Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
środa
17 sierpnia
temperatura: 27°C
wiatr: 10,3 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: „Budowa Mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”

Na podstawie art. 49 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 2 późn. zm.), Dyrektor RZGW w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, działającego przez Pełnomocnika Pana Tadeusza Stefanowskiego, złożony przy piśmie z dnia 14.08.2018 r., znak: 082/TS/2018/BO/INT, uzupełniony pismem z dnia 03.09.2018 r. znak: 096/TS/2018/BPO/INT, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

— prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisły w km 754+412 oraz jej wały przeciwpowodziowe obiektu mostowego,

— przebudowę, wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły,

— wykonanie rowów infiltracyjny wraz 2 przepustami,

— wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej,

— odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanej drogi do w/w rowów infiltracyjnych,

 — lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły nowych obiektów budowlanych, w związku z planowanym przedsięwzięciem: ,,Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, realizowanym w trybie ustawy 2 dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1474).

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych znajdują się działki gruntowe o następujących numerach ewidencyjnych:

Obr. 0011, Nowy Korczyn: 1021, 1707, 1710, 1711, 1712, 1715, 1716, 1810, 1811, 1830, 2030, 2037, 2038;

Obr. 0004, Borusowa: 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 47, 52.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie 2 art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez Inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: KR.RUZ.4211.17'3.2018.MLP) w Wydziale Zgód Wodnoprawnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, pokój 335 (telefon: 12 628 43 35 ), w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zgodnie 2 art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego —w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Obwieszczenie WOdy/obwieszczenie_1.jpg

 

files/pliki/aktualnosci/2018/09wrzesien/Obwieszczenie WOdy/obwieszczenie_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.09.2018 r.

Na podstawie art. 49 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 2 późn. zm.), Dyrektor RZGW w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, działającego przez Pełnomocnika Pana Tadeusza Stefanowskiego, złożony przy piśmie z dnia 14.08.2018 r., znak: 082/TS/2018/BO/INT, uzupełniony pismem z dnia 03.09.2018 r. znak: 096/TS/2018/BPO/INT, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: — prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisły w km 754+412 oraz jej wały przeciwpowodziowe obiektu mostowego, — przebudowę, wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, — wykonanie rowów infiltracyjny wraz 2 przepustami, — wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, — odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanej drogi do w/w rowów infiltracyjnych,  — lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły nowych obiektów budowlanych, w związku z planowanym przedsięwzięciem: ,,Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”, realizowanym w trybie ustawy 2 dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1474). W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych znajdują się działki gruntowe o następujących numerach ewidencyjnych: Obr. 0011, Nowy Korczyn: 1021, 1707, 1710, 1711, 1712, 1715, 1716, 1810, 1811, 1830, 2030, 2037, 2038; Obr. 0004, Borusowa: 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 47, 52. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie 2 art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez Inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: KR.RUZ.4211.17'3.2018.MLP) w Wydziale Zgód Wodnoprawnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, pokój 335 (telefon: 12 628 43 35 ), w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zgodnie 2 art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego —w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.   Pliki do pobrania Pobierz plik Obwieszczenie o szczęciu postępowania                         Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.09.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe