Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Gręboszów, dn. 05.10.2015 r.

            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o porządku publicznym i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 04.09.2015 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.greboszow.pl , Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów. W okresie od 14.09.2015 r. do 28.09.2015 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2016 rok.”.

            Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie Gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2016 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.

 

 

 

Z-ca Kierownika USC

/-/ Grzegorz Kilian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.10.2015 r.

Gręboszów, dn. 05.10.2015 r.             Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o porządku publicznym i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 04.09.2015 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.greboszow.pl , Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów. W okresie od 14.09.2015 r. do 28.09.2015 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2016 rok.”.             Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie Gminy Gręboszów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu. W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2016 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Gręboszów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.       Z-ca Kierownika USC /-/ Grzegorz Kilian                           Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.10.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe