Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
3 października
temperatura: 24°C
wiatr: 20,4 km/h
opady: 0,0 mm

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Gręboszów, dn. 30.09.2016 r.

   Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o porządku publicznym i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 30.08.2016 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.greboszow.pl , Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów. W okresie od 08.09.2016 r. do 23.09.2016 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.”.

   Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie Gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu.

   W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.

 

 

 

Z-ca Kierownika USC

/-/ Grzegorz Kilian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.10.2016 r. 

Gręboszów, dn. 30.09.2016 r.    Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o porządku publicznym i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 30.08.2016 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.greboszow.pl , Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów. W okresie od 08.09.2016 r. do 23.09.2016 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.”.    Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie Gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu.    W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.       Z-ca Kierownika USC /-/ Grzegorz Kilian                         Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.10.2016 r. 
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe