Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
28 maja
temperatura: 8°C
wiatr: 9,1 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 1 października 2015 roku

w sprawie wskazania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Gręboszów.

W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca   2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie § 6 ust.1- 4 i § 7 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji  Wyborczej z dnia 25 września 2015 roku w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 października  2015 roku, zarządzam co następuje: 

 

§ 1.

Celem zapewnienia sprawnej obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych wskazuję Pana Marcina Janowca jako osobę, która pełnić będzie funkcję koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne i szkolenie informatyczne obsługi informatycznej tych komisji.

 

§2.

Do zadań koordynatora gminnego należy:

1) współpraca i wsparcie pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie,

2) udział w szkoleniu organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej,

3) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów wyborczych, osobom realizującym zadanie obsługi rejestru wyborców w gminie,

4) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie WOW składów obwodowych komisji wyborczych dla osób realizujących zadanie,

5) prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących,

6) przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

7) przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych loginów i haseł,

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o których mowa w punkcie 13,

9) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach bez dostępu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualności danych definicyjnych,

10) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

11) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej ds. informatyki,

12) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji pełnomocnikowi ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej,

13) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego oraz danych testowych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i o liczbie wydanych kart do głosowania, zgodnie ze scenariuszami testów,

14) przekazanie do pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

15) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym w szczególności są odnotowywane czynności:

a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW,

b) zgłaszanie uwag do działania programu do pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej, w tym usterek i awarii,

c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych,

d) przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych  komisji wyborczych (pobranie z serwisów dystrybucyjnych, utworzenie nośnika).

§ 3.

Zobowiązuję Sekretarza Gminy do przekazania Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie informacji o wskazanej osobie do wykonywania zadań koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego  w  wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonym na dzień  25 października 2015 roku.  

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 1 października  2015 roku w sprawie wskazania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Gręboszów.pdf

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2015 r.

w sprawie wskazania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Gręboszów. W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca   2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie § 6 ust.1- 4 i § 7 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji  Wyborczej z dnia 25 września 2015 roku w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 października  2015 roku, zarządzam co następuje:    § 1. Celem zapewnienia sprawnej obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych wskazuję Pana Marcina Janowca jako osobę, która pełnić będzie funkcję koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne i szkolenie informatyczne obsługi informatycznej tych komisji.   §2. Do zadań koordynatora gminnego należy: 1) współpraca i wsparcie pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie, 2) udział w szkoleniu organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej, 3) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów wyborczych, osobom realizującym zadanie obsługi rejestru wyborców w gminie, 4) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie WOW składów obwodowych komisji wyborczych dla osób realizujących zadanie, 5) prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących, 6) przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, 7) przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych loginów i haseł, 8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o których mowa w punkcie 13, 9) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach bez dostępu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualności danych definicyjnych, 10) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, 11) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej ds. informatyki, 12) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji pełnomocnikowi ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej, 13) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego oraz danych testowych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i o liczbie wydanych kart do głosowania, zgodnie ze scenariuszami testów, 14) przekazanie do pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych, 15) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym w szczególności są odnotowywane czynności: a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW, b) zgłaszanie uwag do działania programu do pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej, w tym usterek i awarii, c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych, d) przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych  komisji wyborczych (pobranie z serwisów dystrybucyjnych, utworzenie nośnika). § 3. Zobowiązuję Sekretarza Gminy do przekazania Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie informacji o wskazanej osobie do wykonywania zadań koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego  w  wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonym na dzień  25 października 2015 roku.     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek     Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 1 października  2015 roku w sprawie wskazania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Gręboszów.pdf           Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe