Jest to JCWP zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych dla której przewidziano derogację, ze względu na brak możliwości technicznych. Rzeka Wisła, na analizowanym odcinku stanowi granicę pomiędzy dwoma jednolitymi częściami wód podziemnych JCWPd: JCWPd nr 100 (kod PLGW2000100) i JCWPd nr 133 (kod PLGW2000133). Zarówno stan chemiczny jak i stan ilościowy obu w/w JCWPd oceniony jest jako dobry. Są to JCWPd niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, jakimi są dobry stan ilościowy i chemiczny. Realizacja prac związanych z przekroczeniem rzeki Wisły mostem drogowym oraz odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, nie spowoduje zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych, nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, Organ  ustalił termin obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, udzielonych w pkt II decyzji na okres  30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych, pozwolenie jednak wygasa w przypadku, gdy inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne Pismem z dnia 02.10.2018r., znak: 113/TS/2018/BO/INT, Wnioskodawca złożył wniosek o nadanie decyzji natychmiastowej wykonalności. Pełnomocnik Inwestora uzasadnił wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji  interesem społecznym i ekonomicznym, gdyż planowana inwestycja jest niezbędna dla poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz jest niezbędna dla poprawy warunków ruchu m.in. samochodów ciężarowych, osobowych oraz niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Działając na podstawie art. 108 kpa, uznając przedstawione uzasadnienie uwzględniono wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.  Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.     P o u c z e n i e Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.    Z-ca DYREKTORA  Małgorzata Owsiany   Pliki do pobrania Pobierz plik KR.RUZ.4211.173.2018.MLP most na rz. Wisła Borusowa               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.11.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe