Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 16°C
wiatr: 7,5 km/h
opady: 0,0 mm

XX Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 28 września 2020 roku

Znak: OA.0002.20.2020     Gręboszów, dnia 22.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 sierpnia 2020 r.
  4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
  5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok,

b) nawiązania partnerstwa i współpracy pomiędzy Gminą Gręboszów i miastem Dugo Selo w Republice Chorwacji,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

d) zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Hubenice celem wyboru Sołtysa.

  1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  2. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio                

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Materiały na sesję

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.09.2020 r.

Znak: OA.0002.20.2020     Gręboszów, dnia 22.09.2020 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 sierpnia 2020 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok, b) nawiązania partnerstwa i współpracy pomiędzy Gminą Gręboszów i miastem Dugo Selo w Republice Chorwacji, c) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów, d) zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Hubenice celem wyboru Sołtysa. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio                 Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.       Materiały na sesję       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.09.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe