Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 14°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,2 mm

Ogłoszenie Wójta Gminy Gręboszów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Gręboszów, dn. 04.09.2015 r.

Wójt Gminy Gręboszów zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” z dnia 30 września 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLI/227/2010 Rady Gminy Gręboszów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2016 rok”.

 

1. Cel i przedmiot konsultacji:       

Celem konsultacji  jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu  uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

Konsultacje rozpoczną się  14 września 2015 r. i  zakończą się w dniu  28 września 2015 roku.

3. Forma  konsultacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)   na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl;

3)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów.

Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym  formularzu do dnia 28 września 2015 r.  na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres greboszow_usc@wp.pl.

4. Zasięg terytorialny konsultacji:

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

Ogłoszenie.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Projekt uchwały Program współpracy na 2016.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.09.2015 r.

Gręboszów, dn. 04.09.2015 r. Wójt Gminy Gręboszów zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” z dnia 30 września 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLI/227/2010 Rady Gminy Gręboszów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2016 rok”.   1. Cel i przedmiot konsultacji:        Celem konsultacji  jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu  uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie. 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji: Konsultacje rozpoczną się  14 września 2015 r. i  zakończą się w dniu  28 września 2015 roku. 3. Forma  konsultacji: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone: 1)   w Biuletynie Informacji Publicznej; 2)   na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl; 3)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów. Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym  formularzu do dnia 28 września 2015 r.  na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres greboszow_usc@wp.pl. 4. Zasięg terytorialny konsultacji: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek         Ogłoszenie.pdf Formularz konsultacji.pdf Projekt uchwały Program współpracy na 2016.pdf                   Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.09.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe