Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 23°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 1a/2013 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Gręboszów przeznaczonych do oddania w najem

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.) Wójt Gminy Gręboszów zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomość stanowiących własność Gminy Gręboszów przeznaczonych do oddania w najem lokalu sklepowego usytuowanego w budynku na działce nr 612 położonej w miejscowości Ujście Jezuickie. Wykaz, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, ogłoszeniu w Internecie na stronie BIP Gminy Gręboszów, informacje o wykazie zamieszcza się w czasopiśmie o zasięgu co najmniej powiatu, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gręboszów

Nr 1a/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r.

 

Wykaz nieruchomości Gminy Gręboszów przeznaczonych do oddania w najem  

I.Wójt Gminy Gręboszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Gręboszów przeznaczonych do oddania w najem:

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: lokal usytuowany nanieruchomość oznaczonej numerem działki 612, położonej – obręb nr 0010 Ujście Jezuickie, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, województwo małopolskie.

2) Powierzchnia nieruchomości: lokal o powierzchni63 m2.

3) Opis nieruchomości: lokal usytuowany na nieruchomości położona w miejscowości Ujście Jezuickie, w terenie zabudowy mieszkaniowej, w centrum miejscowości, przy drodze powiatowej.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży spożywczo –przemysłowej.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości: po podpisaniu umowy. 

6) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy: 252 zł.

7) Termin wnoszenia opłat: do 25 każdego miesiąca.

8) Tryb oddania w dzierżawę: bezprzetargowy na rzecz Marzeny Kądzielawa.

9) Zasady aktualizacji opłat: czynsz waloryzowany będzie raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego płatny w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Gręboszów. O waloryzacji Najemca będzie powiadomiony oddzielnym pismem.  

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, ogłoszeniu w Internecie na stronie BIP Gminy Gręboszów, informacja o wykazie zamieszczona jest w czasopiśmie o zasięgu co najmniej powiatu, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia działki do sprzedaży. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w urzędzie Gminy w Gręboszowie pokój nr 1, tel. 146416002 wew.23.

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.) Wójt Gminy Gręboszów zarządza, co następuje: § 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomość stanowiących własność Gminy Gręboszów przeznaczonych do oddania w najem lokalu sklepowego usytuowanego w budynku na działce nr 612 położonej w miejscowości Ujście Jezuickie. Wykaz, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do Zarządzenia. § 2. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, ogłoszeniu w Internecie na stronie BIP Gminy Gręboszów, informacje o wykazie zamieszcza się w czasopiśmie o zasięgu co najmniej powiatu, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek     Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gręboszów Nr 1a/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r.   Wykaz nieruchomości Gminy Gręboszów przeznaczonych do oddania w najem   I.Wójt Gminy Gręboszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Gręboszów przeznaczonych do oddania w najem: 1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: lokal usytuowany nanieruchomość oznaczonej numerem działki 612, położonej – obręb nr 0010 Ujście Jezuickie, gmina Gręboszów, powiat dąbrowski, województwo małopolskie. 2) Powierzchnia nieruchomości: lokal o powierzchni63 m2. 3) Opis nieruchomości: lokal usytuowany na nieruchomości położona w miejscowości Ujście Jezuickie, w terenie zabudowy mieszkaniowej, w centrum miejscowości, przy drodze powiatowej. 4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży spożywczo –przemysłowej. 5) Termin zagospodarowania nieruchomości: po podpisaniu umowy.  6) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy: 252 zł. 7) Termin wnoszenia opłat: do 25 każdego miesiąca. 8) Tryb oddania w dzierżawę: bezprzetargowy na rzecz Marzeny Kądzielawa. 9) Zasady aktualizacji opłat: czynsz waloryzowany będzie raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego płatny w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Gręboszów. O waloryzacji Najemca będzie powiadomiony oddzielnym pismem.   Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, ogłoszeniu w Internecie na stronie BIP Gminy Gręboszów, informacja o wykazie zamieszczona jest w czasopiśmie o zasięgu co najmniej powiatu, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia działki do sprzedaży. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w urzędzie Gminy w Gręboszowie pokój nr 1, tel. 146416002 wew.23.   Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe