Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
3 października
temperatura: 24°C
wiatr: 18,1 km/h
opady: 0,0 mm

XXI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 26 marca 2013 roku

Nasz znak: OA.0052.21.12 Gręboszów, dnia 19.03.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r. (wtorek) o godz. 9.00 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

 Porządek  obrad :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1303 Zawierzbie-Kozłów- Szczucin w miejscowości Gręboszów”,
d) zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2013 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów,
d) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok,
e) dowozu uczniów do szkół wobec których Gmina Gręboszów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,
f) zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Borusowa na lata 2009-2016,
g) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
h) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2013 – 2019,
i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Otrzymują:
1. Radni Rady – wszyscy,
2. Sołtysi,
3.Zaproszeni goście.

 Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.


Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

Nasz znak: OA.0052.21.12 Gręboszów, dnia 19.03.2012 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r. (wtorek) o godz. 9.00 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.    Porządek  obrad : 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.5. Interpelacje i zapytania radnych.6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1303 Zawierzbie-Kozłów- Szczucin w miejscowości Gręboszów”,d) zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2013 rok,c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów,d) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok,e) dowozu uczniów do szkół wobec których Gmina Gręboszów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,f) zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Borusowa na lata 2009-2016,g) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,h) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gręboszów na lata 2013 – 2019,i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.10. Zakończenie obrad. Otrzymują:1. Radni Rady – wszyscy,2. Sołtysi,3.Zaproszeni goście.  Podstawa prawna do urlopowania:Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. Przewodniczący Rady Gminy GręboszówWiesław Wytrwał
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe