Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 13°C
wiatr: 8,3 km/h
opady: 0,0 mm

Uchwała w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Hubenice celem wyboru Sołtysa

Uchwała Nr XX/164/2020
Rady Gminy Gręboszów

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Hubenice celem wyboru Sołtysa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz § 25 Statutu Sołectwa Hubenice uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/214/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r., poz. 2079 i z 2019 r. poz. 2406) Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się termin i miejsce zebrania, na którym odbędzie się wybór Sołtysa Sołectwa Hubenice na dzień 11.10.2020 r., godz. 17.00 w remizie OSP Hubenice.

§ 2. Do czasu wyboru Sołtysa, zebraniu wiejskiemu przewodniczył będzie Radny Rady Gminy Gręboszów Pan Jan Gaweł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie sołectwa Hubenice oraz upublicznienie na stronie Urzędu Gminy, co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą zebrania.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

 

 

Uzasadnienie

W dniu 19 lipca 2020 r. dotychczasowy Sołtys sołectwa Hubenice Pan Paweł Woźniak złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Zgodnie z § 25 ust. 3 Statutu Sołectwa Hubenice wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w toku kadencji zarządza Rada Gminy Gręboszów w terminie do 3 miesięcy od dnia odwołania, ustąpienia lub śmierci Sołtysa, bądź ustąpienia wszystkich Członków Rady Sołeckiej. Ze względu na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

Wprowadzenie; Marcin Janowiec 30.09.2020 r.

Uchwała Nr XX/164/2020 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Hubenice celem wyboru Sołtysa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz § 25 Statutu Sołectwa Hubenice uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/214/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r., poz. 2079 i z 2019 r. poz. 2406) Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje: § 1. Ustala się termin i miejsce zebrania, na którym odbędzie się wybór Sołtysa Sołectwa Hubenice na dzień 11.10.2020 r., godz. 17.00 w remizie OSP Hubenice. § 2. Do czasu wyboru Sołtysa, zebraniu wiejskiemu przewodniczył będzie Radny Rady Gminy Gręboszów Pan Jan Gaweł. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie sołectwa Hubenice oraz upublicznienie na stronie Urzędu Gminy, co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą zebrania.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio     Uzasadnienie W dniu 19 lipca 2020 r. dotychczasowy Sołtys sołectwa Hubenice Pan Paweł Woźniak złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Zgodnie z § 25 ust. 3 Statutu Sołectwa Hubenice wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w toku kadencji zarządza Rada Gminy Gręboszów w terminie do 3 miesięcy od dnia odwołania, ustąpienia lub śmierci Sołtysa, bądź ustąpienia wszystkich Członków Rady Sołeckiej. Ze względu na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.         Wprowadzenie; Marcin Janowiec 30.09.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe