Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 14°C
wiatr: 8,5 km/h
opady: 0,0 mm

Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 195/2020
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 20 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz Uchwały Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, Wójt Gminy Gręboszów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 20 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych).

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów,

3) na stronie internetowej www.greboszow.pl

§ 3. Realizację zadania powierzam Panu Grzegorzowi Kilianowi zastępcy kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt        
Krzysztof Gil

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 195/2020
Wójta Gminy Gręboszów
z dnia 9 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 20 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

I.  CELE I RODZAJ ZADANIA.

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.

2. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej m.in. poprzez:

1) organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów,

2) organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

3) organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów np. o Puchar Wójta,

4) prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób,

5) udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych,

6) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

II.   WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ ZADANIA.

1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

III.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.

3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków:

1) koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

2) koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach,

3) koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,

4) koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),

5) koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody i treningi,

6) koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),

7) inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,

8) koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników,

9) koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na:

1) zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,

2) nabycie gruntów,

3) prace remontowo-budowlane,

4) zadania inwestycyjne,

5) działalność gospodarczą i polityczną,

6) kary za niesportowe zachowanie.

5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.

IV.   TERMINY ORAZ WARUNKI  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

2. Dotowani są zobowiązani:

1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,

2) posiadania odrębnego rachunku bankowego,

3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 20 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

V.   TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2021 roku do godz. 900 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe”

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

VI.   KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU.

1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert:

1) data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu,

2) kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane ustawą załączniki,

3) oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych,

4) oferty niespełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,

5) za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent.

2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów,  w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania.

3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia  rekomendacji.

4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl       

5. Podmioty składające oferty zostaną  powiadomione o podjętej decyzji.

6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

VII.   INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2019 – 2020.

1. W 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono łącznie 73 000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), natomiast w 2020 roku przekazano kwotę 73 000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane były przez:

- Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa

- Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy

- Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie

- Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska

  

 Wójt        
Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 20 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz Uchwały Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, Wójt Gminy Gręboszów zarządza, co następuje: § 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 20 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 4. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych). § 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, 3) na stronie internetowej www.greboszow.pl § 3. Realizację zadania powierzam Panu Grzegorzowi Kilianowi zastępcy kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Wójt         Krzysztof Gil       Załącznik do zarządzenia Nr 195/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 9 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 20 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. I.  CELE I RODZAJ ZADANIA. 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”. 2. Rodzaj zadania: Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej m.in. poprzez: 1) organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów, 2) organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 3) organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów np. o Puchar Wójta, 4) prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób, 5) udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych, 6) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu. II.   WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ ZADANIA. 1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). III.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI. 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań. 3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków: 1) koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, 2) koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach, 3) koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień, 4) koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe), 5) koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody i treningi, 6) koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach), 7) inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP, 8) koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników, 9) koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na: 1) zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa, 2) nabycie gruntów, 3) prace remontowo-budowlane, 4) zadania inwestycyjne, 5) działalność gospodarczą i polityczną, 6) kary za niesportowe zachowanie. 5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy. IV.   TERMINY ORAZ WARUNKI  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. 1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 2. Dotowani są zobowiązani: 1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie, 2) posiadania odrębnego rachunku bankowego, 3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, 4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 20 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. V.   TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2021 roku do godz. 900 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert. 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. VI.   KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU. 1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert: 1) data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu, 2) kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane ustawą załączniki, 3) oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych, 4) oferty niespełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, 5) za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent. 2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów,  w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania. 3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia  rekomendacji. 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl        5. Podmioty składające oferty zostaną  powiadomione o podjętej decyzji. 6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu. VII.   INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2019 – 2020. 1. W 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono łącznie 73 000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), natomiast w 2020 roku przekazano kwotę 73 000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). 2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane były przez: - Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa - Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy - Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie - Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska     Wójt         Krzysztof Gil   Pliki do pobrania Pobierz plik wzor oferty.doc Pobierz plik wzor oferty.PDF           Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.12.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe