Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
27 września
temperatura: 18°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

XXXII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 23 września 2014 roku

Nasz znak: OA.0052.32.2014   Gręboszów, dnia 16.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. / zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
  4. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach :

a)      udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,

b)      przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,

c)      zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów
na 2014 r.,

d)     przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi  w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na obszarze Gminy Gręboszów,

e)      określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania,

f)       przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Gręboszów,

g)      przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019,

h)      określenia zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Gręboszów,

i)        wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

j)        sprzedaży działki mienia komunalnego Gminy Gręboszów.

  1. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
  3. 9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Otrzymują:
1. Radni Rady – wszyscy.

2. Sołtysi.

3. Zaproszeni goście.

 

 Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.

 


Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał           

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Publikacja: Józef Woźniak 18.09.2014 r.                         

Nasz znak: OA.0052.32.2014   Gręboszów, dnia 16.09.2014 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. / zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach : a)      udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu, b)      przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie, c)      zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2014 r., zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2014 r., d)     przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi  w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na obszarze Gminy Gręboszów, e)      określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania, f)       przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Gręboszów, g)      przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019, h)      określenia zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Gręboszów, i)        wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów, j)        sprzedaży działki mienia komunalnego Gminy Gręboszów. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.         Otrzymują:1. Radni Rady – wszyscy. 2. Sołtysi. 3. Zaproszeni goście.    Podstawa prawna do urlopowania:Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.   Przewodniczący Rady Gminy GręboszówWiesław Wytrwał                    Opracowanie: Bożena Landowska Publikacja: Józef Woźniak 18.09.2014 r.                         
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe