Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 13°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,1 mm

Od aktywności do zatrudnienia

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim i m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50+,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.

 

Wsparcie oferowane w projekcie:

 • staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym, trwające śr. 5 miesięcy,
 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
 • pomoc w opracowaniu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju w projekcie,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie psychologiczne,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 • zwroty kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu,
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.odaktywnoscidozatrudnienia.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 515 791 748.

Nr wpisu do agencji pośrednictwa pracy – 9808

Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.12/00116/2010

 

 

odaktywnoscidozatrudnienia.png

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.01.2021 r.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim i m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.   Wsparcie oferowane w projekcie: staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym, trwające śr. 5 miesięcy, szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, pomoc w opracowaniu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju w projekcie, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego, zwroty kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu, dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.   Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.odaktywnoscidozatrudnienia.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 515 791 748. Nr wpisu do agencji pośrednictwa pracy – 9808 Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.12/00116/2010             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.01.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe