Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 23°C
wiatr: 13,9 km/h
opady: 0,0 mm

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Gręboszowie

Gręboszów, dnia 25 stycznia 2021 r.

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Gręboszowie.

1. Warunki pracy:

 • forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy tj.: od 01.03.2021 r. – 30.11.2021 r.;
 • minimalna ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – 112 godzin z tego:

- 56 godzin zajęć sportowych– umowa zlecenie z Gminą Gręboszów,

- 56 godzin zajęć sportowych – umowa z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, operatorem projektu Lokalny Animator Sportu;

 • praca w godzinach otwarcia Orlika w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu.

2. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

 • ukończone 18 lat życia;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań Animatora Sportu;
 • posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji;
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • przeprowadzenie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia;
 • zaangażowanie wolontariuszy w działania na Orliku;
 • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;
 • współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;
 • dysponowanie sprzętem sportowym na obiekcie;
 • prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją;
 • utrzymanie porządku na obiekcie;
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu;
 • inne wymagania wynikające z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2021; 

5. Sposób i termin składania ofert: 

 • oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 na dziennik podawczy w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Nabór na stanowisko Lokalny Animator Sportu”;
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 14 64 16 002 wew. 14.

 6. Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora sportu, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego itp.;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy;
 • pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • referencje – w przypadku  posiadania;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności Animatora Sportu.

 

Wójt

Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.02.2021 r.

Gręboszów, dnia 25 stycznia 2021 r.   Ogłoszenie Wójt Gminy Gręboszów ogłasza nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Gręboszowie. 1. Warunki pracy: forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy tj.: od 01.03.2021 r. – 30.11.2021 r.; minimalna ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – 112 godzin z tego: - 56 godzin zajęć sportowych– umowa zlecenie z Gminą Gręboszów, - 56 godzin zajęć sportowych – umowa z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, operatorem projektu Lokalny Animator Sportu; praca w godzinach otwarcia Orlika w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu. 2. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu: ukończone 18 lat życia; posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań Animatora Sportu; posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  3. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji; przygotowanie pedagogiczne; dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność. 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych; przeprowadzenie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia; zaangażowanie wolontariuszy w działania na Orliku; współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi; współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej; dysponowanie sprzętem sportowym na obiekcie; prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją; utrzymanie porządku na obiekcie; nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu; inne wymagania wynikające z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2021;  5. Sposób i termin składania ofert:  oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 na dziennik podawczy w sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów pok. nr 11 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów (decyduje data wpływu). Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Nabór na stanowisko Lokalny Animator Sportu”; oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane; informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 14 64 16 002 wew. 14.  6. Wymagane dokumenty: życiorys i list motywacyjny; kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora sportu, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego itp.; kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy; pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych; pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; referencje – w przypadku  posiadania; oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności Animatora Sportu.   Wójt Krzysztof Gil     klauzula (31.5 kB) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (56.0 kB)           Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.02.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe