Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
26 września
temperatura: 17°C
wiatr: 7,5 km/h
opady: 0,0 mm

X Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 30 marca 2016 roku

Nasz znak: OA.0052.10.2016        Gręboszów, dnia 21.03.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

  Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm./ zwołuję X Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach :

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację zadania, pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa w miejscowości Ujście Jezuickie”- etap I,

b) udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

c) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2016-2019,

e) zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych w rejestr zabytków,

f) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017 rok,

g) zmiany Statutu Gminy Gręboszów,

h) likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gręboszów – Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Gręboszowie,

i) połączenia Placówki Wsparcia Dziennego w Gręboszowie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gręboszowie,

j) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2016 r.,

k) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli dotyczącej sprzedaży działki ewidencyjnej nr 608/2 o powierzchni 0,4400 ha,

i) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2016 rok,

ł) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2016 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2015 r.”

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Otrzymują:

  1. 1. Radni Rady – wszyscy,
  2. 2. Sołtysi,
  3. 3. Zaproszeni goście.

 

 

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2015 r poz. 1515)

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Franciszek Dymon

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.03.2016 r.

Nasz znak: OA.0052.10.2016        Gręboszów, dnia 21.03.2016 r. ZAWIADOMIENIE   Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm./ zwołuję X Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek  obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach : a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację zadania, pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa w miejscowości Ujście Jezuickie”- etap I, b) udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. c) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok, d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2016-2019, e) zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych w rejestr zabytków, f) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017 rok, g) zmiany Statutu Gminy Gręboszów, h) likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gręboszów – Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Gręboszowie, i) połączenia Placówki Wsparcia Dziennego w Gręboszowie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gręboszowie, j) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2016 r., k) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli dotyczącej sprzedaży działki ewidencyjnej nr 608/2 o powierzchni 0,4400 ha, i) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2016 rok, ł) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2016 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2015 r.” 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad.       Otrzymują: 1. Radni Rady – wszyscy, 2. Sołtysi, 3. Zaproszeni goście.         Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2015 r poz. 1515)     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon           Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.03.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe