Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 19°C
wiatr: 10,6 km/h
opady: 0,0 mm

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 Warszawa, dnia 5 lutego 2020 r. Poz. 184

POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia

2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik

do niniejszego postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Marszałek Sejmu: E. Witek

 

 

Załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. (poz. 184)

KALENDARZ WYBORCZY

DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2020 R. Termin wykonania czynności wyborczych*)

Czynności wyborcze

1

2

do dnia 16 marca 2020 r.

– zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wy­borczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 23 marca 2020 r.

– powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 26 marca 2020 r. do godz. 24.00

– zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 5 kwietnia 2020 r.

– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i ze-społach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 10 kwietnia 2020 r.

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo­dów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełno­sprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika, – zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głoso­wania na polskich statkach morskich, – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 19 kwietnia 2020 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych, – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo­dów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, – sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 19 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojsko­wą oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodo­wych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowni­ków odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem sta­łego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjona­riuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożar­nej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 20 kwietnia 2020 r.

– podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczy­pospolitej Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2020 r.

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespon­dencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania spo­rządzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r. do godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicz­nych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 1 maja 2020 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 5 maja 2020 r.

– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do dnia 7 maja 2020 r.

– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą, – zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzo­nych na tych statkach

w dniu 8 maja 2020 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 10 maja 2020 r. godz. 7.00–21.00

– głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, orga­nów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec  06.02.2020 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  Warszawa, dnia 5 lutego 2020 r. Poz. 184 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi się, co następuje: § 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. § 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 r. § 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia. § 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Marszałek Sejmu: E. Witek     Załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. (poz. 184) KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2020 R. Termin wykonania czynności wyborczych*) Czynności wyborcze 1 2 do dnia 16 marca 2020 r. – zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wy­borczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 23 marca 2020 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych do dnia 26 marca 2020 r. do godz. 24.00 – zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 5 kwietnia 2020 r. – utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i ze-społach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów do dnia 10 kwietnia 2020 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo­dów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełno­sprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika, – zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głoso­wania na polskich statkach morskich, – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych do dnia 19 kwietnia 2020 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych, – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo­dów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, – sporządzenie spisów wyborców przez gminy od dnia 19 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. – składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojsko­wą oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodo­wych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowni­ków odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem sta­łego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjona­riuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożar­nej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę do dnia 20 kwietnia 2020 r. – podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczy­pospolitej Polskiej do dnia 25 kwietnia 2020 r. – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespon­dencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania spo­rządzonych w alfabecie Braille’a od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r. do godz. 24.00 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicz­nych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze do dnia 1 maja 2020 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do dnia 5 maja 2020 r. – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania do dnia 7 maja 2020 r. – zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą, – zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzo­nych na tych statkach w dniu 8 maja 2020 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej w dniu 10 maja 2020 r. godz. 7.00–21.00 – głosowanie *) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, orga­nów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.     Pliki do pobrania Pobierz plik POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               Wprowadzenie: Marcin Janowiec  06.02.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe