Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 22°C
wiatr: 6,9 km/h
opady: 0,0 mm

XXIV Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 28 grudnia 2020 roku

Znak: OA.0002.24.2020 Gręboszów, dnia 22.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1200. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 listopada 2020 r. i XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 grudnia 2020 r.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2021.

a) przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2021,

b) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2021,

c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2021.

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021 - 2027:

a) przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027,

b) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027,

c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027,

c) udzielenia pomocy rzeczowej w formie nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych na rzecz Powiatu Dąbrowskiego na realizację wspólnego zadania,

d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2021 rok,

e) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2021 rok,

f) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2021 rok.

9. Podjęcie oświadczenia w sprawie pozostawienia Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim.

10. Podpisanie porozumienia o przyjaźni pomiędzy Miastem Dugo Selo (Republika Chorwacji) i Gminą Gręboszów (Rzeczpospolita Polska).

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

12. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście

Podstawa prawna do urlopowania

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście

 

Podstawa prawna do urlopowania: 

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Materiały na sesje

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.12.2020 r.

Znak: OA.0002.24.2020 Gręboszów, dnia 22.12.2020 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1200. Obrady odbywać się będą w Urzędzie Gminy Gręboszów oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 listopada 2020 r. i XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 grudnia 2020 r. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2021. a) przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2021, b) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2021, c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na rok 2021. 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021 - 2027: a) przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027, b) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027, c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021-2027. 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027, c) udzielenia pomocy rzeczowej w formie nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych na rzecz Powiatu Dąbrowskiego na realizację wspólnego zadania, d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2021 rok, e) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2021 rok, f) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2021 rok. 9. Podjęcie oświadczenia w sprawie pozostawienia Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim. 10. Podpisanie porozumienia o przyjaźni pomiędzy Miastem Dugo Selo (Republika Chorwacji) i Gminą Gręboszów (Rzeczpospolita Polska). 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 12. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 13. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/ Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście   Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Materiały na sesje         Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.12.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe