Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
8 czerwca
temperatura: 18°C
wiatr: 10,6 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 1 października 2015 roku

w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Gręboszowie do załatwiania spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym i sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października  2015 r.

 

          Na podstawie art. 12a, art. 53a §1, art. 53b §1-§4, §7 i §10, art. 53c, 53d, 53e, 53g, 53i §1, 53j, 53k, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 i 61  Kodeksu wyborczego  (Dz.U. z 2011 r. Nr 21,  poz. 112 z późn. zm.) oraz  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz.  594 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca  2015 w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1017), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 Upoważniam:

-          Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pana Grzegorza Kilian,

-          Referenta do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych Panią Edytę Wajda

do  przeprowadzania procedury udzielania  aktów pełnomocnictw i do przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, wzywania do ich uzupełnienia i do doręczania wyborcom pakietów do głosowania, a także prowadzenia wymaganych rejestrów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

 

§ 2.

 Pracownicy wymienieni w § 1 przy wykonywaniu czynności określonych w niniejszym zarządzeniu zobowiązani są do przestrzegania :

  1. 1. Przepisów Kodeksu wyborczego.
  2. 2. Przepisów wykonawczych:

-          Uchwały PKW z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego ( M.P. poz. 211),

-          Rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz.U. poz. 120) i w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania (Dz. U. poz. 119), a także Rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju (Dz.U. poz. 131),

-          Uchwały PKW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi w kraju (M.P. z 2015 r., poz.37),

-          Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. nr 157, poz. 936),

-          Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do: Sejmu RP i do Senaty RP, Prezydenta RP, do PE i do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r., poz. 1428)                                

 

  § 3.

  Zarządzenie niniejsze ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Gręboszów oraz podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 § 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 1 października 2015 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Gręboszowie do załatwiania spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym i sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października  2015 r.pdf

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2015 r.

w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Gręboszowie do załatwiania spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym i sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października  2015 r.             Na podstawie art. 12a, art. 53a §1, art. 53b §1-§4, §7 i §10, art. 53c, 53d, 53e, 53g, 53i §1, 53j, 53k, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 i 61  Kodeksu wyborczego  (Dz.U. z 2011 r. Nr 21,  poz. 112 z późn. zm.) oraz  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz.  594 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca  2015 w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1017), zarządzam co następuje:   § 1.  Upoważniam: -          Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pana Grzegorza Kilian, -          Referenta do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych Panią Edytę Wajda do  przeprowadzania procedury udzielania  aktów pełnomocnictw i do przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, wzywania do ich uzupełnienia i do doręczania wyborcom pakietów do głosowania, a także prowadzenia wymaganych rejestrów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.   § 2.  Pracownicy wymienieni w § 1 przy wykonywaniu czynności określonych w niniejszym zarządzeniu zobowiązani są do przestrzegania : 1. Przepisów Kodeksu wyborczego. 2. Przepisów wykonawczych: -          Uchwały PKW z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego ( M.P. poz. 211), -          Rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz.U. poz. 120) i w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania (Dz. U. poz. 119), a także Rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju (Dz.U. poz. 131), -          Uchwały PKW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi w kraju (M.P. z 2015 r., poz.37), -          Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. nr 157, poz. 936), -          Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do: Sejmu RP i do Senaty RP, Prezydenta RP, do PE i do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r., poz. 1428)                                     § 3.   Zarządzenie niniejsze ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Gręboszów oraz podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.    § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek     Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 1 października 2015 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Gręboszowie do załatwiania spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym i sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października  2015 r.pdf     Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe