Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
4 października
temperatura: 17°C
wiatr: 20,0 km/h
opady: 0,2 mm

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013
WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW
z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 9 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert.

Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok – Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje:

§ 1
1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 9 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Na realizację zadań  przeznaczam kwotę 29 500 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych).

§ 2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów,
3. na stronie internetowej http://www.greboszow.intarnet.pl/.

§ 3.
W celu oceny złożonych ofert powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym: 
1. Grzegorz Kilian – Przewodniczący Komisji, 
2. Edyta Mroczek – Sekretarz Komisji, 
3. Józef Woźniak – Członek Komisji,
4. Mieczysław Mamulski – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Bieniaszowice,
5. Bożena Landowska – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Biskupice.
Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

§ 4.
1. Komisja Konkursowa ma charakter doraźny i jest powołana do przeprowadzenia oceny i wyboru   
złożonych ofert  wg zasad i w trybie określonym w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym Konkursie ofert  wraz  z  uzasadnieniem. 
3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy wykaz ofert, których nie rekomenduje do przyznania dotacji  z uzasadnieniem tego stanowiska. 

§ 5.
Realizację zadania powierzam Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                            Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013
                                                                            WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW 
                                                                           z dnia  17 stycznia  2013 roku


                                                           OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 9 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku.

I. CELE I RODZAJ ZADANIA.

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne Gminy Gręboszów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2013 rok”. 
2. Rodzaj zadania:
Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu poprzez:
- organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów,
- organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób,
- udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych promujących Gminę Gręboszów,
- prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA.

1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 29 500 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych)

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) 
2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.
3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków: 
1) koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,
2) koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniu,
3) koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,
4) koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),
5) koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody,
6) koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zwody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),
7) inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,
8) koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników, 
9) koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na: 
1) zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,
2) nabycie  gruntów,
3) prace remontowe i budowlane,
4) zadania inwestycyjne,
5) działalność gospodarczą i polityczną,
6) kary za niesportowe zachowanie. 
5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.

IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 
2. Dotowani są zobowiązani: 
  1) Przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie.
  2) Posiadania odrębnego rachunku bankowego.
  3) Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
  4) Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 
3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 9 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. 
4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2013 roku do godz. 1400 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na Dzienniku Podawczym w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. Nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” 
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert. 
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT.

1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert:
a) Data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu.
b) Kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane załączniki wymienione wyżej.
c) Oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych.
d) Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów  wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 
e) Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent. 
2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów w liczbie pięciu osób, w ciągu 7dni od upływu terminu ich składania. 
3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację Komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji. 
4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów http://www.greboszow.intarnet.pl/ 
5. Podmioty składające oferty zostaną  powiadomione o podjętej decyzji.
6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu. 
 


VII.  INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2011 – 2012.

1. W 2011 roku na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie kwotę 60 tys. zł. W 2012 roku kwota dotacji wyniosła – 60 000 złotych.
2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  realizowane były przez: 
     - Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa
     - Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy
     - Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie 
     - Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓWz dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 9 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert. Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok – Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje: § 11. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 9 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.4. Na realizację zadań  przeznaczam kwotę 29 500 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych). § 2Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:1. w Biuletynie Informacji Publicznej,2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów,3. na stronie internetowej http://www.greboszow.intarnet.pl/. § 3.W celu oceny złożonych ofert powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym: 1. Grzegorz Kilian – Przewodniczący Komisji, 2. Edyta Mroczek – Sekretarz Komisji, 3. Józef Woźniak – Członek Komisji,4. Mieczysław Mamulski – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Bieniaszowice,5. Bożena Landowska – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Biskupice.Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. § 4.1. Komisja Konkursowa ma charakter doraźny i jest powołana do przeprowadzenia oceny i wyboru   złożonych ofert  wg zasad i w trybie określonym w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.2. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym Konkursie ofert  wraz  z  uzasadnieniem. 3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy wykaz ofert, których nie rekomenduje do przyznania dotacji  z uzasadnieniem tego stanowiska. § 5.Realizację zadania powierzam Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. § 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                             Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013                                                                            WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW                                                                            z dnia  17 stycznia  2013 roku                                                            OGŁOSZENIEDziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 9 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku. I. CELE I RODZAJ ZADANIA. 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne Gminy Gręboszów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2013 rok”. 2. Rodzaj zadania:Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu poprzez:- organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów,- organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,- prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób,- udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych promujących Gminę Gręboszów,- prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu. II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA. 1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 29 500 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) 2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków: 1) koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,2) koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniu,3) koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,4) koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),5) koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody,6) koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zwody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),7) inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,8) koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników, 9) koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na: 1) zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,2) nabycie  gruntów,3) prace remontowe i budowlane,4) zadania inwestycyjne,5) działalność gospodarczą i polityczną,6) kary za niesportowe zachowanie. 5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy. IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. 1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 2. Dotowani są zobowiązani:   1) Przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie.  2) Posiadania odrębnego rachunku bankowego.  3) Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.  4) Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 9 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. 4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. V. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2013 roku do godz. 1400 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na Dzienniku Podawczym w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. Nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert. 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT. 1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert:a) Data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu.b) Kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane załączniki wymienione wyżej.c) Oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych.d) Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów  wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. e) Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent. 2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów w liczbie pięciu osób, w ciągu 7dni od upływu terminu ich składania. 3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację Komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji. 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów http://www.greboszow.intarnet.pl/ 5. Podmioty składające oferty zostaną  powiadomione o podjętej decyzji.6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.   VII.  INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2011 – 2012. 1. W 2011 roku na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie kwotę 60 tys. zł. W 2012 roku kwota dotacji wyniosła – 60 000 złotych.2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  realizowane były przez:      - Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa     - Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy     - Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie      - Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska Pliki do pobrania Pobierz plik WzorOferty.doc Pobierz plik WzorSprawozdania.doc
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe