Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
15 czerwca
temperatura: 22°C
wiatr: 14,6 km/h
opady: 0,0 mm

XI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 27 czerwca 2016 roku

Nasz znak: OA.0052.11.2016                   Gręboszów, dnia 20.06.2016 r.

 ZAWIADOMIENIE

  Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XI Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

 

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i interpelacje radnych.

6. Zapoznanie Rady Gminy:

a) z uchwałą składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gręboszów w 2015 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów,

b) z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2015,

c) z uchwałą składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2015 rok.

d) z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2016 r. dotyczącej sprzedaży działki nr 608/2 o powierzchni 0,4400 ha.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie za rok 2015,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2015,

c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2015 rok,

d) głosowanie nad  absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok,

e)udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,

f) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gręboszowie na  naprawę elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gręboszowie,

g) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów,

h) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,

i) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r,

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2016-2019,

k) szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

l) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

m) przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie,

n) ustanowienia służebności gruntowej przechodu, przejazdu i przegonu przez nieruchomość stanowiąca własność Gminy Gręboszów położoną w miejscowości Gręboszów,

o) uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gręboszów w latach 2016- 2021,

p) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gręboszów,

q) wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

r) utworzenia  mieszkania chronionego, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Gręboszów,

s) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

Otrzymują:

  1.   Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

 

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2015 r poz. 1515)

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.06.2016 r.

Nasz znak: OA.0052.11.2016                   Gręboszów, dnia 20.06.2016 r.  ZAWIADOMIENIE   Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XI Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.     Porządek  obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Zapoznanie Rady Gminy: a) z uchwałą składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gręboszów w 2015 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gręboszów, b) z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gręboszów w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2015, c) z uchwałą składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2015 rok. d) z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2016 r. dotyczącej sprzedaży działki nr 608/2 o powierzchni 0,4400 ha. 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie za rok 2015, b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2015, c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2015 rok, d) głosowanie nad  absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok, e)udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, f) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gręboszowie na  naprawę elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gręboszowie, g) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów, h) przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie, i) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r, j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2016-2019, k) szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, l) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, m) przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie, n) ustanowienia służebności gruntowej przechodu, przejazdu i przegonu przez nieruchomość stanowiąca własność Gminy Gręboszów położoną w miejscowości Gręboszów, o) uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gręboszów w latach 2016- 2021, p) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gręboszów, q) wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego Gminy Gręboszów, r) utworzenia  mieszkania chronionego, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Gręboszów, s) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych. 8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gręboszów. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.       Otrzymują:   Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.         Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2015 r poz. 1515)     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon            Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.06.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe