Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 7,9 km/h
opady: 0,0 mm

XXII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 27 marca 2018 roku

Nasz znak: OA.0052.22.2018              Gręboszów, dnia 19.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok.,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2018-2021,

c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku,

d) podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu,

e) podziału Gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

f) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Gręboszów publicznym przedszkolu,

g) wzniesienia w Gręboszowie pomnika upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę,

h) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2018 r.,

i) przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gręboszów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów na lata 2017-2020,

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 r.”

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2017 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady – wszyscy,

2. Sołtysi,

3. Zaproszeni goście.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  /t. j. Dz. U. z  2013 r. poz. 594  z późn. zm./

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon                                          

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.03.2018 r.

Nasz znak: OA.0052.22.2018              Gręboszów, dnia 19.03.2018 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok., b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2018-2021, c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku, d) podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu, e) podziału Gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, f) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Gręboszów publicznym przedszkolu, g) wzniesienia w Gręboszowie pomnika upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, h) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2018 r., i) przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gręboszów w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gręboszów na lata 2017-2020, 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 r.” 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2017 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.       Otrzymują: 1. Radni Rady – wszyscy, 2. Sołtysi, 3. Zaproszeni goście.     Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  /t. j. Dz. U. z  2013 r. poz. 594  z późn. zm./       Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                                                         Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.03.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe