Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
28 września
temperatura: 17°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Gręboszowie do załatwiania spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym i sporządzania aktów pełnomocnictwa w referendum

Na podstawie art. 12a, art. 53a §1, art. 53b §1-§4 i §7-§10, art. 53c, 53d, 53e, 53g, 53i §1, 53j, 53k, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 i 61 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 318), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Upoważniam:

-          Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pana Grzegorza Kilian,

-          Referenta do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych Panią Edytę Wajda

 

do przeprowadzania procedury udzielania aktów pełnomocnictw i do przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, wzywania do ich uzupełnienia i do doręczania wyborcom pakietów do głosowania, a także prowadzenia wymaganych rejestrów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień  6 września 2015 roku.

 

§ 2.

Pracownicy wymienieni w § 1 przy wykonywaniu czynności określonych w niniejszym zarządzeniu zobowiązani są do przestrzegania:

  1. Przepisów Kodeksu wyborczego stosowanych do analogicznych czynności wykonywanych  w związku przeprowadzanym referendum
  2. Przepisów wykonawczych:

- Uchwały PKW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet referendalny, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym,

- Rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz.U. poz. 120) i w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania (Dz. U. poz. 119), a także Rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju (Dz.U. poz. 131),

- Uchwały PKW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi w kraju (M.P. z 2015 r., poz.37),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). W załączniku którym jest wzór wniosku o sporządzeniu pełnomocnictwa wyrazy „w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP” należy zastąpić wyrazami: „W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.”

 

§ 3.

Zarządzenie niniejsze ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gręboszów oraz podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Gręboszowie do załatwienia spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym i sporządzania aktów pełnomocnictwa w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015.pdf

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.08.2015 r.

Na podstawie art. 12a, art. 53a §1, art. 53b §1-§4 i §7-§10, art. 53c, 53d, 53e, 53g, 53i §1, 53j, 53k, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 i 61 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 318), zarządzam co następuje:   § 1. Upoważniam: -          Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pana Grzegorza Kilian, -          Referenta do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych Panią Edytę Wajda   do przeprowadzania procedury udzielania aktów pełnomocnictw i do przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, wzywania do ich uzupełnienia i do doręczania wyborcom pakietów do głosowania, a także prowadzenia wymaganych rejestrów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień  6 września 2015 roku.   § 2. Pracownicy wymienieni w § 1 przy wykonywaniu czynności określonych w niniejszym zarządzeniu zobowiązani są do przestrzegania: Przepisów Kodeksu wyborczego stosowanych do analogicznych czynności wykonywanych  w związku przeprowadzanym referendum Przepisów wykonawczych: - Uchwały PKW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet referendalny, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym, - Rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych (Dz.U. poz. 120) i w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania (Dz. U. poz. 119), a także Rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju (Dz.U. poz. 131), - Uchwały PKW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi w kraju (M.P. z 2015 r., poz.37), - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). W załączniku którym jest wzór wniosku o sporządzeniu pełnomocnictwa wyrazy „w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP” należy zastąpić wyrazami: „W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.”   § 3. Zarządzenie niniejsze ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gręboszów oraz podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek       Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Gręboszowie do załatwienia spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym i sporządzania aktów pełnomocnictwa w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015.pdf       Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.08.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe