Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

Realcja V Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z V Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 18 marca 2018 roku godzina 14.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie pod nazwą „Rozbudowa DW 973 Żabno-Kozłów: Zadanie 1”,

b) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów,

c) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 rok,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019-2025,

e) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok,

f) zmian w statutach sołectw Gminy Gręboszów,

g) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu,

h) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”,

i) ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,

j) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2019 r.,

k) zmiany uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2018 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2018 rok.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

11. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 18.03.2019 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z V Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 18 marca 2018 roku godzina 14.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Wnioski i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie pod nazwą „Rozbudowa DW 973 Żabno-Kozłów: Zadanie 1”, b) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów, c) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2019 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 rok, d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019-2025, e) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok, f) zmian w statutach sołectw Gminy Gręboszów, g) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu, h) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, i) ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, j) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2019 r., k) zmiany uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2018 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań. 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2018 rok. 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 11. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad.         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 18.03.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe