Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 17°C
wiatr: 7,5 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z II Sesji

Zapraszamy do obejrzenia relacji z II Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 30 listopada 2018 roku godzina 12.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok, zmian w budżecie gminy na 2018 r.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2018-2025,

c) określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019,

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019,

e) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019,

f) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019,

g) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów,

h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

j) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną osobom w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., 1007),

k) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.11.2018 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z II Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 30 listopada 2018 roku godzina 12.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok, zmian w budżecie gminy na 2018 r. b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2018-2025, c) określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019, d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019, e) ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019, f) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2019, g) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gręboszów, h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, j) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną osobom w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., 1007), k) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 6. Zapytania i wolne wnioski. 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 8. Zakończenie obrad.                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.11.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe