Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 15°C
wiatr: 4,4 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drzewa na działce nr 223/1 w miejscowości Hubenice

ZARZĄDZENIE Nr 73/2016

Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 22 lipca 2016 r.

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż przewróconego drzewa w miejscowości Hubenice na działce nr  223/1, ustalenia regulaminu przetargu oraz  ceny wywoławczej.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2015 r. poz.1515) Wójt Gminy Gręboszów zarządza, co następuje:

§1.

Ogłasza się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa w ilości 1 sztuka, przewróconego przez wiatr na działce oznaczonej numerem 223/1 gatunku topola.

 

§2.

Ustala się cenę wywoławczą  przedmiotu sprzedaży na kwotę netto 150 zł.

 

§3.

Ustala się termin pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzień 9 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00.

 

§4.

Wyznacza się następujące osoby do komisji do przeprowadzenia przetargu:

1.

Eugeniusz Borek   

Przewodniczący komisji

2.

Mamulski Mieczysław

Członek komisji

3.

Woźniak Józef

Członek komisji

4.

Janowiec Marcin

Członek komisji

5.

Knaga Mariusz

Członek komisji

 

§5.

1. Rozstrzygnięcia komisji zapadają przy obecności co najmniej 3 członków komisji.

2. Parce komisji odbywają się zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt             

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 73/2016                 

Wójta Gminy Gręboszów z dnia 22 lipca 2016 r.

 

 

Regulamin

pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drzewa

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przewróconego drzewa w miejscowości Hubenice na działce nr 223/1.

2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny.

3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy Gręboszów, który powołuje komisję przetargową.

II. Przedmiot przetargu i jego cena:

Przewrócone przez wiatr drzewo na działce nr 223/1 w miejscowości Hubenice, ilość 1 szt. gatunku topola o obwodzie w połowie grubizny 140 cm, długość grubizny 14 m, cena wywoławcza wynosi 150,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT 23%.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu:

1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji, oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności komisji.

IV. Komisja przetargowa.

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja wyznaczona przez Wójta Gminy Gręboszów.

2. Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

3. Komisja ma obowiązek działać obiektywnie.

V. Przetarg.

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.

2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

3. Przetarg odbywa się w obecności oferentów, w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu.  

4. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa prosi uczestników o przedłożenie:

- dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna przedłożyć pełnomocnictwo,

- podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, oraz stanem przedmiotu przetargu, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Przetarg otwiera Przewodniczący komisji lub członek komisji, przekazuje informacje o przedmiocie przetargu.

6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie oferty cenowe. Wygrywa uczestnik przetargu, który zaoferowała najwyższą cenę.

7. Po ustaniu zgłaszania ofert cenowych Przewodniczący komisji lub jej członek po trzykrotnym wywołaniu ostatniej najwyższej ceny zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy która przetarg wygrała.

VI. Protokół z przetargu.

1. Protokół z przeprowadzonego przetargu zawiera informacje:

- termin, miejsce oraz rodzaj przetargu,

- imiona i nazwiska przewodniczącego komisji i członków komisji,

- opis przedmiotu przetargu,

- wysokość ceny wywoławczej,

- najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,

- o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję wraz z uzasadnieniem,

- imię, nazwisko, nazwę firmy oraz adres nabywcy,

- datę sporządzenia protokołu.

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wybrana jako nabywca.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy.

VII.Zawarcie umowy.

1. Nabywca zobowiązany jest zapłacić jednorazowo cenę nabycia ustaloną w wyniku przetargu przed podpisaniem umowy sprzedaży. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy  w terminie 14-stu  dni od daty przetargu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy.

 

 

 

Gręboszów, dnia 22 lipca 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drzewa

 

 Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przewróconego drzewa na działce nr 223/1 w miejscowości Hubenice, ilość 1 szt. gatunku topola o obwodzie pnia w połowie grubizny 140 cm, długość grubizny 14 m, cena wywoławcza wynosi 150,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 9 sierpnia 2016 r. o godzinie o godzinie 900.

Nabywca drzew jest zobowiązany:

- wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy,

- na czas usunięcia drzewa z działki gminnej zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,

- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas usunięcia  drzewa z nieruchomości gminnej, na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,

- w terminie do dnia 30 września 2016 r. od daty podpisania umowy nabywca na własny koszt zobowiązany jest usunąć drzewo z nieruchomości gminnej oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy.

 Podczas wykonywanych prac związanych z usunięciem drzewa z terenu nieruchomości gminnej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

 Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny.

 Informacje dotyczące sprzedaży drzew uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której znajdują się drzewa przeznaczone do sprzedaży.

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przetargu

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

przystępującego do ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drzew z nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gręboszów

Ja niżej podpisany...................................................................................................................................................................................................

 

reprezentujący .............................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa podmiotu)

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

zamieszkały/a ............................................................................................................................................................................................................................................

 

legitymujący/a się dowodem osobistym, paszportem

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

oświadczam, że znany mi jest przedmiot sprzedaży oraz zapoznałem/am się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjmuję bez zastrzeżeń warunki regulaminu  na sprzedaż drzew.

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

(data i podpis)

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu

 

WZÓR UMOWY

 

UMOWA

 

zawarta dnia .................... pomiędzy Gminą Gręboszów  zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM, reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Gręboszów – mgr Krystynę Świętek

2. Skarbnika Gminy – mgr Bożenę Furgał              -

a ...............................................................................................................................................,

 z siedzibą .................................................................................................  zwany dalej  KUPUJĄCYM,  została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie  protokołu spisanego dnia .....................z  przetargu  ustnego nieograniczonego  na sprzedaż  przewróconego drzewa na działce  nr ……… położonej w miejscowości ……………….

 

§ 2.

1. SPRZEDAJĄCY  sprzedaje, a KUPUJĄCY  kupuje drzewo w ilości …. szt. gatunku:

-          …………………… - szt. ……… o obwodach: ……………….

2. Cena sprzedaży drewna ustalona w przetargu ustnym nieograniczonym  wynosi : ..................... . (słownie: ................................. złotych)  

3. Całkowita cena z doliczonym podatkiem VAT 23% wynosi ………………..

§ 3.

  1. W ramach dokonanego zakupu KUPUJĄCY  zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt:

-          zabezpieczenia  i oznakowania terenu na czas usunięcia drzewa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-          wykonania usunięcia  drzewa   przez osoby uprawnione, zgodnie z przepisami bhp,

-          wywiezienia pni i gałęzi poza miejsce prac związanych z usunięciem  drzew, 

-          uprzątnięcia terenu i gruntów przyległych po usunięciu drzewa, łącznie z wygrabieniem terenu,

-          dokonania niezbędnych wyłączeń linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

 

§ 4.

1)      Termin usunięcia zakupionych drzew z nieruchomości gminnych ustala się do dnia ………………….. r.

  1. Po upływie tego terminu SPRZEDAJĄCY  ma prawo zlecić wykonanie zastępcze prac wycinki drzew, usunięcia z nieruchomości gminnej i uprzątniecie terenu robót na koszt KUPUJĄCEGO.

 

§ 5.

SPRZEDAJĄCY przekaże drzewo będące przedmiotem sprzedaży po podpisaniu umowy i uregulowaniu należności wynikającej z umowy.

§ 6.

KUPUJĄCY ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane na osobach i mieniu  podczas usunięcia drzew z nieruchomości gminnej.

§ 7.

KUPUJĄCY  ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót i  utrudnień w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z wykonywanymi robotami,  w obrębie prowadzenia tych robót oraz za ewentualne  zniszczenia powstałe podczas  usunięcia z nieruchomości gminnej na przyległych terenach.

  § 8.

KUPUJĄCY  zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania w czasie usunięcia z nieruchomości gminnej drzew niżej wymienionych zasad

-          składowanie pni i gałęzi na jezdniach dróg jest niedopuszczalne.

-          składowane w pasie drogowym drewno (bale, gałęzie, itp.) nie może zagrażać bezpieczeństwu, ani blokować ruchu drogowego.

§ 9.

SPRZEDAJĄCY może wstrzymać prace przy usunięciu  drzewa  w przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z  ustaleniami §  8 do chwili usunięcia stwierdzonych usterek.

§ 10.

Osobą odpowiedzialną  ze  strony KUPUJĄCEGO  za prowadzenie robót związanych z wycinką  zakupionych drzew jest ........................................................................... .    

 

§ 11.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.

 

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 13.

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egz. dla każdej ze stron.

 

 

 

SPRZEDAJĄCY                                                                             KUPUJĄCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.07.2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73/2016 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 22 lipca 2016 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż przewróconego drzewa w miejscowości Hubenice na działce nr  223/1, ustalenia regulaminu przetargu oraz  ceny wywoławczej. Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2015 r. poz.1515) Wójt Gminy Gręboszów zarządza, co następuje: §1. Ogłasza się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa w ilości 1 sztuka, przewróconego przez wiatr na działce oznaczonej numerem 223/1 gatunku topola.   §2. Ustala się cenę wywoławczą  przedmiotu sprzedaży na kwotę netto 150 zł.   §3. Ustala się termin pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzień 9 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00.   §4. Wyznacza się następujące osoby do komisji do przeprowadzenia przetargu: 1. Eugeniusz Borek    Przewodniczący komisji 2. Mamulski Mieczysław Członek komisji 3. Woźniak Józef Członek komisji 4. Janowiec Marcin Członek komisji 5. Knaga Mariusz Członek komisji   §5. 1. Rozstrzygnięcia komisji zapadają przy obecności co najmniej 3 członków komisji. 2. Parce komisji odbywają się zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.   §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Wójt              (-) mgr Krystyna Świętek           Załącznik do Zarządzenia Nr 73/2016                  Wójta Gminy Gręboszów z dnia 22 lipca 2016 r.     Regulamin pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drzewa   I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przewróconego drzewa w miejscowości Hubenice na działce nr 223/1. 2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny. 3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy Gręboszów, który powołuje komisję przetargową. II. Przedmiot przetargu i jego cena: Przewrócone przez wiatr drzewo na działce nr 223/1 w miejscowości Hubenice, ilość 1 szt. gatunku topola o obwodzie w połowie grubizny 140 cm, długość grubizny 14 m, cena wywoławcza wynosi 150,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT 23%. III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu: 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji, oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności komisji. IV. Komisja przetargowa. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja wyznaczona przez Wójta Gminy Gręboszów. 2. Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. 3. Komisja ma obowiązek działać obiektywnie. V. Przetarg. 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą. 2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 3. Przetarg odbywa się w obecności oferentów, w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu.   4. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa prosi uczestników o przedłożenie: - dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna przedłożyć pełnomocnictwo, - podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, oraz stanem przedmiotu przetargu, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 5. Przetarg otwiera Przewodniczący komisji lub członek komisji, przekazuje informacje o przedmiocie przetargu. 6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie oferty cenowe. Wygrywa uczestnik przetargu, który zaoferowała najwyższą cenę. 7. Po ustaniu zgłaszania ofert cenowych Przewodniczący komisji lub jej członek po trzykrotnym wywołaniu ostatniej najwyższej ceny zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy która przetarg wygrała. VI. Protokół z przetargu. 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu zawiera informacje: - termin, miejsce oraz rodzaj przetargu, - imiona i nazwiska przewodniczącego komisji i członków komisji, - opis przedmiotu przetargu, - wysokość ceny wywoławczej, - najwyższą cenę osiągniętą w przetargu, - o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję wraz z uzasadnieniem, - imię, nazwisko, nazwę firmy oraz adres nabywcy, - datę sporządzenia protokołu. 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wybrana jako nabywca. 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy. VII.Zawarcie umowy. 1. Nabywca zobowiązany jest zapłacić jednorazowo cenę nabycia ustaloną w wyniku przetargu przed podpisaniem umowy sprzedaży. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 2. Jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy  w terminie 14-stu  dni od daty przetargu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy.       Gręboszów, dnia 22 lipca 2016 r.   OGŁOSZENIE pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drzewa    Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przewróconego drzewa na działce nr 223/1 w miejscowości Hubenice, ilość 1 szt. gatunku topola o obwodzie pnia w połowie grubizny 140 cm, długość grubizny 14 m, cena wywoławcza wynosi 150,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT 23%. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 9 sierpnia 2016 r. o godzinie o godzinie 900. Nabywca drzew jest zobowiązany: - wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy, - na czas usunięcia drzewa z działki gminnej zabezpieczyć i oznakować przylegający teren, - wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas usunięcia  drzewa z nieruchomości gminnej, na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich, - w terminie do dnia 30 września 2016 r. od daty podpisania umowy nabywca na własny koszt zobowiązany jest usunąć drzewo z nieruchomości gminnej oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy.  Podczas wykonywanych prac związanych z usunięciem drzewa z terenu nieruchomości gminnej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.  Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny.  Informacje dotyczące sprzedaży drzew uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23 Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której znajdują się drzewa przeznaczone do sprzedaży.     Załącznik Nr 1 do Regulaminu przetargu   OŚWIADCZENIE OFERENTA   przystępującego do ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drzew z nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gręboszów Ja niżej podpisany...................................................................................................................................................................................................   reprezentujący ............................................................................................................................................................................................................................................. (pełna nazwa podmiotu)   ..............................................................................................................................................................................................................................................   ..............................................................................................................................................................................................................................................   zamieszkały/a ............................................................................................................................................................................................................................................   legitymujący/a się dowodem osobistym, paszportem ..............................................................................................................................................................................................................................................   oświadczam, że znany mi jest przedmiot sprzedaży oraz zapoznałem/am się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjmuję bez zastrzeżeń warunki regulaminu  na sprzedaż drzew.     ................................................................................................................................................................................................................................................. (data i podpis)       Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu   WZÓR UMOWY   UMOWA   zawarta dnia .................... pomiędzy Gminą Gręboszów  zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM, reprezentowaną przez: 1. Wójta Gminy Gręboszów – mgr Krystynę Świętek 2. Skarbnika Gminy – mgr Bożenę Furgał              - a ...............................................................................................................................................,  z siedzibą .................................................................................................  zwany dalej  KUPUJĄCYM,  została zawarta umowa o następującej treści:   § 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie  protokołu spisanego dnia .....................z  przetargu  ustnego nieograniczonego  na sprzedaż  przewróconego drzewa na działce  nr ……… położonej w miejscowości ……………….   § 2. 1. SPRZEDAJĄCY  sprzedaje, a KUPUJĄCY  kupuje drzewo w ilości …. szt. gatunku: -          …………………… - szt. ……… o obwodach: ………………. 2. Cena sprzedaży drewna ustalona w przetargu ustnym nieograniczonym  wynosi : ..................... zł. (słownie: ................................. złotych)   3. Całkowita cena z doliczonym podatkiem VAT 23% wynosi ……………….. § 3. W ramach dokonanego zakupu KUPUJĄCY  zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt: -          zabezpieczenia  i oznakowania terenu na czas usunięcia drzewa zgodnie z obowiązującymi przepisami, -          wykonania usunięcia  drzewa   przez osoby uprawnione, zgodnie z przepisami bhp, -          wywiezienia pni i gałęzi poza miejsce prac związanych z usunięciem  drzew,  -          uprzątnięcia terenu i gruntów przyległych po usunięciu drzewa, łącznie z wygrabieniem terenu, -          dokonania niezbędnych wyłączeń linii energetycznych i telekomunikacyjnych.   § 4. 1)      Termin usunięcia zakupionych drzew z nieruchomości gminnych ustala się do dnia ………………….. r. Po upływie tego terminu SPRZEDAJĄCY  ma prawo zlecić wykonanie zastępcze prac wycinki drzew, usunięcia z nieruchomości gminnej i uprzątniecie terenu robót na koszt KUPUJĄCEGO.   § 5. SPRZEDAJĄCY przekaże drzewo będące przedmiotem sprzedaży po podpisaniu umowy i uregulowaniu należności wynikającej z umowy. § 6. KUPUJĄCY ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane na osobach i mieniu  podczas usunięcia drzew z nieruchomości gminnej. § 7. KUPUJĄCY  ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót i  utrudnień w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywanymi robotami,  w obrębie prowadzenia tych robót oraz za ewentualne  zniszczenia powstałe podczas  usunięcia z nieruchomości gminnej na przyległych terenach.   § 8. KUPUJĄCY  zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania w czasie usunięcia z nieruchomości gminnej drzew niżej wymienionych zasad -          składowanie pni i gałęzi na jezdniach dróg jest niedopuszczalne. -          składowane w pasie drogowym drewno (bale, gałęzie, itp.) nie może zagrażać bezpieczeństwu, ani blokować ruchu drogowego. § 9. SPRZEDAJĄCY może wstrzymać prace przy usunięciu  drzewa  w przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z  ustaleniami §  8 do chwili usunięcia stwierdzonych usterek. § 10. Osobą odpowiedzialną  ze  strony KUPUJĄCEGO  za prowadzenie robót związanych z wycinką  zakupionych drzew jest ........................................................................... .       § 11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.   § 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.   § 13. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.   § 14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egz. dla każdej ze stron.       SPRZEDAJĄCY                                                                             KUPUJĄCY         Pliki do pobrania Pobierz plik Ogłoszenie o przetargu                     Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.07.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe