Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 3,9 km/h
opady: 0,0 mm

V Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 24 czerwca 2015 roku

Nasz znak: OA.0052.5.15      Gręboszów, dnia 16.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

 Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję V Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski i interpelacje radnych.

7. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2014:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,

b) opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie za rok 2014,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2014,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2014 rok,

d) głosowanie nad  absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok,

e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,

f) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie  zadania p.n. „System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie w powiecie dąbrowskim”,

g) udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

h) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,

i) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice –Kozłów,

j) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2015 r.,

k) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Gręboszów,

l) wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego  Gminy Gręboszów,

m) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mienia komunalnego  Gminy Gręboszów

n) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat,

o) przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego Gminy Gręboszów w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu p.n. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2015 rok.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Gręboszów.

10. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

 

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz.594 z póżn.zm.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Franciszek Dymon

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.06.2015 r.

Nasz znak: OA.0052.5.15      Gręboszów, dnia 16.06.2015 r. ZAWIADOMIENIE  Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję V Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.     Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Gminy. 5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 6. Wnioski i interpelacje radnych. 7. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2014: a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, b) opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie za rok 2014, b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2014, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2014 rok, d) głosowanie nad  absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok, e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, f) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie  zadania p.n. „System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie w powiecie dąbrowskim”, g) udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, h) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie, i) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice –Kozłów, j) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2015 r., k) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Gręboszów, l) wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego  Gminy Gręboszów, m) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mienia komunalnego  Gminy Gręboszów n) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat, o) przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego Gminy Gręboszów w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu p.n. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2015 rok. 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Gręboszów. 10. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.         Otrzymują: 1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.         Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz.594 z póżn.zm.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon       Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.06.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe