Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
5 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 8,6 km/h
opady: 0,0 mm

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i proszowickiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b), pkt 4, pkt 8, pkt 8a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:


§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:

1) od strony północnej: wzdłuż północnej granicy województwa małopolskiego – od drogi krajowej nr 79 w miejscowości Piotrowice (gm. Koszyce) do rzeki Dunajec i dalej wzdłuż tej rzeki do północnej granicy miejscowości Bieniaszowice (gm. Gręboszów). Następnie wzdłuż tej granicy i dalej wzdłuż wschodniej granicy tej miejscowości do północnej granicy miejscowości Siedliszowice (gm. Żabno);

2) od strony wschodniej: od wschodniej granicy miejscowości Bieniaszowice-wzdłuż północnej i wschodniej granicy miejscowości Siedliszowice (gm. Żabno), dalej wzdłuż wschodniej granicy miejscowości Janikowice (gm. Żabno) do rzeki Dunajec;

3) od strony południowej: od rzeki Dunajec wzdłuż południowo-wschodniej i południowej granicy miejscowości Wietrzychowice (gm. Wietrzychowice), a następnie wzdłuż południowej granicy miejscowości Miechowice Wielkie (gm. Wietrzychowice) do drogi powiatowej nr 1305K i dalej wzdłuż tej drogi przez Jadowniki Mokre (gm. Wietrzychowice) do miejscowości Zaborów (gm. Szczurowa) i dalej drogą powiatową nr 1338K przez Kwików (gm. Szczurowa) do miejscowości Górka (gm. Szczurowa) – do drogi wojewódzkiej nr 768;

4) od strony zachodniej: z miejscowości Górka drogą wojewódzką nr 768 przez Sokołowice (gm. Koszyce) do Koszyc (gm. Koszyce), a następnie drogą krajową nr 79 do Piotrowic i północnej granicy województwa małopolskiego.

§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony.”
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego.


§ 3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy,
7) nakazuje się odstrzał sanitarny lisów.

2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w rozporządzeniu w § 2 ust. 1 rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Wójta Gminy Gręboszów;
b) Wójta Gminy Szczurowa;
c) Wójta Gminy Koszyce;
d) Wójta Gminy Wietrzychowice;
e) Burmistrza Gminy Żabno.
2. Do należytego wykonania zakazów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie oraz Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie.


§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

WR-II.913.65.2015

U Z A S A D N I E N I E


Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił pismem z dnia 6 października 2015 roku o wydanie rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt, na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i proszowickiego w związku ze stwierdzeniem w dniu 25 września 2015 roku przypadku wścieklizny u psa w miejscowości Wola Przemykowska (gm. Szczurowa) oraz u lisa w miejscowości Wietrzychowice (gm. Wietrzychowice) w dniu 2 października 2015 roku.
Wobec powyższego, iż obszar zagrożony obejmuje tereny powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i proszowickiego co powoduje, iż niezbędne jest wydanie rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w tej sprawie.

 

 

 

 

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i proszowickiego.pdf

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.10.2015 r.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b), pkt 4, pkt 8, pkt 8a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje: § 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony: 1) od strony północnej: wzdłuż północnej granicy województwa małopolskiego – od drogi krajowej nr 79 w miejscowości Piotrowice (gm. Koszyce) do rzeki Dunajec i dalej wzdłuż tej rzeki do północnej granicy miejscowości Bieniaszowice (gm. Gręboszów). Następnie wzdłuż tej granicy i dalej wzdłuż wschodniej granicy tej miejscowości do północnej granicy miejscowości Siedliszowice (gm. Żabno); 2) od strony wschodniej: od wschodniej granicy miejscowości Bieniaszowice-wzdłuż północnej i wschodniej granicy miejscowości Siedliszowice (gm. Żabno), dalej wzdłuż wschodniej granicy miejscowości Janikowice (gm. Żabno) do rzeki Dunajec; 3) od strony południowej: od rzeki Dunajec wzdłuż południowo-wschodniej i południowej granicy miejscowości Wietrzychowice (gm. Wietrzychowice), a następnie wzdłuż południowej granicy miejscowości Miechowice Wielkie (gm. Wietrzychowice) do drogi powiatowej nr 1305K i dalej wzdłuż tej drogi przez Jadowniki Mokre (gm. Wietrzychowice) do miejscowości Zaborów (gm. Szczurowa) i dalej drogą powiatową nr 1338K przez Kwików (gm. Szczurowa) do miejscowości Górka (gm. Szczurowa) – do drogi wojewódzkiej nr 768; 4) od strony zachodniej: z miejscowości Górka drogą wojewódzką nr 768 przez Sokołowice (gm. Koszyce) do Koszyc (gm. Koszyce), a następnie drogą krajową nr 79 do Piotrowic i północnej granicy województwa małopolskiego. § 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony.”2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego. § 3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,3) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy,7) nakazuje się odstrzał sanitarny lisów. 2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia. § 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w rozporządzeniu w § 2 ust. 1 rozporządzenia zobowiązuje się:a) Wójta Gminy Gręboszów;b) Wójta Gminy Szczurowa;c) Wójta Gminy Koszyce;d) Wójta Gminy Wietrzychowice;e) Burmistrza Gminy Żabno.2. Do należytego wykonania zakazów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie oraz Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego. § 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.       WR-II.913.65.2015 U Z A S A D N I E N I E Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił pismem z dnia 6 października 2015 roku o wydanie rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt, na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i proszowickiego w związku ze stwierdzeniem w dniu 25 września 2015 roku przypadku wścieklizny u psa w miejscowości Wola Przemykowska (gm. Szczurowa) oraz u lisa w miejscowości Wietrzychowice (gm. Wietrzychowice) w dniu 2 października 2015 roku.Wobec powyższego, iż obszar zagrożony obejmuje tereny powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i proszowickiego co powoduje, iż niezbędne jest wydanie rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w tej sprawie.         Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i proszowickiego.pdf           Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.10.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe