Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,1 km/h
opady: 0,0 mm

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów

Podczas L sesji Rady Gminy Gręboszów która odbyła się w dniu 19 czerwca 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa, radni po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2022, udzielili jednogłośnie wotum zaufania Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy.

W dalszej kolejności, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2022, zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, a także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy, z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2022 rok.

Nawiązując do przyjętych uchwał Rady Gminy, Marek Mosio Przewodniczący Rady, podkreślając warunki w jakim przyszło realizować ten budżet, złożył serdeczne podziękowania i gratulacje Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi.

Następnie rozpatrzono projekty i podjęto uchwały w sprawach:

 • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,
 • przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla OSP w Gręboszowie,
 • przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla OSP w Karsach,
 • przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla OSP w Ujściu Jezuickim,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 - 2028,
 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gręboszów,
 • określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
 • ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie oraz nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie,
 • określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

Rada zapoznała się także ze

 • Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2022 rok,
 • Sprawozdaniem z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020 - 2026 za 2022 rok,
 • Oceną zasobów Pomocy Społecznej Gminy Gręboszów, oraz
 • Raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gręboszów w roku 2022.

Powyższe zdarzenia poprzedziła uroczystość wręczenia „Medalu Złotego za Długoletnią Służbę” Józefowi Woźniakowi Inspektorowi zatrudnionemu w Urzędzie Gminy w Gręboszowie. Odznaczenie państwowe nadane przez Andrzeja Dudę Prezydenta RP, wręczył Ryszard Pagacz Wicewojewoda Małopolski w asyście Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm RP. Do odznaczonego zostały skierowane gratulacje i słowa podziękowania za ponad 35. letnią pracę zawodową, wyłącznie w Urzędzie Gminy w Gręboszowie.

W końcowej części posiedzenia, Wójt odpowiedział też na szereg pytań i wniosków skierowanych do Niego przez radnych.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut, Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.06.2023 r.

Podczas L sesji Rady Gminy Gręboszów która odbyła się w dniu 19 czerwca 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa, radni po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Gręboszów w roku 2022, udzielili jednogłośnie wotum zaufania Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy. W dalszej kolejności, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok 2022, zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, a także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gilowi Wójtowi Gminy, z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2022 rok. Nawiązując do przyjętych uchwał Rady Gminy, Marek Mosio Przewodniczący Rady, podkreślając warunki w jakim przyszło realizować ten budżet, złożył serdeczne podziękowania i gratulacje Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi. Następnie rozpatrzono projekty i podjęto uchwały w sprawach: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla OSP w Gręboszowie, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla OSP w Karsach, przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla OSP w Ujściu Jezuickim, zmiany uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 - 2028, określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gręboszów, określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy, ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie oraz nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Rada zapoznała się także ze Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2022 rok, Sprawozdaniem z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gręboszów na lata 2020 - 2026 za 2022 rok, Oceną zasobów Pomocy Społecznej Gminy Gręboszów, oraz Raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gręboszów w roku 2022. Powyższe zdarzenia poprzedziła uroczystość wręczenia „Medalu Złotego za Długoletnią Służbę” Józefowi Woźniakowi Inspektorowi zatrudnionemu w Urzędzie Gminy w Gręboszowie. Odznaczenie państwowe nadane przez Andrzeja Dudę Prezydenta RP, wręczył Ryszard Pagacz Wicewojewoda Małopolski w asyście Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm RP. Do odznaczonego zostały skierowane gratulacje i słowa podziękowania za ponad 35. letnią pracę zawodową, wyłącznie w Urzędzie Gminy w Gręboszowie. W końcowej części posiedzenia, Wójt odpowiedział też na szereg pytań i wniosków skierowanych do Niego przez radnych.     Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Zdzisław Kogut, Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.06.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe