Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,1 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Zarządzenie Nr 137/2024
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz uchwałą Nr LV/452/2023 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

 • §1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem, stanowi załącznik do zarządzenia.
 3. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 75 500 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).
 • §2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów,

3) na stronie internetowej www.greboszow.pl

 • §3. Realizację zadania powierzam Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.
 • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Gil

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 137/2024
Wójta Gminy Gręboszów
z dnia 12 czerwca 2024 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

 1. CELE I RODZAJ ZADANIA.
 2. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.
 3. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej m.in. poprzez:

1) organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów,

2) organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

3) organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów, np. o Puchar Wójta,

4) prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób,

5) udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych,

6) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA.

Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 75 500 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

III.  ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.
 3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków:

1) koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

2) koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach,

3) koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,

4) koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),

5) koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody i treningi,

6) koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),

7) inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,

8) koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników,

9) koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 1. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na:

1) zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,

2) nabycie gruntów,

3) prace remontowo-budowlane,

4) zadania inwestycyjne,

5) działalność gospodarczą i polityczną,

6) kary za niesportowe zachowanie.

 1. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.
 2. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.
 3. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 4. Dotowani są zobowiązani:

1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,

2) posiadania odrębnego rachunku bankowego,

3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 16 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, jeżeli nie nastąpiło ich zwiększenie o więcej niż 20 %.
 3. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 4. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2024 roku do godz. 900 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 10 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”.
 6. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 8. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 10. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU.
 11. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania.
 12. Przyjmuje się następujące kryteria formalne przy ocenie złożonych ofert:

1) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2) oferta złożona w sposób zgodny z ogłoszeniem,

3) oferta złożona na właściwym formularzu,

4) oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza,

5) oferta złożona przez podmiot uprawniony, który zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji, prowadzi działalność w dziedzinie objętej konkursem,

6) oferta podpisana przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z zapisami KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,

7) oferent złożył do konkursu 1 ofertę,

8) wnioskowana kwota dotacji nie przekracza kwoty określonej w konkursie.

 1. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja konkursowa przystępuje do oceny merytorycznej ofert z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Kryteria oceny

Możliwość realizacji zadania  publicznego przez oferenta; planowany przez oferenta wkład rzeczowy , osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków; kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

1) możliwości techniczne i organizacyjne oferenta zapewniające właściwą realizację zadania(baza lokalowa, sprzętowa)

0-3 pkt

2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania (kompetencje osób zaangażowanych w realizacje oferty – wykształcenie, uprawnienia, praktyka)

0-2 pkt

3) świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków

0-2 pkt

4) doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o zbliżonym charakterze

0-2 pkt

Proponowana jakość wykonania zadania

1) celowość realizacji zadania (wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców)

0-3 pkt

2) efekty i rezultaty proponowanych działań

0-3 pkt

3) zasięg i obszar działania przedstawionej oferty – zadanie, które skierowane jest do mieszkańców:

a) tylko jednego sołectwa

b) całej gminy

 

 

1 pkt

2 pkt

4) liczba/częstotliwość form działania:

a) działanie/wydarzenie jednorazowe

b) cykliczność działań

 

1 pkt

2 pkt

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

1) przedstawione w kosztorysie koszty są zasadne tj. mają bezpośredni związek z realizacją zadania publicznego i są niezbędne do jego realizacji

0-2 pkt

2) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie zawiera błędów rachunkowych

0-1 pkt

Udział wkładu własnego oferenta w stosunku do całości budżetu zadania

1) wartość wkładu własnego oferenta (finansowego i/lub osobowego) w stosunku do całości budżetu zadania wynosi:

a) od 1 do 25 %

b) powyżej 25 % jednak nie więcej niż 55 %

c) powyżej 55 %

 

 

 

1 pkt

2 pkt

3 pkt

W przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – Komisja uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych

2) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków

0-2 pkt

RAZEM:

 

 1. Na etapie oceny merytorycznej oferty komisja może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień treści oferty, z zastrzeżeniem, że złożone wyjaśnienia nie mogą skutkować zmianą oferty.
 2. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl   
 4. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji.
 5. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Wójt Gminy Gręboszów może odmówić przyznania dotacji bez podania przyczyny.
 7. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 8. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 9. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje zadania.
 10. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Wójta gminy Gręboszów, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Wójta Gminy Gręboszów i po podpisaniu aneksu do umowy.
 11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

VII.  INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2022 – 2023.

 1. W 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono łącznie 78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), natomiast w 2023 roku przekazano kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane były przez:

1) Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa,

2) Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy,

3) Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie,

4) Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska,

5) Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” w Radomyślu Wielkim.

 

VIII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będą przetwarzane przez Gminę Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 2. Obowiązek podania danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/-ów, jak i osób upoważnionych do składania wyjaśnień wynika z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. Oferent ma obowiązek poinformowania osób, których dane osobowe będą zawarte w ofercie o przetwarzaniu ich danych osobowych tj. osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu z Gminą Gręboszów, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie.

Wójt

Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.05.2024 r.

Zarządzenie Nr 137/2024Wójta Gminy Gręboszów z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz uchwałą Nr LV/452/2023 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok, zarządza się, co następuje: §1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem, stanowi załącznik do zarządzenia. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 75 500 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). §2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, 3) na stronie internetowej www.greboszow.pl §3. Realizację zadania powierzam Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Gil     Załącznik do zarządzenia Nr 137/2024Wójta Gminy Gręboszówz dnia 12 czerwca 2024 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gręboszów w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. CELE I RODZAJ ZADANIA. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Rodzaj zadania: Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej m.in. poprzez: 1) organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów, 2) organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 3) organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów, np. o Puchar Wójta, 4) prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób, 5) udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych, 6) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 75 500 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). III.  ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków: 1) koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, 2) koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach, 3) koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień, 4) koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe), 5) koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody i treningi, 6) koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach), 7) inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP, 8) koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników, 9) koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na: 1) zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa, 2) nabycie gruntów, 3) prace remontowo-budowlane, 4) zadania inwestycyjne, 5) działalność gospodarczą i polityczną, 6) kary za niesportowe zachowanie. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Dotowani są zobowiązani: 1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie, 2) posiadania odrębnego rachunku bankowego, 3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, 4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 16 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, jeżeli nie nastąpiło ich zwiększenie o więcej niż 20 %. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. TERMIN SKŁADANIA OFERT. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2024 roku do godz. 900 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 10 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania. Przyjmuje się następujące kryteria formalne przy ocenie złożonych ofert: 1) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, 2) oferta złożona w sposób zgodny z ogłoszeniem, 3) oferta złożona na właściwym formularzu, 4) oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza, 5) oferta złożona przez podmiot uprawniony, który zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji, prowadzi działalność w dziedzinie objętej konkursem, 6) oferta podpisana przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z zapisami KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, 7) oferent złożył do konkursu 1 ofertę, 8) wnioskowana kwota dotacji nie przekracza kwoty określonej w konkursie. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja konkursowa przystępuje do oceny merytorycznej ofert z uwzględnieniem następujących kryteriów: Kryteria oceny Możliwość realizacji zadania  publicznego przez oferenta; planowany przez oferenta wkład rzeczowy , osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków; kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne 1) możliwości techniczne i organizacyjne oferenta zapewniające właściwą realizację zadania(baza lokalowa, sprzętowa) 0-3 pkt 2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania (kompetencje osób zaangażowanych w realizacje oferty – wykształcenie, uprawnienia, praktyka) 0-2 pkt 3) świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków 0-2 pkt 4) doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o zbliżonym charakterze 0-2 pkt Proponowana jakość wykonania zadania 1) celowość realizacji zadania (wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców) 0-3 pkt 2) efekty i rezultaty proponowanych działań 0-3 pkt 3) zasięg i obszar działania przedstawionej oferty – zadanie, które skierowane jest do mieszkańców: a) tylko jednego sołectwa b) całej gminy     1 pkt 2 pkt 4) liczba/częstotliwość form działania: a) działanie/wydarzenie jednorazowe b) cykliczność działań   1 pkt 2 pkt Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 1) przedstawione w kosztorysie koszty są zasadne tj. mają bezpośredni związek z realizacją zadania publicznego i są niezbędne do jego realizacji 0-2 pkt 2) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie zawiera błędów rachunkowych 0-1 pkt Udział wkładu własnego oferenta w stosunku do całości budżetu zadania 1) wartość wkładu własnego oferenta (finansowego i/lub osobowego) w stosunku do całości budżetu zadania wynosi: a) od 1 do 25 % b) powyżej 25 % jednak nie więcej niż 55 % c) powyżej 55 %       1 pkt 2 pkt 3 pkt W przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – Komisja uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych 2) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków 0-2 pkt RAZEM:   Na etapie oceny merytorycznej oferty komisja może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień treści oferty, z zastrzeżeniem, że złożone wyjaśnienia nie mogą skutkować zmianą oferty. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl    Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. Wójt Gminy Gręboszów może odmówić przyznania dotacji bez podania przyczyny. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje zadania. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Wójta gminy Gręboszów, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Wójta Gminy Gręboszów i po podpisaniu aneksu do umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania. VII.  INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2022 – 2023. W 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono łącznie 78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), natomiast w 2023 roku przekazano kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane były przez: 1) Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa, 2) Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy, 3) Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie, 4) Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska, 5) Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” w Radomyślu Wielkim.   VIII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będą przetwarzane przez Gminę Gręboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. Obowiązek podania danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/-ów, jak i osób upoważnionych do składania wyjaśnień wynika z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Oferent ma obowiązek poinformowania osób, których dane osobowe będą zawarte w ofercie o przetwarzaniu ich danych osobowych tj. osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu z Gminą Gręboszów, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanego w ofercie. Wójt Krzysztof Gil   Pliki do pobrania Pobierz plik Wzór oferty.docx Pobierz plik Wzór oferty.pdf Pobierz plik Zarządzenie.137.2024.2024-06-12.docx Pobierz plik Zarządzenie.137.2024.2024-06-12.pdf           Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.05.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe