Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
29 maja
temperatura: 15°C
wiatr: 2,1 km/h
opady: 0,0 mm

XXVII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 30 grudnia 2013 roku

Nasz znak: OA.0052.27.13   Gręboszów, dnia 17.12.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

        Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm./ zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2013 rok,
b) Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2013-2019,
c) Budżetu Gminy Gręboszów na 2014 rok,
d) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 63 m2 w budynku remizy OSP, na działce nr 612 położonej w Ujściu Jezuickim z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy Pani Marzenie Kądzielawa na czas nieoznaczony, 
e) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego finansowania przez Gminę Gręboszów kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Gręboszów, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin dotujących te przedszkola,
f) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2014 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Otrzymują:
1. Radni Rady– wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.

 


Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

 

Opracowanie: B. Landowska

Wprowadzenie: M. Janowiec 23.12.2013 r.

Nasz znak: OA.0052.27.13   Gręboszów, dnia 17.12.2013 r.   ZAWIADOMIENIE           Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm./ zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.  Porządek obrad:1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:a) Zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2013 rok,b) Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2013-2019,c) Budżetu Gminy Gręboszów na 2014 rok,d) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 63 m2 w budynku remizy OSP, na działce nr 612 położonej w Ujściu Jezuickim z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy Pani Marzenie Kądzielawa na czas nieoznaczony,  e) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego finansowania przez Gminę Gręboszów kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Gręboszów, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin dotujących te przedszkola,f) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2014 rok. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.9. Zakończenie obrad. Otrzymują:1. Radni Rady– wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania:Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.   Przewodniczący Rady Gminy GręboszówWiesław Wytrwał   Opracowanie: B. Landowska Wprowadzenie: M. Janowiec 23.12.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe