Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
5 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 8,6 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja na temat kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z dnia 10 października   2016 r.) kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach:
30 stycznia – 28 kwietnia 2017 r.


Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18-ty rok życia.

W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Dąbrowskiego odbędzie się w dniach 03.04. – 20.04.2017 r.

Dla osób z terenu Gminy Gręboszów wyznaczono dni: 04.04.2017 r.

Dzień rezerwowy 20.04.2017 r

Miejsce pracy PKLek: Poradnia Psyhologiczna-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej (II piętro nad Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej) ul. Marsz. Józefa Piłsudzkiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku podlegają mężczyźni:
• urodzeni w 1998 roku;
• urodzeni w latach 1993-1997 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
• osoby urodzone w latach 1996 - 1997, które:
1. Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2. Zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:
• kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą zostać uznane za zdolne /niezdolne/ pod względem fizycznym  i psychicznym do czynnej służby wojskowej  i uzyskać jedną z n/wym. kategorii zdolności:
-  „A” ─  „zdolny do czynnej służby wojskowej”;
-  „B” ─  „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej”;
-  „D” ─ „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”;
-  „E” ─ „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju  oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”;

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy,  co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek o służby wojskowej.

W celu uzyskania potwierdzenia tego faktu w książeczce wojskowej, można po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską  zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej, która orzeczenie wydała.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane  zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi ,
• bspdokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt  pobierania nauki  – w celu przedłożenia Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień,

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych  z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu choroby) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do właściwego Wójta lub Burmistrza (Prezydenta Miasta), który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, Wójt lub Burmistrz (Prezydent Miasta) może nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.

UWAGA w Obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. dokonano zmiany adresu siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Dąbrowie Tarnowskiej tegoroczna kwalifikacja wojskowa odbędzie się w pomieszczeniach Poradni Psyhologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej (II piętro nad Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej) ul. Marsz. Józefa Piłsudzkiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Józef Woźniak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.03.2017 r.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z dnia 10 października   2016 r.) kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach:30 stycznia – 28 kwietnia 2017 r. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18-ty rok życia. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych). Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu). Kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Dąbrowskiego odbędzie się w dniach 03.04. – 20.04.2017 r. Dla osób z terenu Gminy Gręboszów wyznaczono dni: 04.04.2017 r. Dzień rezerwowy 20.04.2017 r Miejsce pracy PKLek: Poradnia Psyhologiczna-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej (II piętro nad Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej) ul. Marsz. Józefa Piłsudzkiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku podlegają mężczyźni:• urodzeni w 1998 roku;• urodzeni w latach 1993-1997 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;• osoby urodzone w latach 1996 - 1997, które: 1. Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,2. Zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:• kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków. W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą zostać uznane za zdolne /niezdolne/ pod względem fizycznym  i psychicznym do czynnej służby wojskowej  i uzyskać jedną z n/wym. kategorii zdolności:-  „A” ─  „zdolny do czynnej służby wojskowej”;-  „B” ─  „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej”;-  „D” ─ „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”;-  „E” ─ „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju  oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”; Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy,  co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek o służby wojskowej. W celu uzyskania potwierdzenia tego faktu w książeczce wojskowej, można po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy. Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską  zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej, która orzeczenie wydała. Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane  zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi ,• bspdokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt  pobierania nauki  – w celu przedłożenia Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień, Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych  z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia. Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu choroby) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do właściwego Wójta lub Burmistrza (Prezydenta Miasta), który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa. W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, Wójt lub Burmistrz (Prezydent Miasta) może nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję. UWAGA w Obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. dokonano zmiany adresu siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Dąbrowie Tarnowskiej tegoroczna kwalifikacja wojskowa odbędzie się w pomieszczeniach Poradni Psyhologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej (II piętro nad Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej) ul. Marsz. Józefa Piłsudzkiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Pliki do pobrania Pobierz plik OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.                   Opracowanie: Józef Woźniak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.03.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe