Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 2,8 km/h
opady: 0,0 mm

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie z siedzibą Gręboszów 142

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie z siedzibą Gręboszów 142

 

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393 i z 2019 r. poz.2024)  oraz w oparciu o Regulamin Przeprowadzenia Konkursu.

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, Gręboszów 142, 33-260 Gręboszów.

II. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, Gręboszów 142, 33-260 Gręboszów.

III. Wymagane kwalifikacje kandydata: Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.), tj.  osoby:

1) posiadające  wykształcenie wyższe;

2) posiadające wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie;

3) posiadające  co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;

4) które nie zostały prawomocnie skazane za  przestępstwo popełnione umyślnie.

IV. W zakresie wiedzy i doświadczenia:  od kandydatów  wymagana jest w szczególności:

1) dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia;

2) umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole;

3) umiejętność podejmowania decyzji;

4) umiejętność motywowania podległych pracowników;

5) znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

6) znajomość programów i procedur dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych;

7) znajomość przepisów w zakresie prawa pracy dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

V. Wymagane dokumenty: 

 1. 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata), w przypadku lekarza – dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu;
 3. 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
 4. 4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy wskazany w ogłoszeniu o konkursie, (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
 5. 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
 6. 6. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 7. 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego;
 8. 8. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);
 9. 9. na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

VI. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów

 1. 1. Oferty z dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kandydaci umieszczają na kopercie swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz  adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie”.
 2. 2. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Urzędu Gminy w Gręboszowie, Gręboszów 144,  lub listownie na adres Urzędu Gminy w Gręboszowie ( Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów) do dnia 30 grudnia 2019 r. do godziny 15.30. Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Gręboszowie. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.
 3. 3. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie można uzyskać w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00 – po uprzednim uzgodnieniu z Zastępcą Kierownika GZOZ terminu udostępnienia żądanych materiałów, tel.14 64 16 006.

VIII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 

 1. 1. Przystąpienie do rozpatrywania przez Komisję Konkursową zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania wymaganych dokumentów, tj. do dnia 13 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Gręboszowie  pokój Nr 9 (piętro).
 2. 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie.
 1. 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Uchwałą nr X/84/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, zmieniona Uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gręboszów Nr X/84/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania   Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu.

 1. 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trybie i na zasadach Regulaminu Konkursu przyjętego przez komisję konkursową w dniu 10 grudnia 2019 r.
 2. 2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.greboszow.pl.
 3. 3. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Gręboszowie.

X. Warunki pracy.

Z kandydatem na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie wybranym w drodze konkursu nawiązany zostanie stosunek pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Gręboszów, dnia 12.12.2019 r.

 

Wójt     

(-) Krzysztof Gil

 

 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU

NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRĘBOSZOWIE

 

§  1. 1.  Postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie przeprowadza Komisja w składzie:

1) Marek Mosio – przewodniczący (przedstawiciel podmiotu tworzącego),

2) Bożena Furgał – członek komisji (przedstawiciel podmiotu tworzącego),

3) Katarzyna Czupryna – członek komisji (przedstawiciel podmiotu tworzącego),

4) lek. Dorota Wężowicz-Okulska – członek komisji (przedstawiciel podmiotu tworzącego),

5) Wiesław Wytrwał- członek komisji (przedstawiciel Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie).

2. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, które dokonywane jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§  2. 1.  Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, czy w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch).

2. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań, niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie jej członkowie mogą zadawać pytania dodatkowe.

3. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie.

4. W posiedzeniach komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

§  3. 1.  Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos.

2. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do głosowania zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, oznaczonych pieczęcią właściwego podmiotu, nadrukiem lub naklejką, zawierającymi nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON właściwego podmiotu.

3. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie pozostałych kandydatów.

4. Głos jest nieważny w przypadku:

1) pozostawienia nie skreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata,

2) braku skreśleń.

5. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.

6. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i traktowana jest jak odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.

§  4.  W razie odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu lub w razie niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że konkurs nie doprowadził do wybrania kandydata.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.12.2019 r.

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie z siedzibą Gręboszów 142   Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393 i z 2019 r. poz.2024)  oraz w oparciu o Regulamin Przeprowadzenia Konkursu. I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, Gręboszów 142, 33-260 Gręboszów. II. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, Gręboszów 142, 33-260 Gręboszów. III. Wymagane kwalifikacje kandydata: Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.), tj.  osoby: 1) posiadające  wykształcenie wyższe; 2) posiadające wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie; 3) posiadające  co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy; 4) które nie zostały prawomocnie skazane za  przestępstwo popełnione umyślnie. IV. W zakresie wiedzy i doświadczenia:  od kandydatów  wymagana jest w szczególności: 1) dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia; 2) umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole; 3) umiejętność podejmowania decyzji; 4) umiejętność motywowania podległych pracowników; 5) znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 6) znajomość programów i procedur dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych; 7) znajomość przepisów w zakresie prawa pracy dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. V. Wymagane dokumenty:  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata), w przypadku lekarza – dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu; 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV); 4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy wskazany w ogłoszeniu o konkursie, (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); 6. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego; 8. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.); 9. na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. VI. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:  1. Oferty z dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kandydaci umieszczają na kopercie swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz  adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie”. 2. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Urzędu Gminy w Gręboszowie, Gręboszów 144,  lub listownie na adres Urzędu Gminy w Gręboszowie ( Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów) do dnia 30 grudnia 2019 r. do godziny 15.30. Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Gręboszowie. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową. 3. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. VII. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie można uzyskać w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00 – po uprzednim uzgodnieniu z Zastępcą Kierownika GZOZ terminu udostępnienia żądanych materiałów, tel.14 64 16 006. VIII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:  1. Przystąpienie do rozpatrywania przez Komisję Konkursową zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania wymaganych dokumentów, tj. do dnia 13 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Gręboszowie  pokój Nr 9 (piętro). 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie. 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Uchwałą nr X/84/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, zmieniona Uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gręboszów Nr X/84/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania   Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie. IX. Rozstrzygnięcie konkursu. 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trybie i na zasadach Regulaminu Konkursu przyjętego przez komisję konkursową w dniu 10 grudnia 2019 r. 2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.greboszow.pl. 3. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Gręboszowie. X. Warunki pracy. Z kandydatem na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie wybranym w drodze konkursu nawiązany zostanie stosunek pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.   Gręboszów, dnia 12.12.2019 r.   Wójt      (-) Krzysztof Gil     REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRĘBOSZOWIE   §  1. 1.  Postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie przeprowadza Komisja w składzie: 1) Marek Mosio – przewodniczący (przedstawiciel podmiotu tworzącego), 2) Bożena Furgał – członek komisji (przedstawiciel podmiotu tworzącego), 3) Katarzyna Czupryna – członek komisji (przedstawiciel podmiotu tworzącego), 4) lek. Dorota Wężowicz-Okulska – członek komisji (przedstawiciel podmiotu tworzącego), 5) Wiesław Wytrwał- członek komisji (przedstawiciel Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie). 2. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, które dokonywane jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. §  2. 1.  Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, czy w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch). 2. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań, niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie jej członkowie mogą zadawać pytania dodatkowe. 3. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie. 4. W posiedzeniach komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie. §  3. 1.  Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos. 2. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do głosowania zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, oznaczonych pieczęcią właściwego podmiotu, nadrukiem lub naklejką, zawierającymi nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON właściwego podmiotu. 3. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie pozostałych kandydatów. 4. Głos jest nieważny w przypadku: 1) pozostawienia nie skreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata, 2) braku skreśleń. 5. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę. 6. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i traktowana jest jak odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu. §  4.  W razie odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu lub w razie niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że konkurs nie doprowadził do wybrania kandydata.     Pliki do pobrania Pobierz plik Ogloszenie Wojt Gminy Greboszow.pdf Pobierz plik Regulamin Konkursu.pdf             Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.12.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe