Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,0 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań wybranych w ramach wymienionego powyżej konkursu w 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 3 500 000 zł. W ramach Konkursu dofinansowane będą następujące zadania:

 1. Organizacja na terenie województwa małopolskiego ogólnopolskiego szkolnego współzawodnictwa sportowego (realizacja programu Ministra Sportu i Turystyki) w kilkudziesięciu sportach na szczeblu ponadpowiatowym i wojewódzkim dla uczniów z roczników 2011 i młodszych - Igrzyska Dzieci (ID), dla uczniów z roczników 2009, 2010 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS), dla uczniów z roczników 2004 i młodszych - Licealiada Młodzieży (LM) oraz udziału reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich ID, IMS i LM:
  • Igrzyska Dzieci - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 110 000 zł;
  • Igrzyska Młodzieży Szkolnej - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 110 000 zł;
  • Licealiada Młodzieży - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 90 000 zł;
  • Udział reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich zawodów ID, IMS i  LM - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 30 000 zł.
 2. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z klubów i stowarzyszeń województwa małopolskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików w formie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych w kilkudziesięciu sportach) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 900 000 zł.
 3. Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego (zadanie obejmuje szkolenie ponadklubowe reprezentantów Małopolski w formie zgrupowań i konsultacji oraz ich udział w eliminacjach i finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego, obejmujących kilkadziesiąt sportów) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 960 000 zł.
 4. Przeprowadzenie XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2024 (zadanie obejmuje przeprowadzenie zawodów finałowych bloku sportów zimowych określonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 1 300 000 zł.

 

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie:

 • w przypadku zadań wyszczególnionych w pkt. 1a, 1b, 1c - nie wcześniej niż 1 lutego 2024 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2024 roku;
 • w przypadku zadania wyszczególnionego w pkt. 1d - nie wcześniej niż 1 marca 2024 roku, a kończyć nie później niż 31 października 2024 roku;
 • w przypadku zadań wyszczególnionego w pkt. 2, 3 - nie wcześniej niż 19 stycznia 2024 roku,  a kończyć nie później niż 31 grudnia 2024 roku;
 • w przypadku zadania wyszczególnionego w pkt. 4 - nie wcześniej niż 19 stycznia 2024 roku, a kończyć nie później niż 19 maja 2024 roku.

 

Ze środków dotacji pokrywane mogą być jedynie koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie, jednak nie wcześniej, niż od dnia zawarcia umowy i nie później niż do terminu zakończenia realizacji zadania, określonego w  umowie. Z innych środków finansowych pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie.

Szczegółowe warunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji i z pozostałych źródeł określa umowa.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadań; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji umowy; kontroli i oceny realizacji zdania - zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 2309/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2023 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem konkursu.

 

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.12.2023 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację zadań wybranych w ramach wymienionego powyżej konkursu w 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 3 500 000 zł. W ramach Konkursu dofinansowane będą następujące zadania: Organizacja na terenie województwa małopolskiego ogólnopolskiego szkolnego współzawodnictwa sportowego (realizacja programu Ministra Sportu i Turystyki) w kilkudziesięciu sportach na szczeblu ponadpowiatowym i wojewódzkim dla uczniów z roczników 2011 i młodszych - Igrzyska Dzieci (ID), dla uczniów z roczników 2009, 2010 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS), dla uczniów z roczników 2004 i młodszych - Licealiada Młodzieży (LM) oraz udziału reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich ID, IMS i LM: Igrzyska Dzieci - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 110 000 zł; Igrzyska Młodzieży Szkolnej - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 110 000 zł; Licealiada Młodzieży - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 90 000 zł; Udział reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich zawodów ID, IMS i  LM - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 30 000 zł. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z klubów i stowarzyszeń województwa małopolskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików w formie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych w kilkudziesięciu sportach) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 900 000 zł. Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego (zadanie obejmuje szkolenie ponadklubowe reprezentantów Małopolski w formie zgrupowań i konsultacji oraz ich udział w eliminacjach i finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego, obejmujących kilkadziesiąt sportów) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 960 000 zł. Przeprowadzenie XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2024 (zadanie obejmuje przeprowadzenie zawodów finałowych bloku sportów zimowych określonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 1 300 000 zł.   Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie: w przypadku zadań wyszczególnionych w pkt. 1a, 1b, 1c - nie wcześniej niż 1 lutego 2024 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2024 roku; w przypadku zadania wyszczególnionego w pkt. 1d - nie wcześniej niż 1 marca 2024 roku, a kończyć nie później niż 31 października 2024 roku; w przypadku zadań wyszczególnionego w pkt. 2, 3 - nie wcześniej niż 19 stycznia 2024 roku,  a kończyć nie później niż 31 grudnia 2024 roku; w przypadku zadania wyszczególnionego w pkt. 4 - nie wcześniej niż 19 stycznia 2024 roku, a kończyć nie później niż 19 maja 2024 roku.   Ze środków dotacji pokrywane mogą być jedynie koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie, jednak nie wcześniej, niż od dnia zawarcia umowy i nie później niż do terminu zakończenia realizacji zadania, określonego w  umowie. Z innych środków finansowych pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie. Szczegółowe warunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji i z pozostałych źródeł określa umowa. Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadań; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji umowy; kontroli i oceny realizacji zdania - zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 2309/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2023 roku. Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem konkursu.   Kogo dotyczy? O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.   Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.12.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe