Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
3 października
temperatura: 24°C
wiatr: 20,4 km/h
opady: 0,0 mm

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE Nr 51/2014

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 28 maja 2014 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert.

 

            Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku  z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVI/175/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia  28 listopada 2013 roku  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2014 rok,  oraz Uchwały Nr XXVII/182/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia  30 grudnia 2013 roku  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, na  2014 rok– Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje:

 

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz  z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Na realizację zadań  przeznaczam kwotę 33 000(słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów,

3. na stronie internetowej  www.greboszow.pl

 

§ 3.

W celu oceny złożonych ofert powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym:

1. Grzegorz Kilian – Przewodniczący Komisji,

2. Edyta Wajda – Sekretarz Komisji,

3. Józef Woźniak – Członek Komisji,

4. Mieczysław Mamulski – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Bieniaszowice,

5. Bożena Landowska – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Biskupice.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

 

§ 4.

1. Komisja Konkursowa ma charakter doraźny i jest powołana do przeprowadzenia oceny i wyboru złożonych ofert wg zasad i w trybie określonym w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym Konkursie ofert wraz z uzasadnieniem.

3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy wykaz ofert, których nie rekomenduje do przyznaniadotacji z uzasadnieniem tego stanowiska.

 

§ 5.

Realizację zadania powierzam Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2014

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 28 maja 2014 roku

 

 

OGŁOSZENIE

            Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów  w okresie od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

 

I. CELE I RODZAJ ZADANIA.

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne Gminy Gręboszów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2014 rok”.

2. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu poprzez:

-organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów,

-organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

-organizację różnego rodzaju turniejów,

-prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób,

-udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych,

-prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA.

1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych)

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)

2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.

3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków:

1) koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

2) koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach,

3) koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,

4) koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),

5) koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody,

6)koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zwody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),

7) inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,

8) koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników,

9) koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na:

1) zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,

2) nabycie  gruntów,

3) prace remontowe i budowlane,

4) zadania inwestycyjne,

5) działalność gospodarczą i polityczną,

6) kary za niesportowe zachowanie.

5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.

 

IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

2. Dotowani są zobowiązani:

1) Przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie.

2) Posiadania odrębnego rachunku bankowego.

3) Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

4) Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie od 28 maja 2014 r. do 20 czerwca 2014 roku do godz. 1500 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na Dzienniku Podawczym w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. Nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe”

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU.

1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert:

a) Data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

b) Kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane załączniki wymienione wyżej.

c) Oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych.

d) Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

e) Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent.

2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów w liczbie pięciu osób,  w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania.

3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację Komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia  rekomendacji.

4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl

5. Podmioty składające oferty zostaną  powiadomione o podjętej decyzji.

6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 

VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2013 – 2014.

1. W 2013 roku na realizacje zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie kwotę 62 tys. zł. natomiast w 2014 roku na realizacje w/w  zadań od 01 lutego do 30 czerwca  przekazano kwotę  – 30 tys. złotych.

2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  realizowane były przez:

 - Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa

 - Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy

 - Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie

 - Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska

 

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Zarządzenie Nr 51.pdf

Wzór oferty.doc

Wzór sprawozdania.doc

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.05.2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2014 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 28 maja 2014 r.   w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert.               Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku  z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVI/175/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia  28 listopada 2013 roku  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2014 rok,  oraz Uchwały Nr XXVII/182/2013 Rady Gminy Gręboszów z dnia  30 grudnia 2013 roku  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, na  2014 rok– Wójt Gminy Gręboszów zarządza co następuje:   § 1 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz  z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 4. Na realizację zadań  przeznaczam kwotę 33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).   § 2 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1. w Biuletynie Informacji Publicznej, 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, 3. na stronie internetowej  www.greboszow.pl   § 3. W celu oceny złożonych ofert powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym: 1. Grzegorz Kilian – Przewodniczący Komisji, 2. Edyta Wajda – Sekretarz Komisji, 3. Józef Woźniak – Członek Komisji, 4. Mieczysław Mamulski – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Bieniaszowice, 5. Bożena Landowska – Członek Komisji, Przedstawiciel OSP Biskupice. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.   § 4. 1. Komisja Konkursowa ma charakter doraźny i jest powołana do przeprowadzenia oceny i wyboru złożonych ofert wg zasad i w trybie określonym w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym Konkursie ofert wraz z uzasadnieniem. 3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy wykaz ofert, których nie rekomenduje do przyznaniadotacji z uzasadnieniem tego stanowiska.   § 5. Realizację zadania powierzam Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek           Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2014 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 28 maja 2014 roku     OGŁOSZENIE             Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gręboszów  w okresie od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.   I. CELE I RODZAJ ZADANIA. 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne Gminy Gręboszów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2014 rok”. 2. Rodzaj zadania: Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu poprzez: -organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Gręboszów, -organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, -organizację różnego rodzaju turniejów, -prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób, -udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych, -prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.   II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA. 1. Wójt Gminy Gręboszów przeznacza na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe w wysokości: 33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych)   III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gręboszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) 2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań. 3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków: 1) koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, 2) koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach, 3) koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień, 4) koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe), 5) koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody, 6)koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zwody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach), 7) inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP, 8) koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników, 9) koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na: 1) zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa, 2) nabycie  gruntów, 3) prace remontowe i budowlane, 4) zadania inwestycyjne, 5) działalność gospodarczą i polityczną, 6) kary za niesportowe zachowanie. 5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.   IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. 1. Zarządzenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 2. Dotowani są zobowiązani: 1) Przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie. 2) Posiadania odrębnego rachunku bankowego. 3) Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy. 4) Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Gręboszów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.   V. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie od 28 maja 2014 r. do 20 czerwca 2014 roku do godz. 1500 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na Dzienniku Podawczym w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. Nr 11 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert. 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.   VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU. 1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert: a) Data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu. b) Kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane załączniki wymienione wyżej. c) Oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze pismem ręcznym lub z wykorzystaniem technik informatycznych. d) Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. e) Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent. 2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gręboszów w liczbie pięciu osób,  w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania. 3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gręboszów w oparciu o rekomendację Komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia  rekomendacji. 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl 5. Podmioty składające oferty zostaną  powiadomione o podjętej decyzji. 6. Do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 7. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.   VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2013 – 2014. 1. W 2013 roku na realizacje zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie kwotę 62 tys. zł. natomiast w 2014 roku na realizacje w/w  zadań od 01 lutego do 30 czerwca  przekazano kwotę  – 30 tys. złotych. 2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  realizowane były przez:  - Ludowy Zespół Sportowy „WISŁA” Borusowa  - Ludowy Zespół Sportowy „STRAŻAK” Karsy  - Ludowy Zespół Sportowy „DUNAJEC” Ujście Jezuickie  - Ludowy Zespół Sportowy „WOLANIA” Wola Żelichowska         Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek       Zarządzenie Nr 51.pdf Wzór oferty.doc Wzór sprawozdania.doc         Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.05.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe