Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza sprzedaż drzew na działce nr 625 w miejscowości Wola Żelichowska

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 2 sztuk drzew „na pniu” usytuowanych na działce nr 625 w miejscowości Wola Żelichowska wraz z ich wycinką, usunięciem pni i uporządkowaniem terenu.

Cena wywoławcza: 676,50 zł brutto.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Charakterystyka przedmiotu przetargu: sprzedaż 2 szt. drzew na pniu gatunku topola osika, o obw. pni 300 cm i 140 cm.
 3. Kupujący wycina drzewa na własny koszt i odbiera własnym transportem/ z własnym załadunkiem/ z miejsca pozyskania oraz usuwa pnie drzew. Kupujący ponosi koszty zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego na czas wycinki drzew, wypłaty odszkodowania za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na gruntach przyległych, mieniu ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięciem drzew, korzeni i gałęzi z działki na której dokonano wycinki i terenów przyległych, wszelkich innych nie przewidzianych kosztów związanych z pozyskaniem drewna.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
 5. Z chwilą podpisania umowy i przejęcia terenu robót kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia terenu do chwili uprzątnięcia drzewa.
 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 7. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2
 8. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 676,50 zł brutto.
 9. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto.
 10. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 12. Składający ofertę zobowiązuje się do zakupu wszystkich drzew ”na pniu” objętych wykazem w opisie przedmiotu zamówienia.
 13. W przetargu mogą wziąć udział kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWNIENIA

Od zawarcia umowy do dnia 29.02.2024 r.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

 1. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
 2. Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Wola Żelichowska” na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Gręboszów adres: 33-260 Gręboszów 144, bądź wysłać pocztą, w terminie do dnia 14.02.2024 r. do godz. 12.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, pok. nr 5.
 4. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 5. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 7. Zmawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 8. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje i dokumenty dotyczące sprzedaży drzew można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok. nr 5 - na parterze, telefon 14 641 60 02 wew. 24.

 

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

Opracowanie: Dorota Gawron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.01.2024 r.

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 2 sztuk drzew „na pniu” usytuowanych na działce nr 625 w miejscowości Wola Żelichowska wraz z ich wycinką, usunięciem pni i uporządkowaniem terenu. Cena wywoławcza: 676,50 zł brutto. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyka przedmiotu przetargu: sprzedaż 2 szt. drzew na pniu gatunku topola osika, o obw. pni 300 cm i 140 cm. Kupujący wycina drzewa na własny koszt i odbiera własnym transportem/ z własnym załadunkiem/ z miejsca pozyskania oraz usuwa pnie drzew. Kupujący ponosi koszty zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego na czas wycinki drzew, wypłaty odszkodowania za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na gruntach przyległych, mieniu ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięciem drzew, korzeni i gałęzi z działki na której dokonano wycinki i terenów przyległych, wszelkich innych nie przewidzianych kosztów związanych z pozyskaniem drewna. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty. Z chwilą podpisania umowy i przejęcia terenu robót kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia terenu do chwili uprzątnięcia drzewa. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 676,50 zł brutto. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Składający ofertę zobowiązuje się do zakupu wszystkich drzew ”na pniu” objętych wykazem w opisie przedmiotu zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie. III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWNIENIA Od zawarcia umowy do dnia 29.02.2024 r. KRYTERIUM WYBORU OFERTY Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Wola Żelichowska” na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Gręboszów adres: 33-260 Gręboszów 144, bądź wysłać pocztą, w terminie do dnia 14.02.2024 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, pok. nr 5. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. Zmawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. INFORMACJE DODATKOWE Informacje i dokumenty dotyczące sprzedaży drzew można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok. nr 5 - na parterze, telefon 14 641 60 02 wew. 24.     WójtKrzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie.28.2024.2024-01-31.docx Pobierz plik Zarządzenie.28.2024.2024-01-31.pdf       Opracowanie: Dorota Gawron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.01.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe