Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 19°C
wiatr: 10,6 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o zmianie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o  inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2019.1554 ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu

w dniu 1 lutego 2021 r.

decyzji Nr 1/Z/2021, znak: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu

o zmianie

 ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego

 

z dnia 27 października 2017 r. nr 39/BZ/2017, znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pozwolenia na budowę obejmującego: „Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola - Opatowiec)” (…), na terenie województwa małopolskiego,

w zakresie określenia (wyrzeczenia i lokalizacji)  numerów ewidencyjnych nieruchomości objętych inwestycją, położnych w powiecie tarnowskim,  w gminie Skrzyszów, obręb Podgórska Wola,

w ten sposób, że

- uchylono

w rozstrzygnięciu (wyrzeczeniu) decyzji na stronie 5, w wierszu 10, licząc od dołu, zapis:

„1060/3,1061/2”,

i orzeczono w tym zakresie poprzez:

ustalenie w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, na stronie 5, w wierszu 10, licząc od dołu, nowego zapisu:

„1060/2, 1060/3”.

Ww. decyzja z 1 lutego 2021 r, znak: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu wydana została na wniosek złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Od wyżej wymienionej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo wniesienia odwo­łania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Mało­polskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwiesz­czenia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim lub doręczenia zawia­domienia o jej wydaniu. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, okreś­lając istotę i zakres żądania będącego przed­miotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wnie­sienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wnie­sienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu doręczenie uważa się za dokonanie w dniu obwie­szczenia w urzędzie wojewódzkim.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomo­cnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administra­cyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódz­kiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 68 (telefon kontak­towy nr 12 39 16 68), w dniach i godzi­nach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30, powołując się na znak sprawy: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu.

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (we wszystkich budynkach urzędu).

Wobec powyższego materiał dowodowy w sprawie (w części, która może być zeskano­wa­na) może zostać udostępniony w formie elektronicznej na wniosek doręczony przez operatora pocztowego bądź na adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl  lub za pomocą platformy ePUAP – adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka.

Należy powołać znak sprawy: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu.

W celu umówienia wizyty w urzędzie należy skontaktować się telefonicznie: nr kontaktowy 12 39 21 668, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

-  na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);

-  na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędu Gminy Gręboszów, Urzędu Gminy w Oleśnie, Urzędu Gminy Lisia Góra, Urzędu Gminy Skrzyszów, Urzędu Gminy Tarnów, Urzędu Miejskiego w Żabnie, (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy);

-  w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę   Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o  inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2019.1554 ze zm.),   WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 1 lutego 2021 r. decyzji Nr 1/Z/2021, znak: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu o zmianie  ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego   z dnia 27 października 2017 r. nr 39/BZ/2017, znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pozwolenia na budowę obejmującego: „Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola - Opatowiec)” (…), na terenie województwa małopolskiego, w zakresie określenia (wyrzeczenia i lokalizacji)  numerów ewidencyjnych nieruchomości objętych inwestycją, położnych w powiecie tarnowskim,  w gminie Skrzyszów, obręb Podgórska Wola, w ten sposób, że - uchylono w rozstrzygnięciu (wyrzeczeniu) decyzji na stronie 5, w wierszu 10, licząc od dołu, zapis: „1060/3,1061/2”, i orzeczono w tym zakresie poprzez: ustalenie w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, na stronie 5, w wierszu 10, licząc od dołu, nowego zapisu: „1060/2, 1060/3”. Ww. decyzja z 1 lutego 2021 r, znak: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu wydana została na wniosek złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Od wyżej wymienionej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo wniesienia odwo­łania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Mało­polskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwiesz­czenia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim lub doręczenia zawia­domienia o jej wydaniu. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, okreś­lając istotę i zakres żądania będącego przed­miotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wnie­sienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wnie­sienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu doręczenie uważa się za dokonanie w dniu obwie­szczenia w urzędzie wojewódzkim. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomo­cnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administra­cyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódz­kiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 68 (telefon kontak­towy nr 12 39 16 68), w dniach i godzi­nach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30, powołując się na znak sprawy: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu. W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (we wszystkich budynkach urzędu). Wobec powyższego materiał dowodowy w sprawie (w części, która może być zeskano­wa­na) może zostać udostępniony w formie elektronicznej na wniosek doręczony przez operatora pocztowego bądź na adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl  lub za pomocą platformy ePUAP – adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka. Należy powołać znak sprawy: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu. W celu umówienia wizyty w urzędzie należy skontaktować się telefonicznie: nr kontaktowy 12 39 21 668, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie podlega publikacji: -  na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu); -  na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędu Gminy Gręboszów, Urzędu Gminy w Oleśnie, Urzędu Gminy Lisia Góra, Urzędu Gminy Skrzyszów, Urzędu Gminy Tarnów, Urzędu Miejskiego w Żabnie, (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy); -  w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.02.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe