Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 21°C
wiatr: 9,1 km/h
opady: 0,0 mm

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.

            Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gręboszów Nr XXVI/175/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. a następnie zmieniony uchwałą nr XXVII/182/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. „Program współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok” określał zakres zadań przewidzianych do realizacji przez te podmioty.

            Zgodnie z przyjętym programem Wójt Gminy Gręboszów ogłosił w 2014 roku 2 konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu.

            Pierwszy konkurs na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w okresie od 01.02.2014 r. do 30.06.2014 r. został ogłoszony zarządzeniem Wójta nr 1/2014 z dnia 07 stycznia 2014 r.

W dniu 30 stycznia 2014 roku Komisja konkursowa dokonała otwarcia kopert zawierających oferty. Komisja przeprowadziła analizę formalną złożonych ofert oraz ich ocenę wg kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Spośród 4 złożonych ofert, wszystkie spełniały wymogi formalne i zostały wybrane  do realizacji. W dniu 31 stycznia podpisano umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na realizację zadań w pierwszym konkursie przeznaczono kwotę 30 000 złotych.

            Drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów  w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014 r. został ogłoszony przez Wójta Gminy 28 maja 2014 r. zarządzeniem nr 51/2014. Do dnia 20 czerwca wpłynęły podobnie jak w przypadku pierwszego konkursu 4 oferty. W dniu 23 czerwca komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert oraz przedstawiła propozycję ich dofinansowania. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne. Na realizację zadań określonych w regulaminie konkursu LZS-y złożyły oferty na łączną kwotę  33 000 zł. W dniu 26 czerwca podpisano umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

            W 2014 roku Gmina Gręboszów reprezentowana przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała łącznie 8 umów z 4 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 63.000,00 zł. Z realizacji powierzonych zadań organizacje sporządziły sprawozdania z których wynikało, że otrzymane pieniądze zostały w całości wykorzystane zgodnie z podpisanymi umowami

            Wykaz organizacji, które otrzymały dotację oraz kwoty dotacji przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o  konkursach  oraz o przyznanych dotacjach była umieszczana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów,  na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Przy procedurach przyznawania i rozliczania dotacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli korzystać z pomocy oddelegowanego  do tego celu pracownika Urzędu Gminy.

            Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w tym wypadku LZS-ami było między innymi realizowanie zadań gminy określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. W przedsięwzięciach realizowanych w 2014 roku uczestniczyły dzieci, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli z terenu gminy Gręboszów. Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w 2014 r. głównie polegały na prowadzeniu całorocznej działalności sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiających takie dyscypliny sportowe jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy. Mieli oni możliwość uczestniczenia w treningach, zajęciach sportowych oraz organizowanych przez TOZPN rozgrywkach piłki nożnej na terenie gminy jak i poza nią. Większość uczestników mogła w ten sposób rozwijać swoje umiejętności. Realizowane projekty silnie oddziaływały na życie sportowe na terenie gminy i przyniosły zamierzone efekty.

 

 

Opracował:

Grzegorz Kilian Z-ca Kierownika USC

 

 

 Wójt Gminy Gręboszów
/-/ mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. oraz wysokość otrzymanych środków.

 

 

Lp.

Nazwa organizacji

01.02.2014 – 30.06.2014 pierwszy konkurs

 01.07.2014 - 31.12.2014

drugi konkurs

Uwagi

Kwota  przyznanej dotacji

Kwota  nie wykorzystanej  dotacji- zwrócona

Kwota  przyznanej dotacji

Kwota  nie wykorzystanej  dotacji- zwrócona

1

Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” Borusowa

5 500

-

5 500

-

 

2

Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Karsy

12 000

-

12 000

-

 

3

Ludowy Zespół Sportowy „Dunajec” Ujście Jezuickie

5 500

-

5 500

-

 

4

Ludowy Zespół Sportowy „Wolania” Wola Żelichowska

7 000

-

10 000

-

 

Razem:

30 000

-

33 000

-

 

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów
/-/ mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.pdf

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.03.2015 r.

            Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gręboszów Nr XXVI/175/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. a następnie zmieniony uchwałą nr XXVII/182/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. „Program współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok” określał zakres zadań przewidzianych do realizacji przez te podmioty.             Zgodnie z przyjętym programem Wójt Gminy Gręboszów ogłosił w 2014 roku 2 konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu.             Pierwszy konkurs na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w okresie od 01.02.2014 r. do 30.06.2014 r. został ogłoszony zarządzeniem Wójta nr 1/2014 z dnia 07 stycznia 2014 r. W dniu 30 stycznia 2014 roku Komisja konkursowa dokonała otwarcia kopert zawierających oferty. Komisja przeprowadziła analizę formalną złożonych ofert oraz ich ocenę wg kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Spośród 4 złożonych ofert, wszystkie spełniały wymogi formalne i zostały wybrane  do realizacji. W dniu 31 stycznia podpisano umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na realizację zadań w pierwszym konkursie przeznaczono kwotę 30 000 złotych.             Drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów  w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014 r. został ogłoszony przez Wójta Gminy 28 maja 2014 r. zarządzeniem nr 51/2014. Do dnia 20 czerwca wpłynęły podobnie jak w przypadku pierwszego konkursu 4 oferty. W dniu 23 czerwca komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert oraz przedstawiła propozycję ich dofinansowania. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne. Na realizację zadań określonych w regulaminie konkursu LZS-y złożyły oferty na łączną kwotę  33 000 zł. W dniu 26 czerwca podpisano umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych.             W 2014 roku Gmina Gręboszów reprezentowana przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała łącznie 8 umów z 4 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 63.000,00 zł. Z realizacji powierzonych zadań organizacje sporządziły sprawozdania z których wynikało, że otrzymane pieniądze zostały w całości wykorzystane zgodnie z podpisanymi umowami             Wykaz organizacji, które otrzymały dotację oraz kwoty dotacji przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Informacja o  konkursach  oraz o przyznanych dotacjach była umieszczana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów,  na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.             Przy procedurach przyznawania i rozliczania dotacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli korzystać z pomocy oddelegowanego  do tego celu pracownika Urzędu Gminy.             Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w tym wypadku LZS-ami było między innymi realizowanie zadań gminy określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. W przedsięwzięciach realizowanych w 2014 roku uczestniczyły dzieci, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli z terenu gminy Gręboszów. Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w 2014 r. głównie polegały na prowadzeniu całorocznej działalności sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiających takie dyscypliny sportowe jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy. Mieli oni możliwość uczestniczenia w treningach, zajęciach sportowych oraz organizowanych przez TOZPN rozgrywkach piłki nożnej na terenie gminy jak i poza nią. Większość uczestników mogła w ten sposób rozwijać swoje umiejętności. Realizowane projekty silnie oddziaływały na życie sportowe na terenie gminy i przyniosły zamierzone efekty.     Opracował: Grzegorz Kilian Z-ca Kierownika USC      Wójt Gminy Gręboszów/-/ mgr Krystyna Świętek       Załącznik nr 1   Wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. oraz wysokość otrzymanych środków.     Lp. Nazwa organizacji 01.02.2014 – 30.06.2014 pierwszy konkurs  01.07.2014 - 31.12.2014 drugi konkurs Uwagi Kwota  przyznanej dotacji Kwota  nie wykorzystanej  dotacji- zwrócona Kwota  przyznanej dotacji Kwota  nie wykorzystanej  dotacji- zwrócona 1 Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” Borusowa 5 500 - 5 500 -   2 Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Karsy 12 000 - 12 000 -   3 Ludowy Zespół Sportowy „Dunajec” Ujście Jezuickie 5 500 - 5 500 -   4 Ludowy Zespół Sportowy „Wolania” Wola Żelichowska 7 000 - 10 000 -   Razem: 30 000 - 33 000 -         Wójt Gminy Gręboszów/-/ mgr Krystyna Świętek       Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.pdf       Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.03.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe